اختلاف سنی در ازدواج چقدر اهمیت دارد؟

یکی از مسائل مهمی که باید هنگام تصمیم گیری برای ازدواج درنظر بگیرید، اختلاف سنی در ازدواج است. برخی می‌گویند که زن حتما باید چند سال کوچک‌تر از مرد باشد، درحالی‌که ممکن است بقیه سن‌وسال را فقط یک عدد بدانند و معتقد باشند که با هر میزان اختلاف سنی می‌توان زندگی مشترک موفق و یک ازدواج پایدار داشت. برای اینکه بدانید حق با کدام نظریه است، با ما همراه شوید.
جمعه، 14 آبان 1400
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
اختلاف سنی در ازدواج چقدر اهمیت دارد؟
چگونه میتوانید تصمیم بگیرید که آیا اختلاف سنی در ازدواج شما مشکلی ایجاد خواهد کرد یا نه؟

درحالیکه سالها قبل، ازدواج با فاصلهی سنی زیاد به اندازهی امروز متداول و عادی نبود و در اغلب موارد، این مردان بودند که با دختران بسیار جوانتر از خودشان ازدواج میکردند اما این روزها چنین ازدواجهایی به دلایل مختلف درحالافزایش است و در بعضی موارد زنان هم با مردان جوانتر از خودشان ازدواج میکنند
.
اما چگونه میتوان فهمید که چنین رابطهای، آیندهی روشنی پیشرو دارد یا نه! اگر در حال حاضر درگیر چنین رابطهای هستید و نمیتوانید درست تصمیم بگیرید یا میخواهید دید منطقیتری نسبت به این موضوع پیدا کنید، مطلب زیر را از دست ندهید
!
بین شما و فرد مورد علاقهتان چند سال اختلاف سنی وجود دارد؟ تفاوتهای سنی در آشناییهای قبل از ازدواج و در زندگی مشترک معمولا موضوع مهم و حساسی برای زوجهایی هستند که بین آنها پنج، ده یا بیشتر از ده سال اختلاف سنی وجود دارد. امتیازی که زوجهای تقریبا همسن از آن برخوردارند، آن است که بهندرت در مورد این مسئله فکر میکنند اما برای سایر زوجها این یک مسئلهی حیاتی بهشمار میرود، بهخصوص هنگامیکه یک رابطهی جدی را شروع میکنند و میخواهند بدانند که اختلاف سنیشان چه تأثیری روی رابطهشان میگذارد.
 

اختلاف سنی در اکثر زوجها چقدر است؟

میزان تفاوت سنی در زوجهای بزرگسال آمریکایی بهدقت مورد بررسی قرار گرفته است: مرکز تحقیقات Pew، دادههای مربوط به سازمان بررسی جامعهی آمریکا در سال ۲۰۱۳ را تجزیهوتحلیل کرد و دریافت که اگرچه اغلب آمریکاییها (۷۸ تا ۸۰ درصد) در اولین ازدواجشان شریکهایی تقریبا همسن خودشان انتخاب میکنند، بسیاری دیگر نیز اینگونه عمل نمیکنند
.
در زوجهای دارای تفاوت سنی، مردان بیشتر به سراغ زنان کمسنوسالتر میروند تا زنان بزرگتر از خودشان: ۱۰ درصد از مردان با زنانی که ۶ تا ۱۰ سال جوانتر از آنها هستند و ۵ درصدشان با زنانی که ۱۰ سال یا بیشتر از ۱۰ سال از آنها کوچکتر هستند، ازدواج میکنند. اما این گرایش در میان زنان متفاوت است و فقط ۲ درصد از آنها با مردانی که ۶ تا ۹ سال از آنها کوچک‌‌ترند ازدواج میکنند و فقط ۱ درصد از زنان، همسرانی دارند که ۱۰ سال یا بیشتر از ۱۰ سال از آنها جوانترند.
 

اختلاف سنی در ازدواجهای مجدد، بیشتر است

اگر اینگونه بهنظر میرسد که مردان هنگام ازدواج مجدد بهدنبال زنان جوانتر هستند، باید بگوییم که با توجه به تحقیقی در مرکز تحقیقات Pew در سال ۲۰۱۴، این مسئله کاملا حقیقت دارد. تنها ۵۷ درصد از مردان در ازدواج مجدد با زنان تقریبا همسن خودشان ازدواج میکنند؛ ۱۰ درصد زنانی را انتخاب میکنند که ۱۰ سال یا بیشتر از ۱۰ سال از آنها کوچکترند و ۱۸ درصد به دنبال شریکهایی هستند که ۶ تا ۸ سال از آنها جوانترند. در همان مطالعه، زنان فقط در ۱۱ درصد از موارد از همسرانشان بزرگتر بودند.
 

چگونه میتوانید بفهمید که آیا یک رابطه با اختلاف سنی زیاد، خوب پیش خواهد رفت یا نه؟

با افزایش تعداد ازدواجهایی که زوجهای آنها اختلاف سنی زیادی باهم دارند، دیگر قرارگذاشتن با کسی که چندین سال از شما بزرگتر یا کوچکتر است، عجیب و غیرمعمول نیست. بااینحال چنین روابطی ممکن است با چالشهایی همراه باشند: اما چگونه میتوانید تصمیم بگیرید که آیا اختلاف سنی در ازدواج شما مشکلی ایجاد خواهد کرد یا نه؟ آیا اختلاف سنیتان بیشازحد زیاد است یا سن، عامل مهمی بهحساب نمیآید؟

اینها نمونههایی از مسائل بالقوهای هستند که در روابط زوجهایی با اختلاف سنی زیاد، از اهمیت بیشتری برخوردارند:
 
۱. چقدر شبیه هم هستید؟
شباهت میان دو طرف میتواند میزان رضایتمندی را در روابط طولانیمدت پیشبینی کند. درحالیکه همهی زوجها گاهی اوقات در مورد علایق مشترک و اولویتهایشان باهم بحث میکنند اما زوجهای دارای اختلاف سنی زیاد معمولا این مسئله را بیشتر از بقیه تجربه میکنند. سن ممکن است فقط یک عدد باشد یا میتواند به عاملی تبدیل شود که باعث ایجاد تفاوتهای فاحش در نحوهی گذراندن اوقات فراغت، چگونگی صرف پول یا تصمیمات دیگر میشود.
 
