اسامي امامزادگان و اماكن متبركه استان خراسان جنوبي

اسامي امامزادگان و اماكن متبركه استان خراسان جنوبي
پنجشنبه، 4 شهريور 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
اسامي امامزادگان و اماكن متبركه استان خراسان جنوبي

اسامي امامزادگان و اماكن متبركه استان خراسان جنوبي
اسامي امامزادگان و اماكن متبركه استان خراسان جنوبي


 

منبع : راسخون 

رديف نوع مكان متبركه  نام مكان متبركه  جنسيت تعداد امامزاده استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادي
1 امامزاده بی بی چهارشنبه(س) خانم 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران فريزنوك
2 امامزاده  خواجه نجم الدین(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   جلگه ماژان گيو
3 امامزاده  بی بی علیا(س) خانم 1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   جلگه ماژان ماژان
4 امامزاده  سیدجلال الدین اولاد موسی بن جعفر(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   خوسف كلاته ملك
5 امامزاده  سیدمحمدپری(ع) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   خوسف فدشك
6 امامزاده  سلطان ابوالقاسم(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   خوسف نصراباد
7 امامزاده  شاه سلیمان علی (ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   قلعه زرئ شادان
8 امامزاده  شاه پیر سلیمان(ع) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   قلعه زرئ عماري
9 امامزاده  شاه سید ابوالقاسم (ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   قلعه زرئ گودمحمدخان
10 امامزاده  صدیق مراد(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   قلعه زرئ بصيران
11 امامزاده  سلطان قریش(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   القورات سرحد
12 امامزاده  سیدتاج الدین(ع) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   القورات ساقي
13 امامزاده  امیرسیدابوالفضل وامیر سیداسحق(ع) آقا  2 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   القورات القور
14 امامزاده  سیدابراهیم رضا(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   فشارود حمبل
15 امامزاده  سیدالحسین (ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   فشارود حصارسنگي
16 امامزاده  زیدبن ابراهیم موسی(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران بجد
17 امامزاده  سیدمرادبن موسی کاظم(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران گيوك سفلي
18 امامزاده  سیدمحمد نقیب(ع) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران يشت
19 امامزاده  سیدعبدالعزیز(ع) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران بهلگرد
20 امامزاده  سید ابوالقاسم موسی بن جعفر(ع) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   خوسف دهن رود
21 امامزاده  سیدالیاس(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي درميان قهستان   فخررود اويجان
22 امامزاده  سیدمرتضی اولاد موسی بن جعفر(ع) آقا  1 خراسان جنوبي درميان قهستان   فخررود سيدان
23 امامزاده  سلطان ابراهیم رضا(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي درميان گزيك   گزيك ابگرم
24 امامزاده  سلطان محمد(ع) آقا  1 خراسان جنوبي درميان مركزئ   درميان تاغان
25 امامزاده  بی بی معصومه(س ) خانم 1 خراسان جنوبي درميان مركزئ   مياندشت مقدر
26 امامزاده سلطان مصیب(ع) آقا  1 خراسان جنوبي سرايان مركزئ   مصعبي  
27 امامزاده سلطان کریمشاه(ع) آقا  1 خراسان جنوبي سرايان مركزئ   مصعبي كريمو
28 امامزاده  سیدعبداله(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي سربيشه مركزئ   درح نوده عليا
29 امامزاده  بی بی زینب خاتون(س) خانم 1 خراسان جنوبي سربيشه مود   مود كاهي
30 امامزاده  سید رضا(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي سربيشه مود   مود بيژائم
31 امامزاده سلطان ابوالقاسم(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس بشرويه   علي جمال قاسم اباد
32 امامزاده  ده كرم(ع) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس بشرويه   ارسك ده كرم
33 امامزاده  بي بي نجمه خاتون(س) خانم 1 خراسان جنوبي فردوس بشرويه   رقه مجد
34 امامزاده  محمد بن اصغر(ع) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس بشرويه   رقه هوگند
35 امامزاده  محمد بن اسحاق0ع) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس بشرويه   علي جمال كرند
36 امامزاده  سلطان احمد(ع) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس بشرويه   علي جمال هنويه
37 امامزاده  سلطان ابوالحسن(ع) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس مركزئ   باغستان مهويد
38 امامزاده  سلطان ابراهیم(ع) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس مركزئ   باغستان سرند
39 امامزاده سید حسین(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه دوست ابادبالا
40 امامزاده زیدبن موسی کاظم(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات سده   پسكوه رومشتيك
