توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟

خواهشمنداست به سئوالات زير با دقت پاسخ دهيد و سپس نتيجه را مشاهده کنيد.(فقط يک گزينه انتخاب گردد.) 1. آيا ديگران‌ را قدرتمندتر و برتر از خودتان‌تلقي‌ مي‌كنيد؟
سه‌شنبه، 17 شهريور 1388
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟


 


 
خواهشمنداست به سئوالات زير با دقت پاسخ دهيد و سپس نتيجه را مشاهده کنيد.(فقط يک گزينه انتخاب گردد.)
1. آيا ديگران‌ را قدرتمندتر و برتر از خودتان‌تلقي‌ مي‌كنيد؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ خير
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ بله‌ كاملا
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ گاهي‌ اوقات‌
2. آيا انديشه‌ برتر و قوي‌ بودن‌ به‌ شما لذت‌مي‌بخشد؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ بله‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ هرگز به‌ اين‌ فكر نيفتاده‌ام‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ خير
3. آيا خودتان‌ را يك‌ فرد پيشگام‌ و پيرو مدتلقي‌ مي‌كنيد؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ بله‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ نه‌ چندان‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ گاهي‌ اوقات‌
4. آيا سياستمدار خوبي‌ از آب‌ در مي‌آييد؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ بله‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ خير
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ شايد
5. آيا تا به‌ حال‌ در يك‌ هيئت‌ بررسي‌ ياكميسيون‌ كار كرده‌ايد؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ بله‌، به‌ عنوان‌ مقام‌ رياست‌ و رئيس‌ جلسه‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ خير
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ بله‌، به‌ عنوان‌ عضوي‌ از كميسيون‌
6. كدام‌ يك‌ از افكار بلند پروازانه‌ و جاه‌ طلبانه‌زير، بيشتر از همه‌ دلخواهتان‌ است‌؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ نايل‌ شدن‌ به‌ بالاترين‌ سمت‌ شغليم‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ برخورداري‌ از يك‌ زندگي‌ خانوادگي‌ با ثبات‌،مستحكم‌ و مثمرثمر
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ برخورداري‌ از امنيت‌ مالي‌
7. بالاترين‌ سمتي‌ كه‌ تا به‌ حال‌ در زمينه‌ شغل‌تان‌ كسب‌ كرده‌ايد، چيست‌؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ مدير و گرداننده‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ تا به‌ حال‌ به‌ سمت‌ بالايي‌ مثل‌ مدير وسرپرست‌ دست‌ نيافته‌ام‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ سرپرست‌ و ناظر
8. كدام‌ يك‌ را ترجيح‌ مي‌دهيد: پيروي‌ ازجديدترين‌ مدهاي‌ روز يا در پيش‌ گرفتن‌ روال‌ فردي‌خود؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ روال‌ فردي‌ خودم‌ را ترجيح‌ مي‌دهم‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ پيروي‌ از جديدترين‌ مدهاي‌ روز را ترجيح‌مي‌دهم‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ آميزه‌اي‌ از هر دو را ترجيح‌ مي‌دهم‌
9. از اين‌ كه‌ به‌ شما دستور دهند، خوشحال‌مي‌شويد؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ نه‌، به‌ هيچ‌ وجه‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ اصلا برايم‌ مهم‌ نيست‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ دستور گرفتن‌، گاهي‌ اوقات‌ضروري‌ و لازم‌ است‌ و در نتيجه‌ خيلي‌ناراحت‌ نمي‌شوم‌، به‌ شرط آن‌ كه‌دستورات‌ معقول‌ و منطقي‌ باشند
10. چه‌ سبك‌ كاري‌ را ترجيح‌مي‌دهيد؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ سازمان‌ دهي‌ كردن‌ را
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ سازمان‌ دهي‌ شدن‌ را
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ تن‌ در دادن‌ به‌ تدابير وتمهيدهاي‌ منطقي‌ را
