بازدید : 5920 بار

يکشنبه، 21 فروردين 1390

محمدکریم خداپناهی

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 14 منبع :
دكتر محمدكريم خداپناهي، در سال 1323 ش. در قزوين به دنيا ‌آمد.وي پس از اتمام دورة دبيرستان در سال 1343 جهت تحصيل به كشور آلمان مسافرت كرد.تا مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي به تحصيل پرداخت .دوره دكترا را با اوج‌گيري مبارزات مردم مسلمان ايران در 12 بهمن 1357 رها كرد و به كشور بازگشت . او از تحصيل باز پس ننشست و در اولين دورة امتحان دكتراي روان‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس در سال 1369 شركت كرد و پس از قبولي و گذراندن دورة دكتراي روان‌شناسي در سال 1374 موفق به اخذ مدرك دكترا شد.ايشان هم اكنون در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول تدريس مس باشد. كتاب "روان‌شناسي فيزيولوژيك " تاليف محمد كريم خدا پناهي، در دوره بيستم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال برگزيده شد.گروه : علوم انسانيرشته : روان شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : محمد كريم خدا پناهي پس از اتمام دورة دبيرستان در سال 1343 جهت تحصيل به كشور آلمان مسافرت كرد. در آلمان پس از فراگيري زبان آلماني و طي دورة كالج دانشگاهي مونيخ و پس از موفقيت در امتحانات نهايي كالج وارد دانشگاه شهر كنستانس آلمان شد و در رشتة روان‌شناسي فيزيولوژيك، به عنوان رشتة اصلي و رشتۀ بيولوژي به عنوان رشتۀ فرعي، مشغول به تحصيل شد. در سال 1354 موفق به اخذ درجة فوق‌ليسانس روان‌شناسي فيزيولوژيك شد و در دورۀ دكتراي همين رشته به تحصيل ادامه داد. با اوج‌گيري مبارزات مردم مسلمان ايران در 12 بهمن 1357 به كشور بازگشت و تحصيل در دورة دكترا را ناتمام گذاشت. ايشان در اولين دورة امتحان دكتراي روان‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس در سال 1369 شركت كرد و پس از قبولي و گذراندن دورة دكتراي روان‌شناسي در سال 1374 موفق به اخذ مدرك دكترا شد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : محمد كريم خدا پناهي پس از انقلاب در سازمان صدا و سيما، وزارت امورخارجه و نخست‌وزيري مشغول به كار شد و از سال 1363 به دانشگاه انتقال يافت و به عنوان عضو هيأت علمي در دانشكدة علوم تربيتي و روان‌شناسي استخدام شد. خلاصه اي از سوابق كاري و اجرايي دكتر محمد كريم خدا پناهي به قرار يزر است: معاون صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1358-1359 معاون و سرپرست وزارت امور خارجه 1359-1360 مشاور نخست وزيري 1360-1363 عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي 1363 رياست دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 1363-1371 معاون آموزشي دانشگاه 1367-1368 رياست مركز خدمات مشاوره اي دانشگاه 1373-1377 عضويت در مراكز علمي و پژوهشي : گروه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي، گروه تخصصي روانشناسي دانشگاه تربيت مدرس، شوراي پژوهشي مركز علوم رفتاري بقيه ا...، كميته تحصيلات تكميلي حوزه و دانشگاه، انجمن ايراني روانشناسي، شوراي علمي مجله روانشناسي، شوراي علمي فصلنامه روانشناسان ايراني، شوراي علمي مجله معرفت فعاليتهاي آموزشي : محمد كريم خدا پناهي مدت هيجده سال است كه در دانشگاه شهيد بهشتي به انجام وظايف آموزشي و پژوهشي اشتغال دارند.آرا و گرايشهاي خاص : علايق پژوهشي : روان شناسي فيزيولوژيك ، نورو سايكولژي، انگيزش و هيجان زمينه تخصصي : - مجري طرح تحقيق روانشناسي اجتماعي با نگرشي به منابع اسلامي 1377 حوزهدانشگاه - مجري طرح تحقيق روانشناسي اجتماعي با نگرشي بهمنابع اسلامي 1378حوزه دانشگاه - مجري طرح بررسي نقش راهبردهاي شناختي و انگيزشي درپيشرفت تحصيلي و كاهش مشكلات روان شناختي دانشجويان رشته هاي علوم انساني دانشگاهشهيد بهشتي 1379 جوائز و نشانها : كتاب "روان‌شناسي فيزيولوژيك " تاليف محمد كريم خدا پناهي، در دوره بيستم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال برگزيده شد.چگونگي عرضه آثار : تعداد مقاله هاي چاپ شدۀ دكتر خداپناهي در مجلات مختلف : بيش از 23 مورد برخي از مقالات نشر يافته: 1. «روي آوري به روش هاي تحقيق در نور و سايكولوژي» پژوهشنامة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، شمارۀ 19، سال 1375. 2. «بررسي نقش تهييج طلبي در تحكيم روابط زناشويي» پژوهشنامة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، شمارۀ 23، سال 1377. 3. «روي آورد زيست شيميايي تخديرطلبي» مجلة روان شناسي، شمارة 6، سال 1377. 4. «بررسي رابطة تهييج طلبي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي با فعاليت ورزشي، سرعت رانندگي و شركت در مراسم مذهبي» مجلة روان شناسي، شمارۀ 9، سال 1378. 5. «بررسي رابطة تحقق شرح وظايف مديران مدارس بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان» مجلة روان‌شناسي شمارة 11، سال 1378. 6. «بررسي نقش ساخت شخصيت در جهت¬گيري مذهبي دانشجويان» مجلة روان شناسي، شمارة 14، سال 1379. 7. «بررسي نقش راهبردهاي شناختي و انگيزشي در پيشرفت تحصيلي و كاهش مشكلات روان‌شناختي دانشجويان» مجلۀ روان‌شناسي، شمارة 16، سال 1379. آثار :  1 روان شناسي احساس و ادراك ويژگي اثر : چاپ ششم، سازمان سمت، 1380.2 روان‌شناسي انگيزش و هيجان ويژگي اثر : چاپ سوم، سازمان سمت، 1381.3 روان‌شناسي فيزيولوژيك ويژگي اثر : تاليف،چاپ اول، سازمان سمت، 1380.اين كتاب ، در دوره بيستم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال معرفي و برگزيده شد. آشنايي با كتاب: «روان‌شناسي فيزيولوژيك» روان‌شناسي فيزيولوژيك/ محمدكريم خداپناهي؛ ويراستة بتول اخوي راد. ـ تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت) ، 1380.دوازده، 398ص.:مصور(بخش رنگي)، جدول، نمودار.واژه‌نامه.كتابنامه: ص. 393ـ398. روان‌شناسي فيزيولوژيك به عنوان علم ميان‌رشته‌اي به بررسي رابطه بين مغز و رفتار مي‌پردازد و در آن، رشته¬هاي مختلف علوم از قبيل زيست‌شناسي، داروشناسي، فيزيولوژي اعصاب، روان شناسي اعصاب، كالبد شناسي اعصاب و شيمي اعصاب مشاركت دارند.با توجه به اهميت موضوع و قلّت منابع در اين¬باره به زبان فارسي، اين اثر از جمله كوشش‌هاي ارجمندي است كه براي يكي از دروس پاية‌ روان‌شناسي صورت پذيرفته است.كتاب حاضر در چهار بخش و چهارده فصل سامان يافته است. در ابتدا، مباني روان‌شناسي فيزيولوژيك، شامل تعريف و روش‌هاي تحقيق آن، ساختار و كنش سلول‌هاي دستگاه عصبي، سيناپس‌ها و ناقل‌هاي عصبي و ساخت و وظايف دستگاه‌ عصبي ارائه شده و سپس، چگونگي سازوكار نظام‌هاي ادراك حسي و دستگاه حركتي در ابعاد فيزيولوژيك و روان‌شناختي بر اساس يافته‌هاي پژوهشي مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش سوم، در بيان رفتارهاي انگيزشي، روان‌شناسي بيداري و انواع هشياري، چرخه‌هاي زيستي، سازوكار خواب و رؤيا، مفاهيم اساسي انگيزش، رفتار جنسي، انگيزه‌هاي اكتسابي و تخديرطلبي و پسيكوفيزيولوژي هيجان بحث شده و در خاتمه مبحث يادگيري و حافظه و فرايند شناختي (تفكر) مطرح شده است.گستردگي و جامعيت مباحث و همبستگي مطالب، استناد به منابع و مآخذ معتبر و دست اوّل، تحليل عميق موضوعات، استفاده از تصاوير مناسب و به ويژه تصاوير رنگي براي توضيح مطالب، با توجه به ضرورت تدوين كتاب درسي جامعي دراين باره، از امتيازات اثر حاضر است 4 فيزيولوژي عمومي (اعصاب و غدد داخلي) ويژگي اثر : چاپ اول، دانشگاه شهيد بهشتي، 1370.
نظرات کاربران
ارسال نظر شما

• با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پایگاه تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.
• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظرات کوتاه مثل "خوب بود" و "عالی بود" و... و نظرات تکراری تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• متن نظر شما میبایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.
توجه داشته باشید که به سوالاتی که در قسمت نظرات پرسیده میشود، جواب داده نخواهد شد، لطفا پیشنهادات و انتقادات را از طریق ارتباط با ما و سوالات خود را از طریق ارسال سوال و مشاوره ارسال نمایید.

640/6068