41 امامزاده  شاه مسعود(ع) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   پيشكوه شندان
42 امامزاده  سعیدبن موسی بن کاظم (ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   پترگان شاهرخت
43 امامزاده  شاه زاده زینل(ع) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   زيركوه شوشك
44 امامزاده  شاه سلیمان رضا آقا  1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   زيركوه كلاته نو
45 امامزاده  بی بی نور(س ) خانم 1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه كريزان سفلي
46 امامزاده  شاهزاده قاسم (ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ داخل شهرخ جانبازان    
47 امامزاده  زیدبن موسی(ع) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن  
48 امامزاده  طفلان موسی بن جعفر(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن ورنجان
49 امامزاده  قطب الدین علی (ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن كلاته سعيد
50 امامزاده  اسماعیل(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات نيمبلوك   كرغند خشكان
51 امامزاده  عبداله(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات نيمبلوك   نيمبلوك كارشك
52 امامزاده  عمربن داود(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات زهان   افين افين
53 امامزاده  داود(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات زهان   زهان كلاته مزار
54 امامزاده  زیدبن موسی بن جعفر(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات سده   آفريز  
55 امامزاده  بی بی زینب خاتون(س) خانم 1 خراسان جنوبي قائنات سده   آفريز سراب
56 امامزاده  سلطان مرادوباقر(ع ) آقا  2 خراسان جنوبي قائنات سده   آفريز نيگ
57 امامزاده  بی بی صفیه(س) خانم 1 خراسان جنوبي قائنات سده   آفريز افريز
58 امامزاده  بی بی عفت وبی بی عصمت(س) خانم 2 خراسان جنوبي قائنات سده   پسكوه تيغدر
59 امامزاده  شاه سلیمان وبی بی خدیجه(س) آقا- خانم 2 خراسان جنوبي قائنات سده   پسكوه كرچ
60 امامزاده  حسن وافضل(ع ) آقا  2 خراسان جنوبي قائنات سده   پسكوه شهرك هاشميه
61 امامزاده  سلطان حسین آقا  1 خراسان جنوبي قائنات سده   سده روم
62 امامزاده  بی بی یهمان(س) وبی بی خدیجه(س) خانم 2 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   زيركوه دارج عليا
63 امامزاده  بی بی فاطمه زهرا(س ) خانم 1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه ميراباد
64 امامزاده  یحیی(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن ورزق
65 امامزاده  سام ولام وزبیده خاتون(س) آقا- خانم 3 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن اسفشاد
66 امامزاده  سلطان سیدمحمد(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   نه بيچند
67 امامزاده  سلطان محمد آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   نه دهسلم
68 امامزاده  حضرت عباس (ع) آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   نه خوان شرف
69 آرامگاه مزاراستخر نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   كاهشنگ استخر
70 آرامگاه مزارحسینی نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند        
71 آرامگاه مزارشیخ سلیمان(ره) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   براكوه گل
72 آرامگاه مزارشیخ ابودردا(ره) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   براكوه كاريزنو
73 آرامگاه همند نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   خوسف همند
74 آرامگاه مزارشیخ سلطان حسین(ع ) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   قلعه زرئ  
75 آرامگاه مزارچهل دختر نامشخص 40 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   قلعه زرئ سرچاه شور
76 آرامگاه مزارآبلو نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ      
77 آرامگاه مزار غیوک نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   القورات غيوك
78 آرامگاه بلنجر نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   القورات بلنجاب
79 آرامگاه مزار بدیشوک نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   القورات اغلدر
80 آرامگاه مزار شیخان(ره) نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   كاهشنگ شيخان
81 آرامگاه مزارحسین آباد نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران حسين اباد
82 آرامگاه مزاردزک نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران رزگ
83 آرامگاه مزارشیخ محمودجلیلی(ره) آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران محموداباد
84 آرامگاه مزاراکبرآباد  نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران بهدان
85 آرامگاه شهدای دره شیخان نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند مركزئ بيرجند    
86 آرامگاه مزارفسون(درخت زیتون) نامشخص 1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   قلعه زرئ بصيران
87 آرامگاه مزارشیخ ابوسعیدخلوتی آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   براكوه گل
88 آرامگاه مزارشاه آقا  1 خراسان جنوبي بيرجند خوسف   جلگه ماژان ماژان
89 آرامگاه مزارگلبانگ خراسان نامشخص 1 خراسان جنوبي سربيشه مركزئ   مومن آباد بركوه
90 آرامگاه مزار پیر(ینگ باردیده) نامشخص 1 خراسان جنوبي سربيشه مركزئ   مومن آباد گوريدبالا
91 آرامگاه مزار گسیک نامشخص 1 خراسان جنوبي سربيشه مود   مود بشگز
92 آرامگاه مزار میان کوه نامشخص 1 خراسان جنوبي سربيشه مود   مود ميان كوه
93 آرامگاه آقاسیدحامدعلوی آقا  1 خراسان جنوبي سربيشه مود   نهارجان چنشت
94 آرامگاه مزارشاه ابواسحاق شیرازی(ره) آقا  1 خراسان جنوبي سربيشه مركزئ   درح درح
95 آرامگاه پير(ره) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس بشرويه   علي جمال زين اباد
96 آرامگاه پيركلكلي(ره) آقا  1 خراسان جنوبي فردوس بشرويه   علي جمال هنويه
97 آرامگاه مزارشنبه نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات        
98 آرامگاه مزارغیب نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   زيركوه  
99 آرامگاه مزارآخوند شیخ درویش محمد(ره) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه اسفادجديد
100 آرامگاه مزاراسفاد نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه اسفادجديد
101 آرامگاه مزارخواجه ربیع آقا  1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه حاجي آباد    
102 آرامگاه مزار دهنه نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   پيشكوه شندان
103 آرامگاه مزارنوخونیک نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن خونيك پائين
104 آرامگاه مزار ورزگ نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن وارزگ / ورزگ/
105 آرامگاه مزارنهروک نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن اسفشاد
106 آرامگاه مزار بیدشک(گمنام) نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن بيدمشك
107 آرامگاه مزار زول نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن زول
108 آرامگاه مزارگمنام نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن علي ابادعليا
109 آرامگاه مزار گوشیک نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن گوشيك
110 آرامگاه مزارمیغ آباد نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   مهيار بخش اباد
111 آرامگاه مزارمقری نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   مهيار جوزاندر
112 آرامگاه مزارپیرسلطان قیصر(ره) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات نيمبلوك   نيمبلوك عباس اباد
113 آرامگاه مزارکبودان نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات زهان   افين كبودان
114 آرامگاه مزار سردوان نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات زهان   زهان سردوان
115 آرامگاه مزارفخران نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات زهان   زهان شهرك فخران
116 آرامگاه مزار نوخنج نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات سده   آفريز نارگندل
117 آرامگاه مزار سلطان حسین مرادی(ره) آقا  1 خراسان جنوبي قائنات سده   آفريز افريز
118 آرامگاه مزار خنجوک نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات سده   پسكوه خنجوك/ سونو/
119 آرامگاه مزار چهارطاق نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه استندجديد
120 آرامگاه مزار پیرچران آقا  1 خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن علي ابادعليا
121 آرامگاه مزار چهارطاق نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه استندجديد
122 آرامگاه مزار جعفرآباد نامشخص 1 خراسان جنوبي قائنات سده   سده جعفراباد
123 آرامگاه مزارعلی موسی(ره) آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان        
124 آرامگاه مزار ابراهیم ادهم(ره) آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان شوسف   شوسف طارق
125 آرامگاه مزارسه کوهه  نامشخص 1 خراسان جنوبي نهبندان شوسف   شوسف كلچه
126 آرامگاه مزارشیخ شکرگنج آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان شوسف   عربخانه ميراباد
127 آرامگاه مزارشیخ احمد(ره) آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان شوسف   عربخانه دهك
128 آرامگاه مزارشهسوار نامشخص 1 خراسان جنوبي نهبندان شوسف   عربخانه حسن اباد
129 آرامگاه مزارشیخ صالح(ره) آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   بندان نصرت اباد
130 آرامگاه مزار خواجه الیاس(ره) آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   ميغان ده نو
131 آرامگاه مزارحاجی اله(ره) آقا  1 خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   نه خونيك پائين /خونيك /
132 آرامگاه مزار ملک چاه رویی نامشخص 1 خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   نه چاه روئي
133 زيارتگاه زیارتگاه جبرائیل     خراسان جنوبي بيرجند خوسف   براكوه گل