11. همكاري‌ كه‌ سالهاي‌ سال‌ در سمتي‌ يكسان‌ باهم‌ كار مي‌كرديد، ناگهان‌ ارشد شما مي‌شود. واكنش‌شما چيست‌؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ به‌ شدت‌ ناراحت‌ و دمغ‌ مي‌شوم‌ و به‌ احتمال‌زياد نمي‌توانم‌ اين‌ مسأله‌ را هضم‌ كنم‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ اگرچه‌ ناراحت‌ مي‌شوم‌ كه‌ چرا من‌ به‌ اين‌ سمت‌گمارده‌ نشده‌ام‌، ولي‌ از اين‌ احساسات‌ درونيم‌ نزدهمكارم‌ حرفي‌ به‌ ميان‌ نمي‌آورم‌ و در عوض‌ صميمانه‌به‌ او تبريك‌ مي‌گويم‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ از خودم‌ مي‌پرسم‌ كه‌ چرا من‌ به‌ اين‌ سمت‌گمارده‌ نشده‌ام‌، ولي‌ در عين‌ حال‌ اميدوارم‌ بتوانم‌ درآينده‌ با همكارم‌ به‌ خوبي‌ كار كنم‌ و در ضمن‌ اين‌ ارتقاءشغلي‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ تأثيري‌ روي‌ روابط دوستانه‌ مانخواهد گذاشت‌
12. زماني‌ كه‌ مشغول‌ به‌ كار شديد، آيا انتظارداشتيد كه‌ روزي‌ رئيس‌ محل‌ كارتان‌ بشويد؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ بله‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ خيلي‌ به‌ اين‌ فكر نبودم‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ هميشه‌ اميدوار بودم‌ كه‌ روزي‌ رئيس‌ بشوم‌
13. آيا تا به‌ حال‌ سازمان‌ دهي‌ يك‌ مسأله‌ مهم‌ درمحل‌ سكونت‌ تان‌ را به‌ عهده‌ گرفته‌ايد، مثل‌ سازمان‌دهي‌ طرح‌ نگهباني‌ محل؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ بله‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ خير، و بيشتر مايلم‌ اين‌ گونه‌ مسايل‌ را به‌ عهده‌ديگر همسايه‌ها بگذارم‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ خير، ولي‌ شايد روزي‌ به‌ اين‌ فكر بيفتم‌
14. آيا تا به‌ حال‌ در مدرسه‌تان‌، مبصر بوده‌ايد؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ بله‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ خير
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ خير، ولي‌ هميشه‌ دانش‌ آموزي‌ منظم‌ بودم‌
15. آيا تا به‌ حال‌ بر عليه‌ چيزي‌ مبارزه‌ كرده‌ايدكه‌ برخلاف‌ ميل‌ قلبي‌ تان‌ بوده‌ باشد؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ بله‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ خير
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ خير، ولي‌ شايد روزي‌ دست‌ به‌ چنين‌ كاري‌بزنم‌
16. به‌ نظر شما، در قرن‌ بيست‌ و يكم‌، تشريك‌مساعي‌ بين‌ افراد، ضروري‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ بله‌، هميشه‌ تشريك‌ مساعي‌ ضروري‌محسوب‌ مي‌شود
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ خير، امروزه‌ اين‌ گونه‌ مسايل‌ منسوخ‌ شده‌است‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ تا زماني‌ كه‌ تشريك‌ مساعي‌ مثمرثمر باشد،مشكلي‌ پيش‌ نمي‌آيد
17. آيا تاكنون‌، به‌ غير از خويشاوندان‌ نزديكتان‌،كسي‌ شما را نصيحت‌ كرده‌ است‌؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ بله‌، به‌ وفور
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ هرگز يا به‌ ندرت‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ گاهي‌ اوقات‌
18. به‌ اتفاق‌ تني‌ چند از دوستانتان‌ در رستوراني‌هستيد كه‌ سرويس‌ دهي‌اش‌ بسيار كند و اعصاب‌خردكن‌ است‌. بعد از يك‌ ساعت‌ صبر كردن‌ و غر زدن‌،واكنش‌ بعديتان‌ چه‌ خواهد بود؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ به‌ همه‌ پيشنهاد مي‌كنيد كه‌ به‌ جاي‌ نشستن‌و انتظار كشيدن‌، از آنجا خارج‌ شويد و در عوض‌پياده‌روي‌ كنيد
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ آنقدر صبر مي‌كنيد تا ديگران‌ پيشنهادي‌بدهند و بعد تسليم‌ نظر اكثريت‌ مي‌شويد
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ همانجا مي‌نشينيد و به‌ غر زدن‌ ادامه‌ مي‌دهيدو از بقيه‌ دوستان‌ نظر خواهي‌ مي‌كنيد
19. آيا تا به‌ حال‌، هيچ‌ گونه‌ گرد همايي‌ يا تجديدديدار خاصي‌ را سازمان‌ دهي‌ كرده‌ايد؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ بله‌، به‌ وفور
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ هرگز
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ بله‌، ولي‌ فقط يك‌ مرتبه‌
20. آيا نسبت‌ به‌ انتقادهاي‌ كوبنده‌ و تند حساس‌هستيد؟
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ پشيزي‌ براي‌ اين‌ گونه‌ انتقادها ارزش‌ قائل‌نيستم‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ به‌ شدت‌ حساس‌ هستم‌
توان سازماندهی و مديريت شما چقدر است؟ اجازه‌ نمي‌دهم‌ كسي‌ به‌ واسطه‌ انتقادهايش‌اذيتم‌ كند، چون‌ گاهي‌ اوقات‌، اين‌ گونه‌ انتقادها به‌شدت‌ آزار دهنده‌ هستند

شما با جمع بندي امتياز، مي توانيد نتيجه مربوط به خود را مشاهده نماييد.
گزينه ي اول 2 امتياز
گزينه ي دوم 0 امتياز
گزينه ي سوم 1 امتياز

نتیجه :
 

