شنبه، 7 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻨﺪرﺟﺎت وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﻪ اﺻﻠﺢ از ذﻛﻮر اوﻻد وی، ﺗﻌﺎﻗﺒﻮ ﺗﻨﺎﺳﻠﻮ ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ و ﺑﻄﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻄﻦ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و در وﻗﻒ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﻪ اﻛﺒﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ اﺻﻐﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ﺣﺎل اﮔﺮ اوﻻد اﻛﺒﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎرﻳﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاﻳﺶ ﺻﺎدر ﺷﺪه وﻟﻲ در اداره اﻣﻮر ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت و ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬار و رﻫﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﺮادر ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮی ﻧﻴﺰ دارد آﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﺮای اداره ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﺪارد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﻧﻤﻲرﺳﺪ، و آﻧﭽﻪ در ﺳﺆال ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻲ اﮔﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻣﻮرد رﺟﻮع ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع اﺳﺖ، واﷲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما