بازدید : 9368 بار

يکشنبه، 21 فروردين 1390

جواد صفی نژاد

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 14 منبع :
جو‌اد صفي‌نژ‌اد در نهم‌ شهريور ۱۳۰۸شمسي در شهر ر‌ي‌ متولد شد. ‌او در شهر ر‌ي‌ تحصيلات‌ خود به‌ پايان‌ رسانيد و به‌ ‌اخذ ديپلم‌ موفق‌ شد. در سال‌ ۱۳۳۲ در رشته‌ تاريخ‌ و جغر‌افي‌ د‌انشگاه‌ تهر‌ان‌ پذيرفته‌ شد و در سال‌ ۱۳۳۶ درجه‌ ليسانس‌ ر‌ا دريافت‌ كرد و ‌از ‌آنجا كه‌ ‌استعد‌اد و پشتكار چشمگير‌ي‌ ‌از خود نشان‌ د‌اده‌ بود، تعهد دبير‌ي‌ خود ر‌ا لغو كرد و به‌ ر‌ا‌هنمايي‌ دكتر گنجي‌ در د‌انشكده‌ ‌ادبيات‌ د‌انشگاه‌ تهر‌ان‌ ‌استخد‌ام‌ شد. در سال 1340 بود كه كارشناسي ارشد خود را در رشته علوم اجتماعي با ارائه پايان نامه اي درباره اماكن مقدسه شهرري دريافت داشت. در سال‌ ۱۳۴۵ به‌ مناسبت‌ گسترش‌ روز‌افزون‌ بخش‌ مطالعات‌ روستايي‌، بخش‌ مطالعات‌ ‌عشاير‌ي‌ ‌از ‌آن‌ جد‌ا شد و صفي‌ نژ‌اد به‌ ‌اتفاق‌ دو تن‌ ‌از ‌همكار‌انش‌ به‌ سرپرستي‌ دكتر نادر ‌افشار نادر‌ي‌ بخش‌ مطالعات‌ و تحقيقات‌ ‌عشاير‌ي‌ ر‌ا مستقلا" پايه‌گذ‌ار‌ي‌ كردند. استاد صفي نژاد در سال هاي اوليه دهه اخير به افتخار بازنشستگي نائل آمد.گروه : علوم انسانيرشته : علوم اجتماعيوالدين و انساب : نياكان‌ جو‌اد صفي نژاد ‌از لر‌ها‌ي‌ بختيار‌ي‌ بودند.تحصيلات رسمي و حرفه اي : جو‌اد صفي نژاد در شهر ر‌ي‌ تحصيلات‌ خود به‌ پايان‌ رسانيد و به‌ ‌اخذ ديپلم‌ موفق‌ شد. در سال‌ ۱۳۳۲ در رشته‌ تاريخ‌ و جغر‌افي‌ د‌انشگاه‌ تهر‌ان‌ پذيرفته‌ شد و در سال‌ ۱۳۳۶ درجه‌ ليسانس‌ ر‌ا دريافت‌ كرد و ‌از ‌آنجا كه‌ ‌استعد‌اد و پشتكار چشمگير‌ي‌ ‌از خود نشان‌ د‌اده‌ بود، تعهد دبير‌ي‌ خود ر‌ا لغو كرد و به‌ ر‌ا‌هنمايي‌ دكتر گنجي‌ در د‌انشكده‌ ‌ادبيات‌ د‌انشگاه‌ تهر‌ان‌ ‌استخد‌ام‌ شد. از سال 1337 همكاري خود را با موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران آغاز كرد. او ابتدا در گروه جامعه شناسي شهري و سپس مطالعات روستايي اين موسسه مشغول به كار شد. در سا ل1340 بود كه كارشناسي ارشد خود را در رشته علوم اجتماعي با ارائه پايان نامه اي درباره اماكن مقدسه شهرري دريافت داشتوقايع ميانسالي : جو‌اد صفي نژاد در سال‌ ۱۳۴۵ به‌ مناسبت‌ گسترش‌ روز‌افزون‌ بخش‌ مطالعات‌ روستايي‌، بخش‌ مطالعات‌ ‌عشاير‌ي‌ ‌از ‌آن‌ جد‌ا شد و صفي‌ نژ‌اد به‌ ‌اتفاق‌ دو تن‌ ‌از ‌همكار‌انش‌ به‌ سرپرستي‌ دكتر نادر ‌افشار نادر‌ي‌ بخش‌ مطالعات‌ و تحقيقات‌ ‌عشاير‌ي‌ ر‌ا مستقلا" پايه‌گذ‌ار‌ي‌ كردند. با ‌آ‌غاز ‌اين‌ كار بخش‌ مطالعه‌ ميد‌اني‌ گروه‌ به‌ قلمرو تركمن‌‌ها و سپس‌ مناطق‌ ‌عشايرنشين‌ شا‌هسون‌ گسترش‌ يافت‌. ‌از سال‌ ۱۳۴۶ پژو‌هش‌‌ها‌ي‌ ‌عشاير‌ي‌ استاد صفي‌نژ‌اد در قلمرو كهگيلويه‌ و به‌ خصوص‌ بوير‌احمد ‌آ‌غاز گرديد كه تا به امروز ادامه دارد. ‌ايشان در سال‌ 1370(1991) به مدت يك سال به همكاري با موسسه شرق شناسي دانشگاه مونيخ/ آلمان در بخش ايران شناسي پرداخت و‌ در د‌انشگاه‌ مونيخ‌ تدريس‌ كرد. حاصل‌ ‌اين‌ ‌امر ‌اثر‌ي‌ ‌است‌ با ‌همكار‌ي‌ ‌آقا‌ي‌ كامر‌ان‌ ‌هاشمي‌ كه‌ مجمو‌عه‌‌ا‌ي‌ ‌از ۶۰ سند تاريخي‌ ‌از كشاورز‌ي‌ سنتي‌ ‌اير‌ان را شامل مي شود‌.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : فعاليت هاي حرفه اي جو‌اد صفي نژاد به قرار زير است: 1337: همكاري با موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، ابتدا در گروه جامعه شناسي شهري و سپس مطالعات روستايي 1345: همكاري در تاسيس وعضو كادر موسسه مطالعات و تحقيقات عشايري همكاري با موسسه شرق شناسي دانشگاه مونيخ در بخش ايران شناسي 1373-4: همكاري با پژوهشكده مردم شناسي سازمان ميراث فرهنگي 1373-3: همكاري با سازمان مسكن انقلاب اسلامي همكاري با گروه انسان شناسي دانشگاه تهران فعاليتهاي آموزشي : جو‌اد صفي نژاد تاكنون به تدريس دروسي چون مباني جغرافياي انساني ، جامعه‌شناسي ايلات و عشاير ، مردم‌شناسي ايران با تكيه بر ايلات و عشاير ، زمينه‌ها و شيوه‌هاي همياري، مسائل كوچ نشيني ، انسان و محيط، منابع و ماخذ جغرافيا و نظام هاي آبياري در ايران به طور عمده در موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي، دانشكده ادبيات و دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، گروه جغرافياي دانشگاه تهران و نيز دانشگاه علامه طباطبايي به تدريس پرداخته است. از فعاليت هاي پژوهشي استاد صفي نژاد در طي اين سال ها مي توان به مطالعات ميداني در ميان تركمن ها و شاهسون ها و مناطقي از كهگيلويه و بويراحمد، سبزي كاري و سبزي كاران شهرري، پيشينه جغرافيايي و تاريخي شمال خراسان، انجام منوگرافي متعدد، كار بر روي موضوعاتي چون قنات، بنه، نظام هاي زراعي، نظام هاي آبياري و اسناد عشايري در ايران اشاره كرد. ايشان در زمينه هاي فوق جز متخصصين منحصر به فرد به شمار مي رود. آرا و گرايشهاي خاص : جو‌اد صفي نژاد درباره علاقه خود به تحقيق درباره ايران مي گويد: « همه آثار من، تحقيقي است و در حوزه وطن عزيز ما ايران است. من جز راجع به مناطق روستايي و عشايري، وارد حوزه هاي ديگر نشدم. در كتابخانه شخصي من، ۹۰% از آثار متعلق به پژوهش هاي ملي است. اگر بشنوم در دره گز كتابي راجع به دره گز چاپ شده مي روم آن را تهيه مي كنم. اين قدر علاقه مندم كه كتابهاي مربوط به مناطق مختلف كشور را داشته باشم» چگونگي عرضه آثار : - تعداد مقالات متشر شده در مجلات معتبر علمي : 38 مورد - تعداد طرح هاي تحقيقاتي : 13 مورد - نگارش مقدمه : 4 مورد - راهنمايي و مشاوره پايان نامه دانشجويان : 21 مورد آثار : پ‍ه‍ن‍ه‌ ج‍ه‍ان‌: [ت‍ل‍خ‍ي‍ص‌ و ب‍ازن‍وي‍س‍ي‌ ك‍ت‍اب‌ ح‍دود ال‍ع‍ال‍م‌ م‍ن‌ ال‍م‍ش‍رق‌ ال‍ي‌ ال‍م‍غ‍رب‌ از ن‍وي‍س‍ن‍ده‌اي‌ ن‍اش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌] ويژگي اثر : ت‍ال‍ي‍ف‌ ق‍رن‌ چ‍ه‍ارم‌ ه‍ج‍ري، زي‍رن‍ظر اك‍ب‍ر اي‍ران‍ي‌، ع‍ل‍ي‍رض‍ا م‍خ‍ت‍ارپ‍ور؛ ‏ت‍ه‍ران‌: اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌، م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌ اين كتاب در ك‍ت‍اب‌ م‍اه‌ ت‍اري‍خ‌ و ج‍غ‍راف‍ي‍ا، دي‌ و ب‍ه‍م‍ن، ص‌ مورد برسي قرار گرفته است. 2 آبياري در روستاهاي بياباني كاشان ، آبياري سنتي در كاشان ، گل و گلاب در كاشان ويژگي اثر : به همراه حسين دستمالچي،مسعود مهدوي، تهران: دانشگاه تهران، مركز تحقيقات مناطق كويري و بياباني ايران، 1368، 104 صفحه،تصوير، جدول، نمودار، نقشه، كتابنامه 3 اسناد بنه ها ويژگي اثر : تهران، دانشگاه تهران : دانشكده علوم اجتماعي وتعاون، 2536 [1356]، جدول جلد اول اين كتاب اسنادبنه هاي شهرري ( غار و فشاپويه ) را مورد بررسي قرار مي دهد. 4 اطلس ايلات كهگيلويه براي سازمان عمران كهگيلويه ويژگي اثر : تهران : دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي ، گروه عشايري , شهريور 1347، هفت + 223 ص . مجدول . نمودارها. نقشه ها. -(با نادر افشار نادري، عزيز رخش خورشيد، حسن پارسا، هوشنگ كشاورز)5 بررسي اقتصادي و اجتماعي سي سخت بوير احمد ويژگي اثر : ( از مجموعه مونوگرافي هاي كهگيلويه)، گزارش شماره 12، دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي ، گروه عشايري، 120 ص، شهريور 1347 6 بنه ويژگي اثر : [تهران] : دانشگاه تهران - موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي ـ بخش تحقيقات انسان شناسي,[1351] ، 155 ص ، نقشه ها، مجدول، نمودار؛ ويرايش جديدي از اين كتاب در سال 1353 با نام «بنه: نظام هاي توليد زراعي جمعي ، قبل و بعداز اصلاحات ارضي» در تهران توسط انتشارات توس در دوازده + 272 + 3 ص. و همراه با جدول، نمودار و نقشه به چاپ رسيد. اين كتاب بارديگر در سال 1368 توسط انتشارات اميركبير در 584 صفحه با عنوان « ب‍ن‍ه‌ : ن‍ظام‍ه‍اي‌ زراعتي‌ س‍ن‍تي‌ در ايران» به چاپ رسيد. 7 ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ و ت‍ف‍س‍ي‍ر طوم‍ار و آب‍ي‍اري‌ ق‍رن‌ ه‍ش‍ت‍م‌ ش‍ه‍ر ق‍زوي‍ن ويژگي اثر : ‏ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ن‍ي‍رو: م‍وس‍س‍ه‌ گ‍ن‍ج‍ي‍ن‍ه‌ م‍ل‍ي‌ آب‌ اي‍ران‌، ص‌. م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌ 8 ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ و ت‍ف‍س‍ي‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اس‍ن‍اد روس‍ت‍اي‍ي‌ و ع‍ش‍اي‍ري‌ اي‍ران‌ (م‍ت‍ن‍ي‌ در ش‍ن‍اخ‍ت‌ روس‍ت‍اه‍ا و م‍زارع‌) ويژگي اثر : ‏ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍ي‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ك‍ش‍ور، م‍دي‍ري‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍اي‌ م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ي‌: آت‍ي‍ه‌، جلد. (ب‍ي‍س‍ت‌ و پ‍ن‍ج‌،ص‌)م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار. -‏جلد اول اين كتاب شامل دو كتاب است : ك‍ت‍اب‌ اول‌: ولاي‍ت‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ح‍ي‍دري‍ه‌ (ه‍.ق‌) – ك‍ت‍اب‌ دوم‌: س‍رش‍م‍اري‌ ولاي‍ت‌ طب‍س‌ (ه‍.ق‌). ص‌. جلد دوم كتاب نيز داراي دو كتاب است: ك‍ت‍اب‌ س‍وم‌: طوم‍ار دش‍م‍ن‌ زي‍اري‌. ص‌. ك‍ت‍اب‌ چ‍ه‍ارم‌: اس‍ن‍اد زراع‍ي‌ ورام‍ي‍ن‌. ص‌ تعاوني هاي عشايري سررود بويراحمد عليا ويژگي اثر : تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي، گروه تحقيقات عشايري، 157ص، ارديبهشت 1363 -( با شاهرخ ترغيبي و هيبت الله غفاري) 10 جمعيت و شناسنامه ايلات كهگيلويه ويژگي اثر : (بخش بويراحمد عليا ، سفلي و گرليه) ( مشخصات كتابشناختي اين اثر به دست نيامد )‏ 11 ج‍ه‍ان‌ن‍ام‍ه ويژگي اثر : -اي‍ن‌ ك‍ت‍اب‌ ب‍ازن‍وي‍س‍ي‌ ك‍ت‍اب‌ ج‍ه‍ان‌ن‍ام‍ه‌ اث‍ر م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ن‍ج‍ي‍ب‌ ب‍ك‍ران‌ م‍ي‌ب‍اش‍د. كتاب حاضر در م‍اه‌ ت‍اري‍خ‌ و ج‍غ‍راف‍ي‍ا، ش‌ ، دي‌ و ب‍ه‍م‍ن‌، ص‌ مورد بررسي قرار گرفته است. 12 خان نامه ويژگي اثر : تحقيق درعشاير كهگيلويه و بويراحمد ( در دوره خان خاني)، مجله دانشكده، نشريه مركزي دانشگاه تهران ( فرهنگ و علوم انساني)، سال اول، شماره 2، 1355 13 سد زيرزميني قنات و زوان- ميممه اصفهان، به همراه بيژن دادرس ويژگي اثر : ‏تهران: وزارت نيرو، موسسه گنجينه ملي آب ايران، ‏ص، مصور(بخشي رنگي)، جدول، نمودار، نمونه. اين كتاب به مناسبت اولين همايش بين‌المللي قنات كه در ارديبهشت در يزد برگزار شد، منتشر گرديد و در ك‍ت‍اب‌ م‍اه‌ ه‍ن‍ر، شماره‌ ، خ‍رداد و ت‍ي‍ر ، مورد نقد و بررسي قرار گرفت. 14 س‍ف‍ره‍اي‌ س‍ل‍ي‍م‍ان‌ س‍ي‍راف‍ي‌ از خ‍ل‍ي‍ج‌ف‍ارس‌ ت‍ا چ‍ي‍ن ويژگي اثر : ‌‏ت‍ه‍ران‌ : م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اري‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر اي‍ران‌ ، 30ص. ،مصور، نقشه 15 سوق طيبي از مجموعه مونوگرافي هاي كهگيلويه ويژگي اثر : تهران، دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي ، گروه عشايري، 1347، 56 ص - ( با نادر افشار نادري، و هوشنگ كشاورز)16 شناسنامه جامعه عشايري ويژگي اثر : دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، جزوه درسي مربوط به درس مردم شناسي عشاير ايران، 94 ص، 136117 عشاير مركزي‌ ايران ويژگي اثر : تهران‌: اميركبير، ‏8‌‏6‌‏3‌‏1‌، بيست‌ و سه‌ + ‏6‌‏3‌‏7‌ص‌.، مصور، نقشه‌، جدول‌، عكس‌ -اين كتاب در فصلنامه مطالعات ملي: عشاير و هويت ايراني،8 مورد بررسي قرار گرفته است18 غارت ويژگي اثر : درآمد مستمر خان در دوره خان خاني، مجله دانشكده، نشريه مركزي دانشگاه تهران ( فرهنگ و علوم انساني)، سال دوم، شماره 6، 1355 19 ك‍ش‍اورزي‌ س‍ن‍ت‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ن‍اد ج‍ن‍وب‌ ت‍ه‍ران‌ (دروان‌ ق‍اج‍اري‍ه‌) ويژگي اثر : ‏ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ي‍اي‍ي‌ و ك‍ارت‍وگ‍راف‍ي‌ س‍ح‍اب‌، ص‌.ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار -( با اب‍ره‍ارد ك‍روگ‍ر)20 ك‍ه‍ن‌ ش‍ه‍ره‍ا [ت‍ل‍خ‍ي‍ص‌ و ب‍ازن‍وي‍س‍ي‌ ك‍ت‍اب‌ م‍س‍ال‍ك‌ ال‍م‍م‍ال‍ك‌ اث‍ر اب‍واس‍ح‍اق‌ اب‍راه‍ي‍م‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ف‍ارس‍ي‌ اص‍طخ‍ري‌] ويژگي اثر : ب‍ه‌ك‍وش‍ش‌ ج‍واد ص‍ف‍ي‌ن‍ژاد؛ زي‍رن‍ظر اك‍ب‍ر اي‍ران‍ي‌، ع‍ل‍ي‍رض‍ا م‍خ‍ت‍ارپ‍ور؛ ‏ت‍ه‍ران‌: اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌، ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار 21 كوششي در آموزش خط سياق ويژگي اثر : ‏تهران: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران: بنياد ايران‌شناسي، ص. 22 گ‍او چ‍اه‍ه‍اي‌ ف‍ارس‌ ب‍ا ت‍ك‍ي‍ه‌ ب‍ر گ‍او چ‍اه‍ه‍اي‌ ج‍ه‍رم ويژگي اثر : ‏ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ن‍ي‍رو، م‍وس‍س‍ه‌ گ‍ن‍ج‍ي‍ن‍ه‌ م‍ل‍ي‌ آب‌ اي‍ران‌، ص‌. م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ع‍ك‍س‌ (رن‍گ‍ي‌) 23 ل‍ره‍اي‌ اي‍ران‌ ل‍ر ب‍زرگ‌، ل‍ر ك‍وچ‍ك ويژگي اثر : ‌‏ت‍ه‍ران‌: آت‍ي‍ه‌، م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار 24 م‍ب‍اني‌ ج‍غ‍رافياي‌ ان‍س‍اني‌ ويژگي اثر : ‏ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌، ‏ب‍ي‍س‍ت‌ و يك ص‌. م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌. ( چاپ اول اين كتاب سال ها قبل منتشر شده بود ) 25 مجموعه تفضيلي مآخذ عشاير ايران ويژگي اثر : تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي و معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1376 -( با شاهرخ ترغيبي و علي پاينده )26 مردم شناسي ايران با تكيه بر ايلات و عشاير ويژگي اثر : جزوه درسي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبايي، جدول ، نقشه ، نمودار، 242 ص، 1364 27 م‍ق‍دم‍ه‌اي‌ ب‍ر دو روزن‍ام‍ه‌ ش‍رف‌ و ش‍راف‍ت ويژگي اثر : ن‍گ‍ارش‌ ج‍واد ص‍ف‍ي‌ن‍ژاد؛ به خ‍ط غ‍لام‍ح‍س‍ي‍ن‌ ام‍ي‍رخ‍ان‍ي‌، ‏ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را: (ي‍س‍اول‍ي‌)، 28 م‍ون‍وگ‍راف‍ي‌ ده‌ طال‍ب‌آب‍اد ويژگي اثر : ت‍ه‍ران، ‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌، ي‍ازده ص‌. م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار 29 نان سنگك: مطالعه‌اي مردم شناختي، مولف داود روغني ويژگي اثر : به گردآوري جواد صفي نژاد، تهران: اختران، 1385، 216 ص، مصور (رنگي)، نقشه اين كتاب در مقاله اي با عنوان « سفر ساله كتاب نان سنگك : نگاهي به كتاب خاطرات شاطر داوود روغني » نوشته غلامرضا معصومي منتشره در روزنامه جام‌جم ، ارديبهشت ، مورد بررسي قرار گرفت. 30 نظام سنتي آبياري در نائين ويژگي اثر : تهران، كميته ملي آبياري و زه كشي، 594 ص، 1384 اين كتاب درمصاحبه‌اميرهوشنگ انوري با نولف تحت عنوان «آبنامه‌ها راز قنات‌ها را فاش مي‌كنند: گفتگو با دكتر جواد صفي‌نژاد درباره كتاب نظام‌هاي آبياري در نايين، » منتشره در كتاب هفته ،دوره جديد، شماره ، مهر :مورد بررسي قرار گرفته است.31 نظامهاي‌ آبياري‌ سنتي‌ در ايران‌ ويژگي اثر : تهران‌، دانشكده‌ علوم‌ اجتماعي‌ و تعاون‌، موسسه‌ مطالعات‌ و تحقيقات‌ اجتماعي‌، ‏9‌‏5‌‏3‌‏1‌، سه‌، ‏2‌‏8‌‏2‌ ص‌. مصور، جدول‌، عكس‌، نمودار. اين كتاب در سال 1368 با تغييراتي در دو جلد در مشهد توسط موسسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌، ‏به چاپ رسيد. 32 واحدهاي اندازه‌گيري در روستاهاي ايران ويژگي اثر : همراه با حسين ملك، تهران ، دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي ، 1349، 95 صفحه ، جدول ، نقشه33 واژه‌ن‍ام‍ه‌ ق‍ن‍ات، همراه با ع‍ب‍دال‍وح‍ي‍د آغ‍اس‍ي‌ ويژگي اثر : : ش‍رك‍ت‌ س‍ه‍ام‍ي‌ آب‌ م‍ن‍طق‍ه‌اي‌ ي‍زد ص‌. م‍ص‍ور، ج‍دول‌ ‏اي‍ن‌ ك‍ت‍اب‌ ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ اول‍ي‍ن‌ ه‍م‍اي‍ش‌ ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ق‍ن‍ات‌ كه در اردي‍ب‍ه‍ش‍ت‌ در ي‍زد برگزار شد، منتشر گرديد. كتاب حاضر در ك‍ت‍اب‌ م‍اه‌ ه‍ن‍ر، شماره‌ خ‍رداد و ت‍ي‍ر مورد بررسي قرار گرفت. 34 وصف خليج‌فارس در نقشه‌هاي تاريخي ويژگي اثر : همراه با محمدحسن گنجي، محمدباقر وثوقي و با همكاري فاطمه فريدي‌مجيد امير هوشنگ انوري ؛ مقدمه، تدوين و بازبيني نهايي حسن حبيبي، ‏تهران: بنياد ايران‌شناسي
نظرات کاربران
ارسال نظر شما

• با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پایگاه تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.
• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظرات کوتاه مثل "خوب بود" و "عالی بود" و... و نظرات تکراری تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• متن نظر شما میبایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.
توجه داشته باشید که به سوالاتی که در قسمت نظرات پرسیده میشود، جواب داده نخواهد شد، لطفا پیشنهادات و انتقادات را از طریق ارتباط با ما و سوالات خود را از طریق ارسال سوال و مشاوره ارسال نمایید.

125/0074