بازدید : 3328 بار

يکشنبه، 21 فروردين 1390

فریدون بدره ای

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 14 منبع :
فريدون بدره‌اي در سال 1315 در كرمانشاه متولد شد. وي تحصيلات خود را در رشته زبانشناسي در دانشگاه تهران تا مقطع دكتري ادامه داد . دكتر بدره‌اي نويسندگي را از دوران دبيرستان آغاز نمود و در دوران دانشجويي اولين اثرش كه مجموعه‌اي از داستان‌هاي كوتاه بود منتشر شد. پس از اتمام تحصيل چه در زماني كه دبيري دبيرستان‌هاي همدان و چه زماني كه موفق به اخذ دكتري شد، از تحقيق ، تاليف و ترجمه دست بر نداشت.نامبرده پس از تدريس در مدارس و دانشگاه تهران، چند سالي پژوهشگر فرهنگستان زبان ايران، رايزن فرهنگي ايران در پاكستان و مدير كل كتابخانۀ ملي ايران بود. از آثار ايشان مي‌توان به «واژگان نوشتاري كودكان دبستاني ايران » و تحقيق مفصلي با عنوان«كوروش كبير در قرآن مجيد و عهد عتيق» و «فرقه اسماعيليه» و ترجمه‌هاي متعدد از زبان انگليسي اشاره كرد. كتاب"تاريخ و عقايد اسماعيليه"ترجمه،ايشان ، در دوره پانزدهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.گروه : علوم انسانيرشته : زبان شناسيگرايش : ترجمهوالدين و انساب : فريدون بدره اي در سال 1315 در يك خانواده متوسط در كرمانشاه به دنيا آمد .پدر ومادر فريدون هيچ يك سواد نداشتند .پدرش فرش فروش بودو در كار فرش خبره و مورد اعتماد مردم بود. اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : پدر فريدون بدره اي با وجود آن كه بي سواد بود ولي سليم النفس ،بي آزار و شخصيتي با ايمان و امين بود.ضرورت زمان را درك مي كردو به همين دليل اسباب و امكانات تحصيل را براي فرزندش مهيا كرد وآنها را براي اختيار شغل خودش مجبور نكرد.فريدون بدره اي چهره اي كه از پدرش ترسيم مي كند چنين است : «فكر مي كنم در تمام عمر ش كسي را از خود رنجانيده باشد.خيلي كم خنديد و خيلي هم دير عصباني مي‌شد.به ياد ندارم كه هرگز دست به روي من ،برادرم يا خواهرم بلند كرده باشد.»تحصيلات رسمي و حرفه اي : فريدون بدره اي تحصيلات دبستاني و دبيرستاني خود را در كرمانشاه گذراند.تحصيلات دبيرستاني وي در رشته ادبي بود.پس از آن وارددانشگاه شد و در دانشكده ادبيات كه آن زمان در ساختمان دانشسراهايي بالاتر از سه راه ژاله بود به تحصيل پرداخت .پس از اخذ درجه كارشناسي براي ادامه تحصيل در آن دانشكده در دوره دكتري ثبت نام كرد.در آن موقع هنوز دوره كارشناسي ارشد وجود نداشت و براي دوره دكتري هياتي از استادان صلاحيت داوطلبان را براي گذراندن دوره تصويب مي كردند.در آن زمان هر دانشجويي بايد ده شهادتنامه در موضوعات مختلف مي گذراند و پس از آن رساله دكتري مي نوشت .بدره اي چند ماهي در كلاسهاي دوره دكتر شركت داشت و چند شهادت نامه انتخاب نمود و با مايه اي كه از انگليسي داشت ،تحقيقات خارجيان را درباره ادبيات و شعر و نقد مي خواند.وي پس از چند ماه كلاسهاي دكتري را رها كردوبه دبيري در دبيرستانها پرداخت.در سال 1340 براي ادامه تحصيل به دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران مراجعت كرد.در اين زمان مراحل تحصيل فرق كرده بود.ميان دوره دكتري و ليسانس ،دوره فوق ليسانس حائل شده بودو رشته زبان شناسي عمومي و زبانهاي باستاني ،رشته جديدي بود كه دانشكده تشكيل شد .در آن موقع رئيس گروه باستان شناسي دكتر مقدم بود كه خود با داوطلبان مصاحبه مي كرد .به تشخيص ايشان بدره اي احتياج به گذراندن دروس پايه اي نداشت وبه او اجازه دادبا تنظيم يك يا دو رساله و تحويل آن به استادان دروس پايه در آن كلاسها شركت نكند.به اين ترتيب بدره اي دور ه فوق ليسانس ر ايكساله گذراند و پايان نامه خود را درباره (قبه الرض )كه يك موضوع نجومي و جغرافياي رياضي بود و مورد علاقه دكتر مقدم تدوين كرد.پس از اخذ فوق ليسانس زبان شناسي ،همزمان دروس دكتري را شروع كرد.بدره اي ابتدا موضوع رساله خود را (مساله معنا در زبان شناسي )انتخاب مي كند،ولي مدتي تعد چون موفق به دستيابي به منابع ماخذ لازم نمي شود ،موضوع (تحقيق در واژگان نوشتاري كودكان دبستان ايران )را دنبان مي كند و از تجربه خود در مركز تهيه مواد خواندني براي نو سوادان بهره مي گيرد.به اين منظور از مكاتباتي كه دانش آموزان سراسر كشور با مركز داشتند واژگان نوشتاري كودكان دبستاني را از روي نوشته هاي خودشان جمع آوري كرد.به اين ترتيب از مجموع ده هزار نوشته و پس از بررسي هاي متعدد و انتخاب 1085 نوشته ،حدود100000 صورت كاربردي براي واژگان برگزيد .براساس اين صد هزار واژه و بر مبناي پراكندگي جغرافيايي و دانشپايه اي آنها واژگان نوشتاري كودكان دبستاني ايران از دانش پايه دوم تا ششم تنظيم شد.اين پاين نامه در سال 1352 به چاپ رسيد.خاطرات و وقايع تحصيل : ازآنجا كه پدر ومادر فريدون بدره‌اي سواد نداشتند در خانه به غير از كتاب درسي فرزندان كتاب ديگري نبود .همين كمبود باعث شد كه اشتياق وي براي خواندن و تهيه كتابهاي ديگر بيشترشود.در آن زمان ،كتابهاي متنوع و فراوان در شهرستان پيدا نمي شد و آنها هم پيدا مي شد ،قدرت خريد آن نبود.در آن موقع كه كوچكي نزديك سبزه ميدا ن كرمانشاه حدود صد جلد كتاب ر اشبي 5يا 10 شاهي كرايه مي داد كه بيشتر آنها داستان بودند از جمله ميشل زواكو،پاراديانها و قصه هاي آرسن لوپن و....كه فريدون بيشتر آنها را كرايه مي كردو مي خواند.بتدريج كتابهاي ادبي نيز چون يكي بود يكي نبود ،صحراي محشر ،بينوايان ،نغمه هاي شاعرانه لامارتين ،كتابي از شاتوريان وبعضي كتابهاي حجازي و ...... بر اين مجموعه افزوده شد و در آن ميان كتابي چهار جلدي با نام (زندگاني )بود كه بر وي تاثير نداشت.استاد محمد جليلي مردي اديب و شاعر بود كه بدره اي او را با اوصافي چون متين و جامع الطراف و پر خوانده توصيف مي كند.بدره اي تحت تاثير تعليمات اين استاد به خواندن نوشته هاي سنگين تر وجدي تر درباره ادبيات تشويق مي شود.جليلي با گشاده دستي دوره هاي مجله هاي يادگار شرق را در اختيار ش مي گذارد و مثنوي مولوي را كه با اشعارش فقط در كتابهاي درسي آشنا شده بوددر دسترسش قرار مي داد .دكتر سيد جعفر سجادي كه در دبيرستان فلسفه و منطق تدريس مي كرد در كلاس با همه شاگردا رابطه اي صميمانه داشت و ديري نپاييد كه رابطه استادي و شاگردي به ارتباط مريد و مرادي تبديل شد و شاگردان زيادي تربيت كرد.فعاليتهاي ضمن تحصيل : فريدون بدره‌اي در دوره تحصيل در دانشكده ادبيا ت ،توانست با ياري يكي از دوستان خود اولين اثر خود را كه داستانهاي كوتاهي بود به چاپ برساند ،اين مجموعه شامل 9 داستان كوتاه مي شد كه توسط (امير حسين آريان پور)از مجموعه اي كه در اختيار ش گذشته شده بود انتخاب كرد وتوسط انتشارا ت ابن سينا به نام (ناشناخته )در سال 1332 به چاپ رسيد.بعد از آن دو داستان ديگر به نام (دختري كه مرد)در سال 1335 كه بعد ها به زبان روسي نيز ترجمه شد.استادان و مربيان : فريدون بدره اي از دوران دبيرستان از دبير رياضي خود (معيري )ياد مي كند كه در نظرش روش در تعليم اتخاذ كرده بود كه اعجاز آميز بود و همين شخص باعث علاقه و پيشرفت وي در رياضيا ت شد.و معتقد است از زحمات و تعليم درست اين دبير در تحقيقا ت و مطالعات زبان شناسي خود بسيار بهره برده است .همچنين در اين دوره از دبيري به نام (علي بياتاني )ياد مي كندكه آموزش زبان انگليسي را برعهد ه داشت و او را به عنوان معلم اخلاق ،تواضع و فروتني معرفي كرد. (استاد محمد حسين جليلي )نيز اديب وشاعر و از خانواده هاي فاضل و عالم كرمانشاه بود كه به دليل كمبود دبير ،تدريس ادبيات را پذيرفته بود. در دبيرستان ،بدره اي فلسفه و منطق را نزد دكتر سيد جعفر سجادي تعليم گرفت كه او را مردي صوفي منش ،بي ريا ،بي پيرايه با دانش و معلوماتي عظيم كه آن روزگار از دركش عاجز بود توصيف مي كند.در دوره ليسانس ،فوق ليسانس ودكتري فريدون بدره اي از محضر استادان زير بهره مند شد.دكتر ذبيح الله صفا ،بديع الزمان فروزانفر ،استاد جلال همايي ،استاد مدرس رضوي ،دكتر محمد معين ،دكتر يحيي مهدوي ،استاد ابراهيم پور داود ،استاد عصار ،دكتر لطفعلي صورتگر ،دكتر محمد باقر هوشيار ،استاد دكتر حسين خطيبي ،دكتر صادق كيا و دكتر احسان يارشالو. در دوره فوق ليسانس و دكتري زبان شناسي ،استاداني كه در دانشكده در رشته زبان شناسي همگاني تدريس مي كردند ،همه جوان بودند و تحصيل كرده انگليس يا فرانسه و يا آمريكا كه از آن جمله :دكتر هرمز ميلانيان ،دكتر مهرداد بهار ،دكتر محمد رضا باطني ودكتر منصور اختيار و دررشته زبانهاي باستاني استادان مسن تري چون دكتر ماهيار نوابي ،دكتر صادق كيا ،دكتر جمال رضايي ،دكتر مقدم و همچنين تني چند از استادان جوانتر از جمله دكتر ژاله آموزگار ،دكتر بدر الزمان قريب ،دكتر احمد تفضيلي ،دكتر حقدان تدريس مي كردند.دكتر داريوش شايگان نيز سانسكريت تدريس مي كرد.همسر و فرزندان : فريدون بدره اي در سال 1336 ازدواج كرد كه ثمره آن دو پسر و يك دختر بوده است كه در حال حاضر هر يك فرزنداني دارند.همسر دكتر بدره اي در زوان اقامتشان در همدان به تدريس زبان انگليسي در دبيرستان اين شهر اشتغال داشت. وقايع ميانسالي : فريدون بدره اي به علت تدريس زبان انگليسي در دبيرستان هاي همداني به عنوان آموزش ضمن خدمت در سميناري كه در اصفها ن براي دبيران زبا ن برگزار شد انگليسي اداره مي كردند كه درآن ميان جواني به قد بسيار بلند و لاغر اندام به نام رادني افكار نيز عضو هيات بود كه چندين زبان مي دانست و براي تكميل زبان محاوره فارسي خود بيشتر وقت خود را با دبيران ايراني مي گذراند .اين فرصت باعث آشنايي بدره اي و انجام مكاتباتي بين آنها مي شود. الگار لبه اي تحقيقي در زمينه تاريخ مشروطيت در ايران را به انجام مي رساندو مسلمان شده و به نام (حامد الگار )فعاليت مي كند .وي كه استاد دانشگاهي بركلي بود،اسباب تدريس دكتر بدره اي را در آن دانشگاه به مدت يكسال و اندي فراهم مي سازد...مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : فريدون بدره اي نويسندگي را از روزنامه هاي محلي شروع كرد و به نوشتن مقاله هايي پرداخت كه جنبه اجتماعي و انتقادي داشت .پس از آن به داستان نويسي روي آورد .او داستانها را براي خود مي نوشت و در فكر چاپ آنها نبود ،در دانشگاه بود كه بر حسب تصادف گزيده اي از آنها را به چاپ رساند.پس از رها كردن تحصيل در دوره دكتري ،نخست به گرگان(در سال1335) و سپس به همدان رفت و تا سال 1340در همدان اقامت داشت وبه تدريس پرداخت.در همدان علاوه بر زبان و ادبيات فارسي چند ساعتي هم انگليسي تدريس مي كرد.پس از 5 سال تدريس ،در سال 1340 ،بدره اي براي ادامه تحصيل به تهران عزيمت مي كند .و به كمك مدير كل فرهنگ همدان انتقال وي به عنوان دبير دبيرستان كاظم زاده ايرانشهر در يوسف آباد تهران صورت مي گيرد .با گذراندن دوره فوق ليسانس زبان شناسي و آغاز دوره دكتري ،با اجازه ريئس گروه و استادان ديگر ،ساعاتي تدريس زبان شناسي مي كرد.همچنين به مدت يك سال در مركز تهيه مواد خواندني براي نو سوادان فعاليت داشت و از نويسندگاه و ويراستادان مجله هاي پيك نو آموز وپيك دانش آموز بود(45-1344) دكتر بدره اي پنج سال بعد از گرفتن فوق ليسانس و درسالي كه موفق به اخذ درجه دكتري شد فرهنگستان زبان ايران همكاري كرد .دكتر بدره اي در فرهنگستان زبان به عنوان پژوهشگر مشغول شد ،در آن موقع پژوهشگر ديگري در فرهنگستان نبود وكادر فرهنگستان متشكل از ريئس فرهنگستان يك منشي و يك رييس دفتر بود.فرهنگستان چند پژوهشگاه ،را شامل مي شد كه عبارت بودند از :پژوهشگاه واژه گزيني ،پژوهشگاه واژه هاي فارسي ،پژوهشگاه زبانهاي باستاني و ميانه و گويش هاي ايراني و پژوهشگاه دستور زبان فارسي .كار پژوهشگاه واژه گزيني ساختن برابر فارسي براي اصطلاحات علمي و فني بودو سيزده گروه واژه گزيني را شامل مي شد.رياست اين پژوهشگاه واژه هاي فارسي بودو بعد سر پرستي آن را بر عهده گرفت . دكتر بدره اي در سال 1356 به عنوان رايزن فرهنگي ايران به پاكستان رفت و به اين منظور به استعفا از فرهنگستان زبان شد .اين مسئوليت را دكتر بدره اي بمدت دو سال بر عهده داشت .با پيروزي انقلاب اسلامي به تهران فرا خوانده شد و از آنجا كه داراي فوق ليسانس كتابداري بود و سابقه كار نيز در كتابخانه مركزي دانشگاه تهرا ن داشت به سمت مدير كلي كتابخانه ملي منصوب شد.اسشان پس از بازنشستگي به آمريكا عزيمت كردند .در آمريكا بنا به درخواست آقاي الكار كه استاد دانشگاه بركلي بودند و قصدداشتند مدتي از فرصت مطالعاتي استفاده كنند ،به مدت يكسال و نيم در دانشگاه بركلي به تدريس درس عمومي به نام (اسلام درايران )و تدريس متون پايه از نظم و نثر و تدريس متون تاريخي فارسي پرداخت .پس از آن ،دكتر بدره اي عمده فعاليت خود ر اروي ترجمه و تحقيق متمركز نمودو آثار خود را براي انتشار به ناشران داخلي عرضه مي نمايد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : فريدون بدره اي در زمان اقامت خود در همدان در كنار تدريس در دبيرستان هاي شهر به كار تاليف وتحقيق نيز اهتمام داشت .از جمله مي توان به تحقيق پيرامون كورش كبير درقرآن مجيد و ترجمه فرقه اسماعيليه اثر هاجسن اشاره كرد .دكتر بدره اي براي تاليف كتاب كورش كبير در قرآن مجيد به منابع و ماخذ زيادي از جمله تفاسير قرآن ،تفاسير كتب عهد عتيق و تواريخ و سير و از همه مهمتر تحقيقا ت خاور شناسان درباره دين زرتشتي و سلسله هخامنشي پرداخت و به اين منظور از كتابخانه آقاي قاسم برنا استفاده نمود .وي منابع لازم براي مطالعه را روي دين زرتشت و سلسله هخامنشي از كتابخانه آرامگاه ابن سينا استفاده كرد. در همدان بود كه بدره اي كار ترجمه و همكاري به موسسه فرانكلين را آغاز كرد ،وي ابتدا سه كتاب از مجموعه گردونه تاريخ كه سلسله انتشاراتي براي نوجوانان بود ترجمه كردو پس از آن درمقاله (زبان شناسي )و (باستان شناسي )از كتاب مرزهاي دانش را به فارسي برگرداند.از جمله فعاليتهاي دكتر بدره اي در فرهنگستان زبان ايران ،تهيه واژه هاي بسامدي براي متون مهم علمي و ادبي زبان فارسي بود.اين طرح درنهايت فهرستي از واژه هايي كه در طول قرون درنوشته هاي فارسي از نظم و نثر به كار رفته است فراهم مي آورد .و ميتوانست كنجينه لغات فني وعلمي را در اختيار پژوهندگان براي برابر گزيني اصطلاحات خارجي قرار دهد .دكتر بدره اي براي هماهنگي پژوهشگرا ن در نوشتن واژه ها،جزوه راهنمايي به اين منظور تهيه كرد كه توسط فرهنگستان چاپ شد.اين طرح با كمك برنامه و بودجه و در اختيار گذاشتن كاممپيوتر و مشاركت در تهيه برنامه تجزيه و تحليل متن پيش رفت .دراين طرح كتابهاي ايوان ناصر خسرو ،التفهيم ابوريحان بيروني ،الانبيه عن الحقايق الاوديه ،ويس و رامين ،ديوان منوچهري ،گرشاسب نامه اسدي طوسي و داستان فرود از شاهنامه فردوسي و........مورد تجزيه و تحليل متن قرار گرفت.آرا و گرايشهاي خاص : فريدون بدره اي معتقد است كه در ترجمه هاي خود هم به لفظ وهم به معنا اهميت داده است و درصورت مقايسه با متن اصلي ضمن آن كه هر جمله بخوبي مي نمايد كه ترجمه چه سطري از متن اصلي است ،در كنار آن از هيچ معني و مفهومي نيز بي توجه نگذاشته اند.ضمن آن كه اين روش را براي ترجمه شعر وداستان توصيه نمي كند و معتقد است بايد بتوان عواطف و حالاتي را ه در داستان و شعر هست منعكس كر د.دكتر بدره اي ترجمه ر اضمن آن كه يك فن مي داند كه مانند هر فن ديگري مقدماتي نياز دارد آن را يك هنر نيز مي خواند .به اين ترتيب ترجمه يك اثر جديد را يك تجربه تازه در فعاليت خود بيان مي كند.در مورد مراحل كار ترجمه ،شيوه كار را چنين تشريح مي كند :ابتدا متن را يكبار تا آخر مي خواند،لغات و عباراتي كه از نظر مفهومي جاي تامل دارد خط كشيده و بيرون نويسي مي كندپس از آن به منابع و مراجع قابل دسترس مر اجعه كرد وآنگاه به ترجمه مي پردازد و درترجمه تلاش دارد تا آنجا كه ممكن است باحفظ معنا و مقصود ،ساختار زبان اصلي را تا آن حد با فارسي معارض نباشد ،نگهدارد .به اين ترتيب تا حدي سبك نويسنده تا حدي در ترجمه منعكس خواهد شد .از آنجا كه معتقد است كه هر كس ريتم و ضرباهنگ خاص خود را دارد ،پس از آن كه متن ترجمه شده با صداي بلند خوانده شد موارد مكث و سكته را رفع كرده و تعارضات آشكار شده ميان معنا مفهوم را رفع مي نمايد.جوائز و نشانها : كتاب"تاريخ و عقايد اسماعيليه"ترجمه،فريدون بدره اي ، در دوره پانزدهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.چگونگي عرضه آثار : از دكتر بدره اي تاكنون بيش از 80 كتاب و مقاله، اعم از تأليف و ترجمه منتشر شده است كه درميان آنها مي توان به فرقۀ اسماعيليه (اثر مارشال ك. س. هاجسن)، ساخت معنايي واژه هاي اخلاقي- ديني در قرآن (نوشتۀ ايزوتسو) و اصلاح ديني در مجموعۀ تاريخ تمدن (ويل دورانت) اشاره كرد. ________________________________________ آثار : آدميان نخستين ويژگي اثر : آن تري وايت چاپ اول انتشارا ت علمي و فرهنگي 13392 آيين شهر ياري درشرق ويژگي اثر : ترجمه و نشر كتاب 13473 ابو يعقوب سجستاني ويژگي اثر : متفكر و داعي اسماعيلي ،ترجمه از پاول واكر ،انتشارات طوس 13774 از كهكشان تا انسان ويژگي اثر : نشر انديشه از جان ففر ،13425 اسماعيليان ويژگي اثر : انتشارا ت فرزان روز ،تاريخ و معتقد آنها فرهاد دفتري13766 اصلاح دين ويژگي اثر : انتشارات علمي و فرهنگي ،ترجمه از ويل دورانت7 افسانه هاي حشاشين ويژگي اثر : انتشارات فرزان روز ،فرهاد دفتري13768 انديشه غربي و گفت و گوي تمدن ها باغ چتر ،مارياين ويژگي اثر : انتشارات طهوري10 بررسي انتقادي رباعيات ويژگي اثر : انتشارا ت طوس ،خيام،ترجمه از آرتور جفري137411 بزرگان فلسفه ويژگي اثر : ترجمه و نشر كتاب از هنري توماس 134812 تاريخ اسماعيليان ويژگي اثر : انتشارات طوس ،ترجمه برنارد لويس13 تاريخ و عقايد اسماعيليه ويژگي اثر : ترجمه،اين كتاب در دوره پانزدهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است. آشنايي با كتاب: «تاريخ و عقايد اسماعيليه»: تاريخ و عقايد اسماعيليه؛ فرهاد دفتري؛ ترجم? فريدون بدره اي؛ تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، 1375. يكي از مسائلي كه در فرهنگ اسلامي كتابها و رسالات بسياري دربار? آن نوشته شده است و همواره محل بحث و فحص علما و دانشمندان مسلمان بوده، موضوع «ملل و نحل» يا شناخت آراء و عقايد فرقه هاي مختلف است كه امروزه نيز تحت عنوان دين پژوهي و فرقه شناسي تطبيقي مطرح است. اسماعيليه يكي از فرق مهم شيعه است كه پس از اثناعشريه بيشترين تعداد پيروان را درميان شيعيان جهان دارد. اسماعيليان، كه در طول تاريخ دوازده قرني خود به شاخه هاي مختلف تقسيم شده و اغلب به صورت مخفيانه و جماعتهاي پراكنده با زبانها و نژادهاي متفاوت خود در پهناي دنياي اسلام زيسته اند، اكنون در بيش از بيست و پنج كشور در آسيا و افريقا و اروپا و امريكاي شمالي پراكنده اند. اسماعيليان تاريخ بسيار پر حادثه اي داشته اند. آنها دوبار در قرون وسطي، طي دوره هاي خلافت فاطميان و دولت تزاريان موفق به تأسيس حكومتهاي مستقل خود شدند و از قدرت سياسي قابل توجهي بهره مند گشتند. مضافاً اينكه از همان آغاز در زمينه هاي اصول عقايد مذهبي و تفكر فلسفي نيز فعاليتهاي چشمگيري داشتند، به طوري كه بسياري از داعيان و علماي آنها در زمره دانشمندترين متفكران اسلامي بوده اند. اين كتاب مروري است بر تاريخ و عقايد اسماعيليه از ظهور اين فرقه و دور? اسماعيليان نخستين، تا عصر حاضر. از ويژگيهاي كتاب، جدا از آشنايي مترجم با تاريخ اسماعيليان و سابق? ترجم? كتابهايي در اين باب كه تسلط ايشان را بر موضوع كتاب نشان مي دهد، از ارتباط مستمر مؤلف با مترجم بايد نام برد كه بر ارزشهاي كتاب افزوده است 14 تعاليم مغان ويژگي اثر : انتشارات طوس ،ترجمه آر.سي .زنر137715 تقويم هاي اسلامي و مسيحي و جدولهاي تبديل آنها به يكديگر ويژگي اثر : ترجمه از فريمن گرنويل از انتشارات قلم ،135916 تكنولوژي در تمدن جهان ويژگي اثر : انتشارات فرزان روز ،ترجمه آرنولد پيسي 137617 جامعه شناسي ذوق ادبي ويژگي اثر : انتشارات طوس ،لوين ل شو كينگ 137318 جامعه شناسي روستايي ويژگي اثر : انتشارات امير كبير ،ترجمه از ا.ك. كنستاندز135119 حميد الدين كرماني ويژگي اثر : انتشارات فرزان روز،ترجمه از پول واكر 137920 خداحافظ ويژگي اثر : بالزاك ،بيتا .21 دختري كه مرد ويژگي اثر : دو داستان در سال 1334 .22 رشد ادبيات ويژگي اثر : انتشارات علمي و فرهنگي ،ترجمه ه.اچ مو نروچايدويك . ن.كرشاچايدوك .137623 رودن تورگنيف ويژگي اثر : انتشارات طهوري24 روش نوشتن كتابشناسي و پا نوشت در نوشته هاي تحقيقي ويژگي اثر : امير كبير25 ريخت شناسي قصه هاي پريان ويژگي اثر : از انتشارا ت پريان ،ترجمه از ولاديمير پراپ136726 ريشه هاي تاريخي قصه هاي پريان ويژگي اثر : انتشارات طوس ،ترجمه از ولاديمير يراپ 137127 زمين خوب ويژگي اثر : انتشارا ت مرجان 134628 ساخت رمان ويژگي اثر : انتشارات علمي و فرهنگي ،ترجمه ادوين ميور 137329 ساختمان مفاهيم اخلاقي -ديني در قرآن مجيد ويژگي اثر : از انتشارات قلم ،توشهيكو ايزوتسو136030 سر آغاز هاي علم در غرب ويژگي اثر : انتشارا ت علمي و فرهنگي ،ترجمه از ديويدسي ليند برگ ،137731 سفر نامه جكسن ويژگي اثر : ايران در گذشته و حال خوارزمي ،ترجمه از ابراهم و.ويليامز جكسن 135232 سلسله هاي اسلامي ويژگي اثر : بنياد فرهنگ ايران ،ترجمه اي از كليفورد دادموند بوسورث134933 سيري در زبان شناسي ويژگي اثر : جان تي ،واترمن ،كتابهاي جيبي 134734 فاطميان و سنت هاي تعليمي و علمي آنها ويژگي اثر : انتشارات طوس ترجمه هاينتس هالم 137735 فاوست و لوكريا ،تورگنيف يا شاپور رزم آزما فداييان اسماعيلي ويژگي اثر : بنياد فرهنگ ايران ،ترجمه از برنارد لويس 134937 فرقه اسماعيليه ويژگي اثر : تبريز كتابفروشي تهران 134238 كاپيتان كوك ويژگي اثر : آرمسترانگ اسپري ،چاپ اول 133939 كورش كبير در قرآن مجيد و عهد عتيق ويژگي اثر : همدان 133840 گزارشي درباره فرهنگستان ايران ويژگي اثر : فرهنگستان زبان ايران 135341 گزيده تذكره الاوليا ي عطار ويژگي اثر : انتشارات طوس ،ترجمه آربري .ج137742 مارتين لوتر ،اصلاحگر كليسا ،هري ،امرسون فاسد يك ويژگي اثر : از مجموعه گردونه تاريخ ،چاپ اول 133943 مختصري در تاريخ اسماعيليه ويژگي اثر : سنت هاي يك جماعت مسلمان ،فرهاد دفتري ،انتشارات فرزان روز137844 مشخصه هاي تمايز دهنده در خط فارسي من بادم و تو آتش ويژگي اثر : انتشارات طوس ، ترجمه آنماري شيمل 137946 ناشناخته ويژگي اثر : مجموعه 9 داستان درسال1333.47 واژگان پايه دبستاني ايران ويژگي اثر : مركز سواد آموزي 135348 واژگان نوشتاري كودكان دبستاني ايراني 1352 واژه نامه بسامدي داستان رستم و سهرا ب از شاهنامه فردوسي ويژگي اثر : فريدون بدره اي50 واژه نامه بسامدي داستان فرود از شاهنامه فردوسي واژه هاي دخيل در قرآن مجيد ويژگي اثر : انتشارات طوس ،ترجمه از آرتور جفري1372 ________________________________________
نظرات کاربران
ارسال نظر شما

• با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پایگاه تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.
• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظرات کوتاه مثل "خوب بود" و "عالی بود" و... و نظرات تکراری تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• متن نظر شما میبایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.
توجه داشته باشید که به سوالاتی که در قسمت نظرات پرسیده میشود، جواب داده نخواهد شد، لطفا پیشنهادات و انتقادات را از طریق ارتباط با ما و سوالات خود را از طریق ارسال سوال و مشاوره ارسال نمایید.

281/262