چهارشنبه، 4 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ﺑﻌﻀﻰ از زرﺗﺸﺘﻲﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺰار ﺳﺎل در راه ﺧﻴﺮ وﻗﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات وﻗﻒ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ، آﻳﺎ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﻰ وﻗﻒ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺮاﻳﻂ وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ در آن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ: «اﮔﺮ درآﻣﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آن ﺗﻌﺪادى ﺗﺨﺖ ﺧﺮﻳﺪه و ﺑﻪ ﺗﺨﺖﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد»، ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
در ﻣﻮاردى ﻛﻪ وﻗﻒ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ از ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻋﻢ از ﻛﺘﺎﺑﻰ و ﻏﻴﺮﻛﺘﺎﺑﻰ ﻫﻢ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻗﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده در راه ﺧﻴﺮ ﺗﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﻒ ﻣﻨﻘﻄﻊاﻵﺧﺮ اﺳﺖ، وﻟﻰ ﺻﺤﺖ آن از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﻰ ﺑﺪون اﺷﻜﺎل اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻒ ﺑﺮ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ و او ﺣﻖ اﻫﻤﺎل آن ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﻌﺪى از آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارد.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما