انواع تکنيک هاي خلاقيت

اساساً تکنيک هاي خلاقيت از نظر استفاده کننده به سه دسته کلي تقسيم مي شوند، تکنيک هاي خلاقيت فردي، تکنيک هاي خلاقيت گروهي و تکنيک هاي خلاقيت فردي گروهي. الف) تکنيک هاي خلاقيت فردي: تکنيک هايي هستند که فقط توسط يک فرد قابل اجرا و استفاده بوده و نمي توان آنها را به صورت گروهي به کار برد. تکنيک هاي
يکشنبه، 23 فروردين 1388
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
انواع تکنيک هاي خلاقيت
انواع تکنيک هاي خلاقيت
انواع تکنيک هاي خلاقيت


1) انواع تکنيک هاي خلاقيت

1. تکنيک هاي خلاقيت فردي و گروهي

اساساً تکنيک هاي خلاقيت از نظر استفاده کننده به سه دسته کلي تقسيم مي شوند، تکنيک هاي خلاقيت فردي، تکنيک هاي خلاقيت گروهي و تکنيک هاي خلاقيت فردي گروهي.
الف) تکنيک هاي خلاقيت فردي: تکنيک هايي هستند که فقط توسط يک فرد قابل اجرا و استفاده بوده و نمي توان آنها را به صورت گروهي به کار برد. تکنيک هاي فردي اين کتاب عبارتند از:
 • تکنيک تعميق(Meditation)
 • تکنيک توهم اخلاق (Creative Illusion)
 • تکنيک حل مسئله ناخودآگاه (Unconcsious Problem Solving)
 • تکنيک خواب خلاقيت (Creative Dream)
 • تکنيک DO IT
 • تکنيک رسم علائم (Doodles)
 • تکنيک شقوق مختلف (APC)
 • تکنيک نگاه با چشم ذهن (View With Mind's Eyes)
  ب) تکنيک هاي خلاقيت گروهي: تکنيک هايي هستند که به منظور استفاده در گروه طراحي شده اند و امکان استفاده بوسيله يک فرد به تنهايي را ندارند. تکنيک هاي گروهي اين کتاب در اين زمينه عبارتند از:
 • تکنيک ايده کاتور (Ideatoon)
 • تکنيک ايفاي نقش (Role Playing)
 • تکنيک تخته داستان (StoryBoard)
 • تکنيک T.K.J
 • تکنيک جدل (Dialectic Technique)
 • تکنيک دلفي (Delphi Technique)
 • تکنيک سينکتيکس (Synectics)
 • تکنيک شش کلاه فکري (Six Thinking Hats)
 • تکنيک گروه تخيلي (Speculative Excursion)
 • تکنيک گروه اسمي (Nominal Gruop)
 • تکنيک يورش فکري (Brainstorming)
 • تکنيک يورش فکري کتبي (Brianwriting)
 • تکنيک يورش فکري معکوس (Inverse Brainstorming)
  ج) تکنيک هاي خلاقيت فردي - گروهي: تکنيک هايي هستند که مي توان از آنها به هر دو صورت فردي و گروهي استفاده کرد. تکنيک هاي فردي - گروهي اين کتاب در اين زمينه عبارتند از:
 • تکنيک آينه هاي ذهني (Mind Mirrors)
 • تکنيک ارتباط (Free Association)
 • تکنيک ارتباط اجباري (Forced Association)
 • تکنيک اسکمپر (SCAMPER)
 • تکنيک P.I.C.L
 • تکنيک P.M.I
 • تکنيک P.P.C
 • تکنيک تجزيه و تحليل ماتريسي (Matrix Analysis)
 • تکنيک تجزيه و تحليل مورفولوژيک (Morphological Analysis)
 • تکنيک چه مي شود اگر ... ؟ (؟ ... What if)
 • تکنيک چرا؟ (Why ? TechniQue)
 • تکنيک درنگ خلاق (Creative Pause)
 • تکنيک در هم شکستن مفروضات (Assumption Smashing)
 • تکنيک رسم مشکل (Drawing Problem)
 • تکنيک زنجير تراز (Leven Chain Techique)
 • تکنيک شکوفه نيلوفر (Lotus Bloosum)
 • تکنيک شم معني شناسي (Semantic Intuition)
 • تکنيک فهرست خصوصيات (Attribute Listing)
 • تکنيک گوردون (Gordon)
 • تکنيک نقشه هاي ذهني (Mind Maps)
 • تکنيک نقشه هاي روند (Trend Maps)
 • تکنيک وارونه سازي (Problem Reversal)
 • تکنيک واژه تصادفي (Random Word)

  2. تکنيک هاي عمومي خلاقيت

  بطور کلي تکنيک هاي خلاقيت به منظورهاي مختلفي طراحي گرديده اند، بسياري از آنها فقط جهت منظور خاصي مثل ايده يابي طراحي شده اند، بعضي از آنها به منظور تقويت قدرت شهودي افراد و بعضي ديگر به منظور افزايش توان فکري و رهايي از قالبهاي ذهني و همچنين تعدادي از تکنيک ها به منظور شناسايي موانع خلاقيت و يا به کارگيري روشهاي حل خلاق مسئله طراحي شده اند. در اين کتاب تکنيک هاي خلاقيت براساس مراحل هشتگانه حل خلاق مسئله طبقه بندي و ارائه گرديده است، اما تعدادي از آنها با وجود آنکه در قسمت خاصي ارائه شده است اما مزايا، آثار و کاربردهاي بيشتري دارند و به کمک آنها مي توان ابعاد بيشتري از خلاقيت را در فرد (افراد) تقويت نمود. اينگونه تکنيک ها که کاربردهاي وسيعتري دارند تکينک هاي عمومي خلاقيت ناميده و در اين کتاب تکنيک هاي زير از نوع عمومي هستند.
 • تکنيک P.PC
 • تکنيک تعمق (Meditation)
 • تکنيک تخته داستان (Storyboard)
 • تکنيک توهم خلاق (Creative Illusion)
 • تکنيک چرا؟ (Why? TechiniQue)
 • تکنيک چه مي شود اگر ... ؟ (؟ ... What if)
 • تکنيک حل مسئله ناخودآگاه (Unconcsious Problem Solving)
 • تکنيک خواب خلاقيت (Creative Dream)
 • تکنيک در هم شکستن مفروضات (Assumption Smashing)
 • تکنيک DO IT
 • تکنيک رسم علائم (Doodles)
 • تکنيک زنجير تراز (Leven Chain Technique)
 • تکنيک سينکتيکس (Synectics)
 • تکنيک شش کلاه فکري (Six Thinking Hats)
 • تکنيک شکوفه نيلوفر (Lotus Bloosum)
 • تکنيک فهرست خصوصيات (Attribute Listing)
 • تکنيک گردش تخيلي (Speculative Excursion)
 • تکنيک نگاه با چشم ذهن (View With Mind's Eyes)
 • تکنيک وارونه سازي (Problem Reversal)
 • تکنيک يورش فکري (Brainstorming)
  منبع: تکنيک هاي خلاقيت فردي و گروهي (تئوري، مثال و تمرين)
 • نظرات کاربران
  ارسال نظر
  با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
  متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.