بازدید : 4539 بار

يکشنبه، 21 فروردين 1390

ناصر فکوهی

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 14 منبع :
ناصر فكوهي درسال 1335 در شهر تهران به دنيا آمد. تحصيلات خود را تا درجه دكتراي در كشور فرانسه در شهر پاريس به پايان رسانيد. او همكاري حرفه اي خود را با مطبوعات و نشريات تخصصي در حوزه شهرسازي آغاز كرد و هم اكنون مشغول تدريس در دانشگاه علوم اجتماعي دانشگاه تهران مي باشد. حضور وي در همايش هاي داخلي و بين المللي و ارائه مقاله در اين همايش ها و ميز گرد ها از جمله فعاليتهاي وي مي باشد.گروه : علوم انساني رشته : جامعه شناسي تحصيلات رسمي و حرفه اي : كارشناسي جامعه شناسي، دانشگاه پاريس، فرانسه، 1359 كارشناسي ارشد جامعه شناسي، دانشگاه پاريس، فرانسه، 1361 دكتراي جديد(nouveau regime) جامعه شناسي و انسان شناسي سياسي، دانشگاه پاريس، فرانسه، 1373 عنوان رساله دكترا: مفهوم سياست در مزديسناي ساساني، مصوب 9 ماه مه 1994، ارزشيابي وزارت علوم و فناوري به تاريخ بهمن 1373: دكترا در جامعه شناسي و انسان شناسي سياسي پايان‌نامة دكترا برنده جايزه پژوهش بين المللي برگزيده سال، نخستين دوره، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1377 همسر و فرزندان : ناصر فكوهي متاهل است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مدير گروه انسان شناسي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 1383 تا 1385 دانشيار گروه انسان شناسي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 1383 تا امروز استاديار گروه انسان شناسي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 1377 تا 1383 سردبير مجله انجمن انسان شناسي ايران، نامه انسان شناسي، 1381 - 1384 مدير آگاهسازي و پروژه هاي فرهنگي، معاونت امور انرژي وزارت نيرو، 79-1374 همكاري حرفه اي با مطبوعات و نشريات تخصصي در حوزه شهرسازي، فرهنگ، اقتصاد و توسعه، 1374 تا امروز عضو هيات علمي گروه انسان شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 1377 تا امروز عضو پيوسته گروه ارتباطات دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 1379 تا 1381 عضو مؤسس، عضو هيات مديره و رئيس انجمن انسان شناسي ايران 1379تا 1385 ( دوره رياست 1384-1385) عضو انجمن جامعه شناسي ايران، 1379 تا امروز عضو هيئت مديره انجمن جامعه شناسي ايران،1385 تا امروز عضو انجمن روانشناسي اجتماعي ايران، 1381 تا 1384 عضو شوراي علمي و مسئول بخش انسان شناسي در گروه علوم اجتماعي مركز بين المللي گفتگوي تمدن ها، 81-1379 عضو شوراي علمي پژوهشكده مردم شناسي سازمان ميراث فرهنگي، 1379 تا 1381 عضو و رئيس كميسيون پژوهش هاي كاربردي، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران، 81-1380 عضو شوراي علمي تحصيلات تكميلي، بنياد ايرانشناسي، 1384 تا امروز عضو شوراي علمي مجلة ”فرهنگ و معماري“ ، 1384 تا امروز دبيري علمي همايش هاي داخلي 1- همايش فرهنگ لر، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 1382 2- نخستين همايش انسان شناسي فرهنگي و اخلاق شهروندي، مركز مطالعات فرهنگي شهر تهران و انجمن جامعه شناسي ايران، 1385 3- نخستين هم انديشي انسان شناسي هنر، فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي و انجمن جامعه شناسي ايران، بهمن 1385. 4- دومين همايش انسان شناسي فرهنگي و اخلاق شهروندي، مركز مطالعات فرهنگي شهر تهران و انجمن جامعه شناسي ايران، بهمن 1386 5- دومين هم انديشي انسان شناسي هنر، فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي و انجمن جامعه شناسي ايران، ۀذر 1386. سردبيري ويژه‌نامه‌هاي علمي 1- نشرية ”خيال“ ، شمارة ويژة انسان شناسي هنر، فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي، زمستان 1384 2- نشرية ” فرهنگ مردم“، شمارة ويژة اسطوره ها و فلكلور شهري، زمستان 1384 3- نشرية ”انديشة ايرانشهر“، شمارة ويژة انسان‌شناسي شهري، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، گروه شهر شناسي، زمستان 1386 فعاليتهاي آموزشي : تدريس در دروس كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكترا را در دانشگاه هاي همچون دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشگاه علامه طباطبايي،دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه امام صادق را عهده دار بود. - دروس ارائه شده در دانشگاه ها دوره كارشناسي 1- مباني جامعه شناسي، گروه رياضي و آمار، دانشگاه شهيد بهشتي،‌1374 2- جامعه شناسي كار و شغل، دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه علامه طباطبائي،‌78 -1374 3- جامعه شناسي جهان سوم، دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه علامه طباطبائي، 78-1374 4- مباني انسان شناسي، دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، ‌ 1377 تا امروز 5- انسان شناسي سياسي، دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، 1377 تا امروز 6- انسان شناسي شهري، دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه تهران،‌ 1379 تا امروز 7- فرهنگ و توسعه، دانشكدة علوم اجتماعي ، دانشگاه تهران، 1379 تا امروز 8- نظريه هاي انسان شناسي، دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه تهران،‌ 1378 تا امروز 9- تاريخ انسان شناسي، دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، 1381 تا امروز 10- اصول علم سياست، دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، 82-1379 11- فرهنگ و ارتباطات، دانشكدة فرهنگ، ارتباطات و معارف اسلامي. دانشگاه امام صادق(ع)، 1384 تا امروز دوره كارشناسي ارشد 1- جامعه شناسي انقلابات، مركز تحصيلات تكميلي تهران، ‌دانشگاه آزاد اسلامي، 78-1374 2- انسان شناسي سياسي، دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه تهران،‌81-1378 3- انسان شناسي سياسي ايران، دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، 1381 تا امروز 4- نظريه هاي كلاسيك انسان شناسي،‌ دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، 81-1380 5- نظريه هاي جديد انسان شناسي، دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، 1379 تا امروز 6- ارتباطات بين فرهنگي، دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، 82-1380 7- سمينار مردم شناسي(درس مشترك)، دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، 82-1380 8- برنامه ريزي امور فرهنگي، دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي، 1383 9- انسان‌شناسي شهري ايران، دانشكدة علوم اجتماعي ، دانشگاه تهران، 1384 تا امروز 10- مباحث ويژة فرهنگي ، بنياد ايران شناسي ، 1384 تا امروز دورة دكترا 1- انسان‌شناسي فرهنگي(پيش نياز دكترا) ، دانشگاه امام صادق(ع)، 1383. مراکزي که فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : ناصر فكوهي موسس انجمن انسان شناسي ايران درسال 1379 تا 1385 مي باشد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : از ديگر فعاليتهاي ناصر فكوهي مي توان به موارد زير اشاره كرد : 26 راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي ارشد در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 17 راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي ساير دانشگاه ها 8 راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران فعاليت در 14 كارگاه آموزشي دبيري علمي 5 همايش هاي داخلي سردبيري 3 ويژهنامه هاي علميجوائز و نشانها : پاياننامة دكترا برنده جايزه پژوهش بين المللي برگزيده سال، نخستين دوره، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شد.از ديگر افتخارات ايشان مي توان به انتخاب كتاب "گستره علوم انساني"به عنوان كتاب برگزيده سال در دانشگاه تهران در سال 1383 اشاره كرد.چگونگي عرضه آثار : از آثار ناصر فكوهي و فعاليتهاي او مي توان به موارد زير اشاره كرد: حضور در 44 سخنراني علمي ترجمه 13 اثر به صورت انفرادي ترجمه 3اثر به صورت دست جمعي (سرپرستي ويرايش و ويرايش هاي علمي ) 17مقاله در خصوص مقالات علمي-پژوهشي 19 مقالات به زبان هاي انگليسي و فرانسه 13 طرح هاي پژوهشي 28مقاله در همايش هاي داخلي 27مقاله در همايش هاي بين المللي 13 نقد كتاب 68 مقاله در زمينه مسائل اجتماعي-فرهنگي توسعه و اقتصاد 53 مصاحبه هاي اختصاصي با مطبوعات 8 گفت و گوي ناصر فكوهي با انديشمندان 29 ترجمه مقالات و گفتگوها 14 ميزگرد 102 مقاله در زمينه انسان شناسي، هنر و فرهنگآثار : از فرهنگ تا توسعه، مسائل توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي در ايران، ويژگي اثر : تهران، انتشارات فردوس، 13782 اسطوره شناسي سياسي، ويژگي اثر : تهران، انتشارات فردوس3 افسانه هاي شرقي، ويژگي اثر : ترجمه، مارگارت يورسنار، (چاپ نشده) 4 امپراتوري نشانه ها، ويژگي اثر : ترجمه، رولان بارت، تهران، نشر ني، 1383 5 انسان شناسي سياسي، ويژگي اثر : ترجمه، كلود ريوير، تهران، نشر ني، 13826 انسان شناسي شهري، ويژگي اثر : تهران، نشر ني، 1383.7 پاره هاي انسا ن شناسي، ويژگي اثر : نشر ني، 13858 تاريخ انديشه و نظريات انسان شناسي، ويژگي اثر : تهران، نشر ني، 13819 توسعه سياسي، ويژگي اثر : تهران، نشر قطره، 137910 جامعه مدني و جوانان ويژگي اثر : تهران، نشر قطره، 137811 حاكمان، مبارزه طبقاتي در شوروي، ويژگي اثر : ترجمه، شارل بتلهايم، تهران، نشر ني، 1381 12 خاطرات جواني، ويژگي اثر : ترجمه، رومن رولان، تهران، انتشارات فردوس، 136913 خشونت سياسي، نظريات، مباحث، اشكال و راهكارها، ويژگي اثر : تهران، نشر قطره، 137814 خط قرمز، آزادي و حدود آن، ويژگي اثر : تهران، نشر قطره، 137815 در آمدي بر انسان شناسي تصويري و فيلم اتنوگرافيك ويژگي اثر : ترجمه، تهران نشر ني، ( در دست چاپ ) 16 در هزارتوهاي نظم جهاني، ويژگي اثر : گفتارهايي در مسائل توسعه فرهنگي و اقتصادي، نشر ني، 138417 درآمدي بر انسان شناسي، ويژگي اثر : ترجمه، كلود ريوير، تهران،‌نشر ني،‌ 1379 18 زن و فرهنگ، ويژگي اثر : در بزرگداشت مارگارت ميد، تهران، پژوهشكدة مردم شناسي سازمان ميراث فرهنگي، 138319 زندگاني تولستوي، ويژگي اثر : ترجمه، رومن رولان، مشهد، انتشارات دانش،‌1364 20 سال هاي گورباچف، مؤخره ويژگي اثر : ترجمه، شارل بتلهايم بر ترجمه فارسي حاكمان و محكومان، تهران،‌ نشر ني، 1381 21 فرهنگ انسان شناسي فرهنگي‌و‌اجتماعي، ويژگي اثر : ترجمه، سرويراستار‌و‌مترجم‌همراه گروه مترجمان، تهران، نشر ني(دردست چاپ) 22 فرهنگ و انسان شناسي (در دست چاپ) قرن روشنفكر ان، ويژگي اثر : تهران، هرمس، 137924 قوم شناسي سياسي، ويژگي اثر : ترجمه، رولان برتون، تهران، نشر ني،‌1380 25 گستره اسطوره، ويژگي اثر : تهران، نشر هرمس، 1382 26 گسسترة علوم انساني،‌ترجمه به همراه جلال الدين رفيع فر و مرتضي كتبي، ويژگي اثر : ترجمه، تهران، نشر ني، 1382( برنده كتاب سال دانشگاه تهران، 1383). 27 گفتمان انسان شناسي(در دست چاپ) ، محكومان، مبارزه طبقاتي در شوروي، ويژگي اثر : ترجمه، شارل بتلهايم، تهران، نشر ني، 1381 29 مفهوم سياست در مزديسناي ساساني، ويژگي اثر : مصوب 9 ماه مه 1994، ارزشيابي وزارت علوم و فناوري به تاريخ بهمن 1373: دكترا در جامعه شناسي و انسان شناسي سياسي30 موندو و داستان هاي ديگر، ويژگي اثر : ترجمه، ج. لوكلزيو، (چاپ نشده) 31 نشانه شناسي سياسي مزديسناي ساساني، تهران، نشر ني، ( در دست چاپ ) ، همسازي و تعارض هويتي( در دست چاپ) ، هنر و تاريخ، مقالاتي در زيباشناسي، ويژگي اثر : ترجمه، اوكتاويو پاز، تهران، انتشارات توس، 1374 34 يك نظريه علمي درباره فرهنگ،‌برونيسلاو مالينوفسكي، ويژگي اثر : ترجمه، ويرايش و مقابله علمي و نگارش مقدمه، تهران، انتشارات آوا، 1380
نظرات کاربران
ارسال نظر شما

• با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پایگاه تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.
• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظرات کوتاه مثل "خوب بود" و "عالی بود" و... و نظرات تکراری تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• متن نظر شما میبایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.
توجه داشته باشید که به سوالاتی که در قسمت نظرات پرسیده میشود، جواب داده نخواهد شد، لطفا پیشنهادات و انتقادات را از طریق ارتباط با ما و سوالات خود را از طریق ارسال سوال و مشاوره ارسال نمایید.