134 زيارتگاه پیرغیب(ره)     خراسان جنوبي نهبندان شوسف   شوسف اسماعيل اباد
135 زيارتگاه پیرمقرب(ره)     خراسان جنوبي نهبندان شوسف   شوسف اسماعيل اباد
136 زيارتگاه ابوالفضل العباس(ع )     خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   بندان بندان
137 زيارتگاه پیر بزرگوارحاجیان(ره)     خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   نه ارويز
138 زيارتگاه پیر بزرگوار(ره)     خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   نه گوش
139 زيارتگاه پیربزرگوار(ره)     خراسان جنوبي نهبندان شوسف   شوسف خونيك عليا
140 قدمگاه نظرگاه وقدمگاه عبوری امام رضا (ع )     خراسان جنوبي بيرجند مركزئ   باقران بهدان
141 قدمگاه شیخ مقربی(ره)     خراسان جنوبي بيرجند خوسف   براكوه زادنبه بالا
142 قدمگاه انجیره     خراسان جنوبي بيرجند خوسف   قلعه زرئ دم روباه
143 قدمگاه قدمگاه     خراسان جنوبي سربيشه مركزئ   مومن آباد اسكيونگ
144 قدمگاه علی بن ابیطالب(ع )     خراسان جنوبي سربيشه مود   نهارجان اصغول
145 قدمگاه فریزه     خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه اسفادجديد
146 قدمگاه کلاته زرد     خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه نيار
147 قدمگاه شمس     خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه استندجديد
148 قدمگاه سراب     خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه استندجديد
149 قدمگاه سرخ     خراسان جنوبي قائنات زيركوه   شاسكوه استندجديد
150 قدمگاه رزدنبل     خراسان جنوبي قائنات مركزئ   قائن رزدنبل
151 قدمگاه شیرخند     خراسان جنوبي قائنات زهان   افين شيرخند
152 قدمگاه قدمگاه     خراسان جنوبي قائنات سده   آفريز اويج
153 قدمگاه ابوالفضل (ع )     خراسان جنوبي قائنات سده   سده  
154 قدمگاه پیرطریق     خراسان جنوبي قائنات سده   سده بركوك
155 قدمگاه انجیری     خراسان جنوبي قائنات سده   سده روم
156 قدمگاه پیرمراد     خراسان جنوبي نهبندان شوسف   شوسف سيدمراد
157 قدمگاه حضرت علی(ع )     خراسان جنوبي نهبندان شوسف   عربخانه مهل ابادسفلي
158 قدمگاه زین آباد     خراسان جنوبي نهبندان شوسف   عربخانه زين اباد
159 قدمگاه مرتضی علی (ع )     خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   ميغان ده مرغ
160 قدمگاه ابوالفضل(ع)     خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   نه كهنو
161 قدمگاه حضرت علی(ع )     خراسان جنوبي نهبندان مركزئ   نه قدمگاه
162 مسجد مزارومسجدنور     خراسان جنوبي قائنات زيركوه   زيركوه پيش بر
163 مسجد ابوالفضل(ع )     خراسان جنوبي نهبندان شوسف   شوسف خونيك عليا نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
دعای علمای اهل سنت برای سلامتی رئیس‌جمهور
play_arrow
دعای علمای اهل سنت برای سلامتی رئیس‌جمهور
تجمع و دعای مردم در میدان ولیعصر(عج) تهران
play_arrow
تجمع و دعای مردم در میدان ولیعصر(عج) تهران
واکنش‌ مقامات کشورهای مختلف به حادثه برای بالگرد حامل سید ابراهیم رئیسی
play_arrow
واکنش‌ مقامات کشورهای مختلف به حادثه برای بالگرد حامل سید ابراهیم رئیسی
شرحی از سفر امروز رئیس‌جمهور و آنچه رخ داد
play_arrow
شرحی از سفر امروز رئیس‌جمهور و آنچه رخ داد
قرائت دعای توسل در کلاس تفسیر سید حسن خمینی برای رئیسی و همراهان
play_arrow
قرائت دعای توسل در کلاس تفسیر سید حسن خمینی برای رئیسی و همراهان
خبر امیدوار کننده ار حادثه بالگرد رئیس جمهور
play_arrow
خبر امیدوار کننده ار حادثه بالگرد رئیس جمهور
بیانات رهبر معظم انقلاب درباره حادثه بالگرد رئیس جمهور
play_arrow
بیانات رهبر معظم انقلاب درباره حادثه بالگرد رئیس جمهور
بازتاب خبر سانحه برای هلیکوپتر رئیسی در رسانه‌های بین‌المللی
play_arrow
بازتاب خبر سانحه برای هلیکوپتر رئیسی در رسانه‌های بین‌المللی
توضیحات تازه رئیس جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی: گروه‌های امدادی تا نیم ساعت دیگر به منطقه می‌رسند
play_arrow
توضیحات تازه رئیس جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی: گروه‌های امدادی تا نیم ساعت دیگر به منطقه می‌رسند
رئیسی در حال غبارروبی ضریح مطهر امام رضا(ع)
play_arrow
رئیسی در حال غبارروبی ضریح مطهر امام رضا(ع)
نجوای ماندگار و زیبا سید ابراهیم رئیسی با شهید سلیمانی...
play_arrow
نجوای ماندگار و زیبا سید ابراهیم رئیسی با شهید سلیمانی...
فوری؛ عملیات هوایی جستجوی بالگرد حامل رئیسی متوقف شد! توضیحات سختگوی اورژانس روی آنتن زنده
play_arrow
فوری؛ عملیات هوایی جستجوی بالگرد حامل رئیسی متوقف شد! توضیحات سختگوی اورژانس روی آنتن زنده
گزارش کامل سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور
گزارش کامل سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور
استقرار آمبولانس‌ها و شرایط جوی منطقه
play_arrow
استقرار آمبولانس‌ها و شرایط جوی منطقه
توضیحات رئیس جمعیت هلال احمر در خصوص جستجوها برای بالگرد حامل رئیس جمهور
play_arrow
توضیحات رئیس جمعیت هلال احمر در خصوص جستجوها برای بالگرد حامل رئیس جمهور