*بين‌ 35 تا 40 امتياز:
شما ويژگي‌ها و خصوصيات‌يك‌ هادي‌ و هدايت‌ كننده‌ فوق‌ العاده‌ را از خود بروزمي‌دهيد و همواره‌ چنين‌ افكار بزرگي‌ را در سرمي‌پرورانيد و قطعا تا به‌ حال‌ به‌ درجات‌ بالاي‌ كاري‌خود رسيده‌ايد!
اگر مسأله‌ سازمان‌ دهي‌ كردن‌ پيش‌ بيايد، با سر وكله‌ داوطلب‌ مي‌شويد و به‌ وجد مي‌آييد. مايليد درصف‌ مقدم‌ انجام‌ كارها باشيد و همه‌ شما را درسمت‌هاي‌ بالا مشاهده‌ كنند. در نتيجه‌، اگر شخص‌ديگري‌ به‌ غير از خودتان‌ زمام‌ امور را به‌ دست‌ بگيرد،بي‌نهايت‌ خشمگين‌ و عصباني‌ و نااميد مي‌شويد.
تا زماني‌ كه‌ اطرافيان‌ هيچ‌ سؤالي‌ از شما به‌ عمل‌نياورند، شاد و راغب‌ پيش‌ مي‌رويد و از سمت‌مديريت‌ نهايت‌ رضايت‌ را خواهيد داشت‌. فقط به‌ يادداشته‌ باشيد كه‌ براي‌ يادگيري‌، هرگز دير نيست‌ ونمي‌توان‌ ديگران‌ را مطابق‌ ميل‌ خود تغيير داد. پس‌،مشورت‌ را در رأس‌ كارهايتان‌ قرار دهيد، براي‌اطرافيانتان‌ بيشتر اهميت‌ قائل‌ شويد تا موفقيت‌ از آن‌شما شود.
صفات‌ كليدي‌ شما: بلندپرواز و جاه‌ طلب‌، باعرضه‌ و لياقت‌، همواره‌ در حال‌ تلاش‌ همه‌ جانبه‌ براي‌رسيدن‌ به‌ رأس‌ امور، داشتن‌ اراده‌ و عزمي‌ راسخ‌ و تاحدي‌ غير منعطف‌.
*بين‌ 16 تا 34 امتياز:
شما خصوصيات‌ و ويژگي‌هاي‌يك‌ هادي‌ خوب‌ را از خود به‌ نمايش‌ مي‌گذاريد ومايليد اكثر اوقات‌ در صف‌ مقدم‌ قرار بگيريد، اگرچه‌،اين‌ مسأله‌ خيلي‌ مهمي‌ در زندگي‌ تان‌ به‌ حساب‌نمي‌آيد. پس‌ گاهي‌ از اين‌ كه‌ ديگري‌ زمام‌ امور را به‌دست‌ بگيرد، خوشحال‌ مي‌شويد، به‌ شرط آن‌ كه‌ او باشما مشورت‌ كند و نظر مساعد شما را جلب‌ نمايد.
صفات‌ كليدي‌ شما: با وجدان‌، وظيفه‌ شناس‌،جدي‌، دقيق‌، مايل‌ به‌ حضور در فعاليت‌هاي‌ جمعي‌ وگروهي‌، صبور، پرتحمل‌، با حوصله‌، شكيبا، فيلسوف‌ماب‌.
*زير 16 امتياز:
به‌ نظر مي‌رسد كه‌ هرگز به‌ فكرهدايت‌ كردن‌ گروه‌ نيستيد و بيشتر مايليد ديگران‌ آن‌را انجام‌ دهند. احتمالش‌ خيلي‌ ضعيف‌ است‌ كه‌ به‌واسطه‌ شانس‌ و اقبالتان‌ به‌ رأس‌ امور برسيد. ولي‌،گاهي‌ اوقات‌ سخت‌ كوشي‌ و استعداد بالايتان‌، ارتقاءكاري‌ غير منتظره‌اي‌ را برايتان‌ به‌ ارمغان‌ مي‌آورد!
البته‌ تا حدي‌ نسبت‌ به‌ توانايي‌ها واستعدادهايتان‌ بدبين‌ و بدون‌ اعتماد به‌ نفس‌ هستيدو دوست‌ نداريد به‌ عنوان‌ شخصي‌ شناخته‌ شويد كه‌دائما خودش‌ را به‌ جلو مي‌كشاند. شما، فردي‌ ساعي‌،سخت‌ كوش‌ و اهل‌ حساب‌ و كتاب‌ هستيد و از زندگي‌فعلي‌ و جاي‌ پاي‌ محكمي‌ كه‌ براي‌ خود خلق‌ كرده‌ايد،راضي‌ هستيد.
صفات‌ كليدي‌ شما: قانع‌، سخت‌ كوش‌، كم‌ توقع‌،فاقد روحيه‌ بلند پروازي‌ يا جاه‌طلبي‌، از خود گذشته‌ وفداكار.
منبع:www.rahezendegi.com نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما