عوامل آسیب زا به میل جنسی همسران

زندگی زناشویی دارای ابعاد مختلفی است و ارضای تمامی ابعاد آن منجر به تحکیم و در نهایت تعالی خانواده می شود. ارضای نیازهای جنسی، یکی از ابعاد زندگی زناشویی و شاید یکی از مهمترین ابعاد برای مردان است که اگر این نیاز به خوبی ارضا نشود، می تواند منجر به آسیب های فراوانی به رابطه زناشویی شود. در این نوشتار آن دسته از کارهایی که ممکن است توسط زنان انجام شود و در نهایت منجر به بی میلی مردان شود، اشاره شده است.
سه‌شنبه، 8 اسفند 1396
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: سیدروح الله حسین پور
موارد بیشتر برای شما
عوامل آسیب زا به میل جنسی همسران
آسیب رسیدن به میل جنسی همسران، می تواند آسیب به کل رابطه زناشویی باشد.
 
چکیده: زندگی زناشویی دارای ابعاد مختلفی است و ارضای تمامی ابعاد آن منجر به تحکیم و در نهایت تعالی خانواده می شود. ارضای نیازهای جنسی، یکی از ابعاد زندگی زناشویی و شاید یکی از مهمترین ابعاد برای مردان است که اگر این نیاز به خوبی ارضا نشود، می تواند منجر به آسیب های فراوانی به رابطه زناشویی شود. در این نوشتار آن دسته از کارهایی که ممکن است توسط زنان انجام شود و در نهایت منجر به بی میلی مردان شود، اشاره شده است.

 تعداد کلمات 1070 / تخمین زمان مطالعه 5 دقیقه 

عوامل اسیب زا به میل جنسی

زنانی که در نزدیکی با شوهرانشان رفتارهایی مانند دستور دادن و بی تحرک بودن در تخت خواب در حین نزدیکی و آمیزش و یا خود را مشغول کارهایی می کنند که مردان این کارها را اصلا دوست ندارند، می تواند در نهایت منجر از بین رفتن میل جنسی مردها شوند.کارهایی که ممکن است منجر به این اتفاق شوند، عبارتند از:
 

1 . زن هایی که مثل پلـیـــس های ترافـیــک عمـل می کنـنـد.

یعــنــی زنـــهــایی که حیـــن عمل جنــسی از مردشــان می خواهـنـد کاری را انـــجام دهد. مثــلاً می گویند، لبـاســم را آرام دربـــیـار، حالـــا گردنبنـدمو دربـــیــار، نه نه نه اینقدر تنــد، با دســتــت موهامو نوازش کن، و ... بله خیـــلـی از خانـم ها هستـنـد که موقع رابـطه جنـــسـی چنــیـن رفــتــاری دارنـــد. در تحقـــیـقــاتــی که ما انــجام دادیـــم، مردها واقـعاً از این رفـتــار متـنفـر بودنــد. الـبته ابراز احســاســتـان درمورد رابـطه جنـسی با ایـــنکــه مثل یک پلیس ترافـیـک دســـتور بدهیـد، خیـــلــی فرق می کنـــد.
 

2 . زنهـــایــی که در بستر، بی تحــرک هســـتـنـــد (واکنــش نمی دهنــد).

کامــلـاً واضــح است که ایـن کدام دســته از خانــم ها می باشـنــد. خیـلــی از زنها هسـتنـد که فقط در تختخواب دراز می کشنـــد و بقیه کارها مسئولیـتـــش با مرد اســت. قدیم عرف به ایـن شکــل بوده اســت، امـا امروز اصلاً برای هیچ مردی قابـل قبول نیـــسـت. مردهـا دوست دارنـــد خانمــشـان به آنها واکنش دهد. این مهـمتـریـن شکـــایـتـــی بود که در ایــن تحقـیـــقــات مردهـــا از خانم هایشـــان داشتنـــد.
 

3 . زنـهــایـــی که به خودشــان نمـــی رسنــد.

این مسئله بیــشـتر مربوط به خانــم های متاهل است. خیـلـی از ما ایــنطور هستـیـــم. بعـد از ازدواج چندان به خودمــان رسیـدگـــی نمی کنــیـم. چند نفــر از شمـا تا به حال ایـــن جمـلـــه به ذهـــنـتان خطور کرده که «الان دیگر زنش هسـتـم لازم نیــســـت تحـــت تاثیرش بگـذارم»؟ مطـمئن باشـیـد نظـــر مردهــا چیــز دیــگـری اســـت. در این تحــقــیـــقـــات، مردها از زنـــهایـی که خودشـان را ول کرده و دیگـــر رسیـــدگی های لازم را به خودشان نمــی کنـنـد، بدگویی می کردند. مثلـاً اصـــلـاح نکـــردن بدن، درست نکــردن موها، پوشیــدن لبـاسهای زیـــر پاره، بوی بد دهان، رســیــدگـی نکـــردن به ناخـــن ها و از ایـن قبـــیـــل. پس کمــی برای خودتـــان وقت بگذارید و همـیشـــه خودتـان را مرتــب و سرحال نگـه داریـــد.
 

4 . زنــهایی که مداوم از خودشان و بدنــشان بدگویی می کنـنـــد.

بایـد یاد بگــیـریـــد که جسمـتان را دوست داشتـه باشـــیـــد. این شوهرتان را خیـــلـــی تحـــریــک می کند. آنها از اینــکه بخواهـــید مدام در مورد نواقـــص و اشـکالــاتتـان غر بزنــیـــد خستـه می شوند.


5 . زنهایی که فقط به وضعیـت مادی مرد توجه دارنــد.

میدانــم که خیـــلـــی از شمـا ممـــکــن اسـت بگوییـــد که ایـن آخرین چیــزی اسـت که به ذهنـتان خطور می کنـــد. اما خیــلـی از زنـها هم هستــند که فقـــط به خاطـــر پول مرد با او همخوابه می شوند. مردها واقــعــاً از این رفتــار متنـفـر هستنـــد و مطمئناً حق هم دارند. ایـن خیلـی سنگـدلــانـه اســـت.


6 . زنـهــایـی که در مورد دوستی های غیر همجنس قبلیـشــان حرف می زنــنـــد.

ایـــن مسئله برای مردهــا بســیــار ناراحت کننده است و آیا می توانید حق را به آنها ندهـیـــد؟ خواهشـــاً تاریخچه روابــط خودتان را با مردهـای دیگر برای خودتان نگـــه دارید. اگر شما هم جای او بودیـــد، مطمئناً دوست نداشتـید بایستید و او از دوستی های غیر همجنس قبلیـشــان برایتـان تعـــریف کند.
 

7 . زنهایی که لباس زیــرهای زیبــا نمــی پوشند.

مردهــا اصــلـــاً شبـــیـــه هم نیســتـــند و سلـیقـه آنها در لبـــاس زیـر هم شبـیـه به هم نیــست. همـــه چیـــز به سلـــیقـه مرد شمــا بستگی دارد. پس با خود او در ایـــن باره صحـــبـت کنید و ببـینــیـد او چه دوست دارد. طبـق تحــقــیــقـــات، لباس زیــر نقش بسیار مهــمــی در تحـریـک مردها دارد.
 

 .8 زنــهایـی که خیـــلــی در بســتــر حرف می زنـند.

این مسئله کمی برای من عجـــیــب بود چون اصلاً نمـی توانـم به ذهـنم راه بدهـــم که ممکن اســـت فکر کنـید، صحــبــت کردن درمورد پرداخــت قبـض ها می توانـــد باعث تحریـــک همـــسرتــان در تخت شود. امــا خیـلی افــراد هستـــند که ایـن رفـــتار را دارنــد و خیلی از مردها ایـــن را بعنوان یکـــی از مهـمــتـــرین رفتـارهــایــی که تحـریک جنســی آنهـا را متوقف می کند، گزارش کرده انـــد.


9 .  زنـهایـی که تظــاهـــر می کنند.

مطـمئنم همــه ما یکـــی دو بار هم که شده اینــکار را انـجـــام داده ایــم. در برخـی از مراحــل زندگــی برای ایــنــکـــه مردِمـــان فکــر نکـــند اشکـــالـی دارد، نقش بازی کرده ایــم. امـا برای او بهـــتر اســـت که به او حقــیـقت را بگویید و بگویید که فعــلـاً حال و حوصله رابطــه جنسی نداریـد تا اینکـه بخواهـــید برایـــش تظـــاهــر کنــید. خیلــی اوقات زنـهـا آنقـــدر فکــر و خیال در سرشـان است که نمـی توانند روی آن موضوع تمـرکز کنــند و حوصله رابطـــه جنســی ندارند و بنـابر تحـــقیقـات اکـثر مردهـا می توانـــنـد این مشـــکل شمــا را بپـذیـرند. پس دفـــعه بعـــدی که حوصلـــه رابـــطه جنــسـی نداشـتید، به جای نقش بازی کردن حقیـــقـــت را به همــسـرتــان بگویید.


10 . زنـهــایـــی که هیـــچوقت شروع کننـــده رابطـه جنـــسی نیســتنـد.

این رفـتار هم از جملــه رفتـــارهایـــی اسـت که قدیـــم کامـــلاً طبـــیعی بوده است. قدیم این مردهـا بودنــد که همــیـــشه بایــد رابــطه جنــسـی را شروع می کردنـــد و اولین حرکـــات را انـجام می دادنــد اما در این دنــیای جدیـــد، همـه چیــز فرق کرده اســت. مردهــای ما دوست دارنـد که هر از گاهـی هم خانمـــشـــان شروع کنــنــده باشــد. ایــنـکار برای خیلـــی از خانـــم ها سخـــت اســـت چون از آن اول تصورشــان ایــن بوده که نبــاید خودشـان را پایــین بکــشــنـــد و پیـشقـــدم شوند. امــا من این اطمیـنـــان را به شمــا می دهم که باایــنکار نه تنـــهــا خودتان را کوچک نمـــی کنـــید، بلـــکـه همسـرتـان را هم به ادامـــه رابـطه بیــشـتــر تحریک می کنید.
همـانـطور که قبلاً گفــتـــیـــم مردها خیـلــی با هم تفاوت دارنـد. این شما هســتیـد که بایـد روحیــات آنـهـا را شناخته و ببــیـــنیــد کدامـیک از ایـن خصوصیـات شعلــه تحریــک جنسـی آنــها را خاموش می کنـد. در این زمــیــنه با خود او حرف بزنید و از جوابـی که ممـــکــن اســت به شمــا بدهـــد اصلاً ناراحـــت نشوید. فقـط سعـی کنـیـــد که خودتـــان را اصلـاح کرده و برای بهبود رابـطــه تان بکوشیـــد.
 
منبع : سایت بیلمک

بیشتر بخوانید :
راجع به مردان و روابط جنسی چه می‌دانید
آنچه باید در مورد رابطه جنسی زوجین بدانید
آقایان بیشتر جذب چه خانم هایی میشوند؟؟ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.