۲. آیا هردوی شما زمانبندی مشابهی برای رابطهتان دارید؟
اگر احتمال ازدواج وجود دارد، صحبتکردن درمورد زمان برداشتن گام بعدی میتواند برای زوجهای دارای اختلاف سنی، بسیار مفید باشد. اگر شبکهی اجتماعی یکی از آنها عمدتا از زوجهای متأهل تشکیل شده است اما دیگری فقط دوستان مجرد دارد، هریک از دو طرف با انتظارات و فشارهای مختلفی مواجه خواهد شد. صحبتکردن در مورد انتظارات و برنامههای هریک از طرفین میتواند به چنین زوجهایی کمک کند که در مورد گام بعدی در رابطهشان بهتر تصمیم گیری کنند.
 
۳. آیا دوستان و اعضای خانوادهتان از شما حمایت میکنند؟
باتوجه به بررسیهای انجامشده، زوجهای دارای اختلاف سنی نسبت به زنوشوهرهای همسن، بیشتر با مخالفت و عدم تأیید اجتماعی مواجه میشوند. نادیدهگرفتهشدن رابطهی آنها توسط دوستان و اعضای خانواده میتواند فشار زیادی روی آنها وارد کند، آنها را منزوی سازد و حتی میتواند دیدگاههای دو طرف را نسبت به رابطه تغییر دهد. درحالیکه زوجهای دارای اختلاف سنی بهاندازهی زوجهای همسن بههم متعهد هستند اما عدم تأیید رابطهی آنها توسط دیگران میتواند از میزان تعهدشان بکاهد. بهعبارت دیگر داشتن خانواده و دوستانی که از چنین زوجهایی حمایت میکنند، میتواند برای روابطی با اختلاف سنی بالا بسیار مفید باشد.

۴. بچه میخواهید یا نه؟
این سؤال فقط مختص زوجهای دارای تفاوت سنی نیست اما وجود فاصلهی سنی زیاد بین دو طرف میتواند تصمیمگیری در این مورد را دشوارتر کند. پدرومادرشدن – خواه فرزند بیولوژیکی خودتان باشد یا فرزندخوانده – در دههی ۲۰ و اوایل دههی ۳۰ با دههی ۴۰ یا ۵۰ یا ۶۰ زندگی، بسیار متفاوت است. اگر هر دو طرف نظر مشابهی در مورد پدرومادرشدن در آینده داشته باشند، از هر نظر به نفع رابطهشان است.
 
۵. آیا از لحاظ مالی آماده هستید؟
اگر قرار است رابطهی شما به ازدواج ختم شود، ممکن است لازم باشد با یک مشاور مالی مشورت کنید تا یک برنامهی مالی در اختیارتان قرار دهد که از هر دوی شما پشتیبانی میکند. تفاوتهای سنی میتوانند چالشهایی در برنامه ریزی بازنشستگی ایجاد کنند. مجلهی خبری اخبار آمریکا و گزارش جهانی میگوید که برای داشتن یک شریک زندگی جوانتر، باید خودتان را از نظر مالی آماده کنید؛ این در برخی شرایط میتواند بهمعنای بهتأخیرانداختن بازنشستگی برای طرف مُسنتر باشد.
 
۶. آیا اهداف رابطهی شما هماهنگ (همسو) هستند؟
خیلی سخت است که یکی از طرفین رابطه به خوشگذرانی کوتاهمدت فکر کند، اما طرف دیگر اهداف بلندمدت داشته باشد. چنین اهداف ناهماهنگی در یک رابطه، به روابط دارای اختلاف سنی محدود نمیشود، بااینحال برخی از عوامل مربوط به سن میتوانند در تعیین اهداف نقش داشته باشند. یک نظرسنجی از بزرگسالان مجرد آمریکایی نشان داد که ۳۳ درصد از افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله، دلیل اصلی ازدواجنکردنشان را «نداشتن آمادگی برای ازدواج/ بیشازحد جوان بودن» اعلام کردند، درحالیکه فقط ۱۱ درصد از افرد بالای ۳۵ سال، همین دلایل را برای مجردماندنشان برشمردند
.
زوجها برای آنکه بفهمند آیا میتوانند یک رابطه زناشویی پایدار و شاد ایجاد کنند یا نه، در مورد تمام تفاوتهایشان بحث و گفتوگو میکنند. اختلاف سنی ممکن است یک بُعد از رابطهباشد اما بعید است که بتوان آن را تعریف (مشخص) کرد. درواقع یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که اکثر آمریکاییها عشق (۸۸ درصد)، تعهد (۸۱ درصد) و همدلی (۷۶ درصد) را بهعنوان دلایل مهم ازدواج درنظر میگیرند و اینها ارتباط چندانی با سنوسال ندارند.
 
در این زمینه حتما بخوانید: 
* چرا فاصله سنی در زوجین مهم است؟


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.