0

یوسف مجیدزاده

یوسف مجیدزاده
يوسف مجيد زاده(1315 ،تبريز) تحصيلاتش را تا مقطع ليسانس در تهران گذراند و دكتراي خود را رشته باستان شناسي و گرايش پيش از تاريخ و تمدن بين النهرين از دانشگاه شيكاگو دريافت كرد. وي علاوه بر تدريس در دانشگاه تهران، فعاليت هاي مطالعاتي و پژوهشي خود را در قالب تاليف كتاب و مقاله به زبان فارسي و انگليسي ارائه كرده است. كتاب "تاريخ و تمدن بين النهرين" تاليف يوسف مجيد زاده، در دوره نوزدهم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال برگزيده شد.گروه : علوم انساني رشته : باستان شناسي گرايش : پيش از تاريخ ايران و بين النهرين والدين و انساب : يوسف مجيد زاده در سال 1315 شمسي در تبريز بدنيا آمد.تحصيلات رسمي و حرفه اي : يوسف مچيد زاده تحصيلاتش را تا پايان دوره ليسانس در تهران گذراند. در سال 1341 با رتبه اول در رشته باستان شناسي دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد. پس از آن از سال 1344 با استفاده از بورس شاگردان اول در مدرسه شرق شناسي دانشگاه شيكاگو در دوره فوق ليسانس مشغول تحصيل شد. يوسف مجيدزاده در سال 1355 در گرايش « باستان شناسي بين النهرين و ايران در پيش از تاريخ» به دريافت درجه دكتري نايل آمد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : يوسف مجيد زاده پس از اخذ درجه دكتري از دانشگاه شيكاگو (در سال 1355) به ايران بازگشت و با درجه استادياري در گروه باستان شناسي و تاريخ هنر دانشگاه تهران مشغول تدريس شد. در سال 1356 به درجه دانشياري ارتقا يافت . پس از پيروزي انقلاب اسلامي به مدت 3 سال به سمت مديريت گروه باستان شناسي و تاريخ هنر و عضو شوراي انتخابات و ترفيعات دانشكده ادبيات دانشگاه تهران منصوب شدند.دكتر مجيد زاده در سال 1367 بازنشسته شدند. وي از سال 1366 عضو شوراي علمي مجله باستان شناسي و تاريخ، مركز نشر دانشگاهي مي‌باشند. فعاليتهاي آموزشي : فعاليت آموزشي يوسف مجيد زاده از سال 1355 تا سال 1367 در دانشگاه تهران صورت گرفت.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : يوسف مجيد زاده در سال 1359 مجله تخصصي كندكاو را بنيان نهاد و خود سردبيري آن را برعهده گرفت. از اين نشريه فقط يك شماره به دو زبان فارسي و انگليسي منتشر شد. دكتر مجيد زاده علاوه بر انجام كاوش هاي ميداني در تپه چغاميش خوزستان (سه فصل)، دشت قزوين و سرپرستي كاوش‌هاي تپه قبرستان در دشت قزوين(هشت فصل) و محوطه ازبكي در ساوجبلاغ استان تهران از سال 1377، به تاليف مقالات و تاليفات علمي نيز پرداخته است. جوائز و نشانها : كتاب "تاريخ و تمدن بين النهرين" تاليف يوسف مجيد زاده، در دوره نوزدهم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال برگزيده شد.چگونگي عرضه آثار : مقالات مختلفي به زبان انگليسي در مجلات علمي و تخصصي بين المللي و به زبان فارسي در مجلات علمي و دايرةالمعارفهاي ايراني از يوسف مجيد زاده به چاپ رسيده است.آثار :  1 An Early Industrial Proto-Urban Center on the Central Iranian Plateau:Tepe Ghabristan ويژگي اثر : A. Leonard jr. and B.B. Williams (eds) , Essays in Ancient Civilization Presented to Helene J. Kanior. The Oriental Institute of the University of Chicago (Studies in Ancient Civilization, No 47 , Chicago , University of Chicago Press.19892 ِAn Early prehistorie Coppersmith Workshop at Tepe Ghabrestan ويژگي اثر : Akten des VII Internationalen Kongress fur Iranische Kunst und Archalogie.19793 Correction of the Internal Cronology for the Sialk III period on the Basis of the Pottery Sequence at Tepe Ghabristan ويژگي اثر : 1955. Iran,164 Excavations at Tepe Ghabristan.Iran ويژگي اثر : IsMEO Rome,20005 Lapis Lazuli and the Great Khorasan Road ويژگي اثر : paleorient 8/1. 19826 Sialk III and the Pottery Sequence at Tepe Ghabristan: The Coherence of the Cultures of the Central Plateau of Iran ويژگي اثر : Iran,19 .19817 The Arjan Bowl ويژگي اثر : Iran 30, 19928 The Development of Pottery Kiln in Iran From Prehistoric to Historical Period ويژگي اثر : Paleorient3.1955-779 The Excavation in Tepe Ghabristan The First Two Seasons. ويژگي اثر : Marlik,2. 1970-7110 The Land of Aratta ويژگي اثر : Journal of Near Eastern Studies 35. No 2. 197611 The Oldest Narrative Pictorial Phrase on a Pottery Vessel form Tappeh Qabristan ويژگي اثر : Iranian World . Essays on Iranian Art and Archalogy , Presented to Ezat .O.Negahban, eds. A. Alizadeh, Y.Majidzadeh, S.Malek Shahmirzadi , Iran University Press. 199912 The Oldest Pictorial Phrase on the Pottery from tepe Ghabristan ويژگي اثر : Survey and Excavation ,3.197913 آراتا ويژگي اثر : عنوان مقاله اي است كه براي دائره المعارف بزرگ اسلامي تدوين شد.14 آشور ويژگي اثر : عنوان مقاله اي است كه براي دائره المعارف بزرگ اسلامي تدوين شد.15 آغاز شهرنشيني در ايران ويژگي اثر : اين كتاب توسط مركز نشر دانشگاهي در سال 1368 منتشر گرديد.16 اشميت ويژگي اثر : عنوان مقاله اي است كه براي دائره المعارف بزرگ اسلامي تدوين شد.17 ايران در آستانه شهرنشيني و دولت- شهرها ويژگي اثر : عنوان مقاله اي است كه براي دائره المعارف بزرگ اسلامي تدوين شد.18 ايران در هزاره هاي پنجم و چهارم ق. م ويژگي اثر : اين مقاله براي اطلس تاريخ ايران كه توسط سازمان نقشه برداري كشور در سال 1378 منتشر شد ، تدوين گرديد.19 باستان شناسي و تاريخ ويژگي اثر : اين مقاله درشماره 13 نشريه نامه فرهنگ ايران در سال 1366 منتشر شد.20 بررسي چند منبع تاريخي اسماعيليه از ديدگاه باستان شناسي ويژگي اثر : اين مقاله درشماره4 ، سال دوم نشريه باستان‌شناسي و تاريخ در سال 1367 منتشر شد.21 برگردان مجله پيام يونسكو ويژگي اثر : اين ترجمه از انگليسي به فارسي صورت گرفت و نشريه با عنوان فراعنه مصر شامل هشت مقاله در سال 1368( شماره 230 ) منتشر شد.22 پيشنهادهاي موكد ويژگي اثر : اين مقاله درشماره 10 نشريه باستان شناسي و تاريخ در سال 1370 منتشر شد.23 پيكره اي سومري در خارك ويژگي اثر : مقاله اي است كه در شماره هاي 21،22، سال يازدهم در نشريه باستان شناسي و تاريخ در سال 1377 منتشر شد.24 تاريخ گذاري سر سنجاقهاي مفرغي لرستان ويژگي اثر : اين مقاله درشماره اول، سال سوم نشريه باستان شناسي و تاريخ در سال 1367 منتشر شد.25 تاريخ و تمدن ايلام ويژگي اثر : اين كتاب توسط مركز نشر دانشگاهي در سال 1370 منتشر گرديد.26 تاريخ و تمدن ايلام ، تاريخ و تمدن بين النهرين(تاريخ اجتماعي- فرهنگي)- جلد دوم ويژگي اثر : اين كتاب توسط مركز نشر دانشگاهي در سال 1379 منتشر گرديد.28 تاريخ و تمدن بين النهرين(تاريخ سياسي)- جلد اول ويژگي اثر : اين كتاب توسط مركز نشر دانشگاهي در سال 1376 منتشر گرديد.اين كتاب ، در دوره نوزدهم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال معرفي و برگزيده شد. آشنايي با كتاب: «تاريخ و تمدن بين النهرين» تاريخ و تمدن بين النهرين/ تأليف يوسف مجيدزاده؛ ويراسته شهناز سلطانزاده، هايده عبدالحسين زاده؛ ويرايش زيرنظر احمد حب علي موجاني.- تهران: مركز نشر دانشگاهي، 1376-1380. كتابنامه. مندرجات: ج.1 تاريخ سياسي.- ج.2. تاريخ فرهنگي- اجتماعي. ج.3 هنر و معماري. سالها بود كه در مطالعات مربوط به ايران شناسي در زمين? دوره هاي پيش از تاريخ و تاريخي جاي خالي پژوهش جامعي دربار? تاريخ و تمدن سرزمينهاي همسايه، به ويژه در مورد سرزمينهاي بين النهرين باستاني، به زبان فارسي احساس مي شد. اثر حاضر، مشتمل بر سه مجلّد، تحقيقي عالمانه و مستند است؛ حاصل جمع تازه ترين تحقيقاتي كه دربار? اين سرزمين كهن انجام گرفته است. نخستين مجلّد به «تاريخ سياسي» اختصاص دارد و مؤلف محترم به ترتيبي بسيار شايسته، پس از معرفي جغرافياي سرزمين بين النهرين، گام به گام از كهن ترين سلسله هاي قديم آغاز كرده (سلسله اكد، سومريها، آموريها، حمورابي، آشور، پادشاهان شمال بين النهرين و سوريه، كاسيها، امپراتوريهاي آشور و بابل، كلدانيان) و تا فروپاشي امپراتوري بابل پيش مي آيد. مجلّد دوم با عنوان «تاريخ فرهنگي- اجتماعي» مطالب مربوط به مذهب، اساطير، ادبيات، زندگي روزمره، قوانين حقوقي و اجتماعي، اقتصاد و سياستهاي اقتصادي، علوم، رياضيات و نظام آموزشي را در برمي گيرد و با ارائ? متنهاي متنوع، جنبه هاي تفكر آن دوران را به خوبي نمايانده است و در مجلّد سوم با عنوان «هنر و معماري» مباحث مربوط به آثار و بقاياي هنر مجسمه سازي، نقوش برجسته، مهر و نقوش مهر، نقاشي و معماري را شامل مي شود. در متن كتاب از ثبت لاتين نامهاي بيگانه يا باستاني به صورت پانوشت خودداري شده و اين كار در بخش فهرست راهنما انجام گرفته است تا به اين ترتيب از يك سو از تعداد پانوشتها كاسته شود و از سوي ديگر ارجاع به آنها به آساني صورت پذيرد. در بخش كتابشناسي سعي شده است عمد? كتابها و مقاله هاي مهم و معتبر در مطالعات مربوط به تاريخ بين النهرين گنجانده شود (نزديك به هزار عنوان مأخذ به زبانهاي اروپايي) و آن را به منبع جامع و باارزشي تبديل كرده است. نوبودن و تازگي مطالب براي پژوهشگران ايراني و بهره گيري مؤلف محترم از غالب منابع دست اول و تحقيقي، چه در زمين? تاريخي و چه باستان شناسي به همراه استنتاجهاي منطقي از امتيازات اين اثر است. 29 تاريخ و تمدن بين النهرين(هنر و معماري)- جلد سوم ويژگي اثر : اين كتاب توسط مركز نشر دانشگاهي در سال 1379 منتشر گرديد.30 تپه قبرستان : يك مركز صنعتي در آغاز شهر نشيني در فلات مركزي ايران ويژگي اثر : اين مقاله درشماره اول- سال چهارم، نشريه باستان شناسي و تاريخدر سال 1369 منتشر شد.31 ترجمه بازرگانان شوشي ويژگي اثر : اثر كايلر يانگ، كه در شماره 3 نشريه باستان شناسي و تاريخ در سال 1366 منتشر شد.32 ترجمه بانيجوريان ويژگي اثر : اين ترجمه كه از انگليسي به فارسي براي بنياد دائره المعارف اسلامي صورت گرفت33 ترجمه بحرين ويژگي اثر : اين ترجمه كه از انگليسي به فارسي براي بنياد دائره المعارف اسلامي صورت گرفت34 ترجمه بذه ويژگي اثر : اين ترجمه كه از انگليسي به فارسي براي بنياد دائره المعارف اسلامي صورت گرفت35 ترجمه پادوسبانيان ويژگي اثر : اين ترجمه كه از انگليسي به فارسي براي بنياد دائره المعارف اسلامي صورت گرفت36 ترجمه پالخاش ويژگي اثر : اين ترجمه كه از انگليسي به فارسي براي بنياد دائره المعارف اسلامي صورت گرفت37 ترجمه پاونه ويژگي اثر : اين ترجمه كه از انگليسي به فارسي براي بنياد دائره المعارف اسلامي صورت گرفت38 ترجمه پلاك عاج زيويه ويژگي اثر : اثر مارفين چارلز ورت، كه در شماره سوم نشريه كندوكاو در سال 1358 منتشر شد.39 ترجمه تاريخ جلالي ويژگي اثر : اين ترجمه كه از انگليسي به فارسي براي بنياد دائره المعارف اسلامي صورت گرفت .40 ترجمه جانبان ويژگي اثر : اين ترجمه كه از انگليسي به فارسي براي بنياد دائره المعارف اسلامي صورت گرفت41 ترجمه جودي ويژگي اثر : اين ترجمه كه از انگليسي به فارسي براي بنياد دائره المعارف اسلامي صورت گرفت42 ترجمه سرچشمه تمدن ها ويژگي اثر : اثر ژوزف كالدول، كه در شماره سوم نشريه كندو كاو در سال 1358 منتشر شد.43 ترجمه كاوش هاي چغاميش ويژگي اثر : اثر هلن كنتور و پيير دلوگاز، كه در شماره هاي نهم و دهم زمستان 1355 نشريه باستان شناسي و هنر ايران منتشر شد.44 ترجمه كتاب هنر ايران باستان ويژگي اثر : اثر ايدات پرادا كه توسط دانشگاه تهران در سال 1356 منتشر گرديد.45 ترجمه مجله پيام يونسكو ويژگي اثر : اين ترجمه از انگليسي به فارسي صورت گرفت و نشريه با عنوان باستان شناسي در زير آب شامل دوازده مقاله در سال 1366( شماره 210 ) منتشر شد.46 تل ابليس ويژگي اثر : عنوان مقاله اي است كه براي دائره المعارف بزرگ اسلامي تدوين شد.47 جام ارجان ويژگي اثر : اين مقاله درشماره پياپي 8و9 نشريه باستان شناسي و تاريخ در سال 1369 منتشر شد.48 دوران مفرغ در ماوراء النهر باستان ويژگي اثر : اين مقاله درشماره دوم- سال سوم، نشريهباستان شناسي و تاريخ در سال 1368 منتشر شد.49 سفال براي باستان شناس ويژگي اثر : اين مقاله درشماره سوم نشريه فروهر در سال 1358 منتشر شد.50 سفال در باستان شناسي ويژگي اثر : اين مقاله درشماره 10 نشريه باستان شناسي و تاريخ در سال 1370 منتشر شد.51 سلسله مقاله هاي روش كاوش در باستان شناسي ويژگي اثر : اين مقاله ها در نشريه باستان شناسي و تاريخ به ترتيب در شماره هاي پياپي 13 تا 16 تا سال 1374 منتشر گرديد.52 سنگ لاجورد و جاده بزرگ خراسان ويژگي اثر : اين مقاله درشماره دوم نشريهباستان شناسي و تاربخ در سال 1366 منتشر شد.53 غارتگران آثار تاريخي و فرهنگي ويژگي اثر : اين مقاله درشماره اول - سال يازدهم نشريه نشر دانش در سال 1369 منتشر شد.54 فلز و فلز گري در ايران باستان ويژگي اثر : اين مقاله درشماره 13 نشريه نامه فرهنگ ايران در سال 1366 منتشر شد.55 گزارش مقدماتي نخستين فصل حفريات باستان شناختي در محوطه ازبكي، شهرستان ساوجبلاغ - پاييز 1377 ويژگي اثر : اين مقاله در شماره 25 نشريه باستان شناسي و تاريخ در سال 1379 منتشر شد.56 گوردن چايلد و باستان شناسي ويژگي اثر : اين مقاله درشماره دوم- سال دهم ، نشريه نشر دانش در سال 1368 منتشر شد.57 مقاله حفريات در تپه قبرستان- سگزآباد ويژگي اثر : اين مقاله در ضميمه شماره دوم نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران در سال 1356 منتشر شد.58 مقاله سرزمين آران ويژگي اثر : اين مقاله درشماره سوم نشريه گروه باستان شناسي دانشگاه تهران با نام كندو كاو در سال 1358 منتشر شد.59 مقاله كهنترين بيان تصويري بر سفالي از تپه قبرستان ويژگي اثر : اين مقاله درشماره سوم نشريه گروه باستان شناسي دانشگاه تهران با نام كندو كاو در سال 1358 منتشر شد.60 نام خليج فارس و باستان شناسان خارجي ويژگي اثر : اين مقاله درشماره 6- سال سيزدهم نشريه نشر دانش در سال 1372 منتشر شد.
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
يکشنبه، 21 فروردين 1390
تخمین زمان مطالعه:
بازدید: 8578
موارد بیشتر برای شما
حقایقی بسیار جذاب از کامپیوترهای شخصی ‏
حقایقی بسیار جذاب از کامپیوترهای شخصی ‏

حقایقی بسیار جذاب از کامپیوترهای شخصی ‏

آرزوهای فارغ التحصیلی دلگرم کننده و نقل قول‌هایی برای تبریک فارغ التحصیلی
آرزوهای فارغ التحصیلی دلگرم کننده و نقل قول‌هایی برای تبریک فارغ التحصیلی

آرزوهای فارغ التحصیلی دلگرم کننده و نقل قول‌هایی برای تبریک فارغ التحصیلی

آثار بخشش و عفو در زندگی
آثار بخشش و عفو در زندگی

آثار بخشش و عفو در زندگی

کاربردها و استفاده‌های شگفت آور متنوع  آهنربای الکتریکی
کاربردها و استفاده‌های شگفت آور متنوع آهنربای الکتریکی

کاربردها و استفاده‌های شگفت آور متنوع آهنربای الکتریکی

بخشش و گذشت داشتن در زندگی

بخشش و گذشت داشتن در زندگی

معرفی برنامه جی بی اینستاگرام
معرفی برنامه جی بی اینستاگرام

معرفی برنامه جی بی اینستاگرام

خروسک در کودکان و روش های درمان آن
خروسک در کودکان و روش های درمان آن

خروسک در کودکان و روش های درمان آن

چگونه حساب گوگل بسازیم؟
چگونه حساب گوگل بسازیم؟

چگونه حساب گوگل بسازیم؟

مراقبت های بهداشتی از بدن نوزاد
مراقبت های بهداشتی از بدن نوزاد

مراقبت های بهداشتی از بدن نوزاد

چگونه مشکل اسکرین شات در تلگرام را رفع کنیم؟
چگونه مشکل اسکرین شات در تلگرام را رفع کنیم؟

چگونه مشکل اسکرین شات در تلگرام را رفع کنیم؟

مبانی زیست شناختی برای تفاوت های جنسی (بخش دوم)
مبانی زیست شناختی برای تفاوت های جنسی (بخش دوم)

مبانی زیست شناختی برای تفاوت های جنسی (بخش دوم)

مبانی زیست شناختی برای تفاوت های جنسی (بخش اول)
مبانی زیست شناختی برای تفاوت های جنسی (بخش اول)

مبانی زیست شناختی برای تفاوت های جنسی (بخش اول)

آشنایی با مراحل ماساژ دادن نوزاد
آشنایی با مراحل ماساژ دادن نوزاد

آشنایی با مراحل ماساژ دادن نوزاد

راهکارهای درمانی آسم در بزرگسالان (بخش سوم)

راهکارهای درمانی آسم در بزرگسالان (بخش سوم)

شکست ثانیه های پایانی شاگردان ویلموتس مقابل عراق/کار ایران به اما و اگر کشیده شد
شکست ثانیه های پایانی شاگردان ویلموتس مقابل عراق/کار ایران به اما و اگر کشیده شد

شکست ثانیه های پایانی شاگردان ویلموتس مقابل عراق/کار ایران به اما و اگر کشیده شد

درآمد زایی واقعی با برنامه 7030
درآمد زایی واقعی با برنامه 7030

درآمد زایی واقعی با برنامه 7030

چگونه تحریم گوگل پلی را رفع کنیم؟
چگونه تحریم گوگل پلی را رفع کنیم؟

چگونه تحریم گوگل پلی را رفع کنیم؟

چگونگی تغییر برنامه پیش فرض
چگونگی تغییر برنامه پیش فرض

چگونگی تغییر برنامه پیش فرض

چگونه رمز جیمیل خود را تغییر دهیم؟

چگونه رمز جیمیل خود را تغییر دهیم؟

آموزش دیلت اکانت سروش
آموزش دیلت اکانت سروش

آموزش دیلت اکانت سروش

آشنایی با شبکه اجتماعی سروش
آشنایی با شبکه اجتماعی سروش

آشنایی با شبکه اجتماعی سروش