چهارشنبه، 4 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻤﺎن دارای دو ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﻮده و در زﻣﺎن ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ اﺧﺘﻼف دﺧﺘﺮﻫﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ را وﻗﻒ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺣﻀﺮت اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺴﻴﻦ(ع) ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﺎﻣﻪ وﻗﻔﻲ را ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ داد و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪ و رﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮد، ﺑﺰرگ ﻣﺤﻞ ﮔﻔﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺑﮕﻴﺮ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﻨﻮﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ﻓﻮت اﻳﺸﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﻴﺪا ﺷﺪ و اﻟﺤﺎل ﻧﻤﻲداﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﻓﻠﺬا از آن ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺪﻋﺎ دارﻳﻢ ﻣﺎ را راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
اﮔﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻗﻒ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﻧﺪاده وﻗﻒ ﺗﻤﺎم ﻧﺒﻮده و ﻓﻌﻼ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ورﺛﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺛﺮ ﻧﺪارد، واﷲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.