0
ویژه نامه ها

ويژگي هاي نوجواني

گر چه همه دوران عمر مهم است ولی برخی از آنها مهم تر از سایرین می باشد . زیرا این دوره دارای تأثیرات ناگهانی بر رفتار و دیدگاه فرد می باشد . با در نظر گرفتن این که سایر دوره های زندگی به دلیل تأثیرات دراز مدت آن پرمعنی و قابل توجه هستند ، لیکن دوره نوجوانی یکی از دوره هایی است که از هر دو جنبه تأثیرات ناگهانی و دراز مدت برخوردار و قابل توجه است . برخی از ادوار زندگی به دلیل تأثیرات فیزیکی و بدنی با اهمیت و برخی دیگر از لحاظ تأثیرات روانی قابل اعتنا هستند ، لیکن
ويژگي هاي نوجواني
ويژگي هاي نوجواني
ويژگي هاي نوجواني

به عنوان یک واقعیت ، دوره نوجوانی را باید یک مرحله بسیار مهم از زندگی تلقی کرد . دوره ای که با ویژگی هایش از سایر دوران زندگی متمایز می شود .

نوجوانی ، یک دوره مهم به شمار می رود .

گر چه همه دوران عمر مهم است ولی برخی از آنها مهم تر از سایرین می باشد . زیرا این دوره دارای تأثیرات ناگهانی بر رفتار و دیدگاه فرد می باشد . با در نظر گرفتن این که سایر دوره های زندگی به دلیل تأثیرات دراز مدت آن پرمعنی و قابل توجه هستند ، لیکن دوره نوجوانی یکی از دوره هایی است که از هر دو جنبه تأثیرات ناگهانی و دراز مدت برخوردار و قابل توجه است . برخی از ادوار زندگی به دلیل تأثیرات فیزیکی و بدنی با اهمیت و برخی دیگر از لحاظ تأثیرات روانی قابل اعتنا هستند ، لیکن نوجوانی از هر دو جهت مهم می باشد .
در بحث و بررسی تأثیرات بدنی نوجوانی « تانر » گفته است :
برای اکثریت اشخاص جوان سال های ۱۲تا ۱۶پرحادثه ترین سال های زندگی آنها می باشد ، تا آنجا که رشد و تحول آنها با نگرانی آمیخته است . مسلماً در طول زندگی جنینی و اولین یا دومین سال پس از تولد ، رشد باز هم سریع تر واقع می شود و یک محیط هم حسی ( سمپاتیک ) جدی تر به وجود می آید . اما نوجوان خودش جذاب و دلربا نیست یا آن گونه نیست که بیننده ای را که شاهد تحولات و یا عدم تحولات نوجوان می باشد ، متوحش کند . توأم بودن این تحولات فیزیکی مهم و سریع بخصوص در طول اولین مرحله نو جوانی با تحولات پر شتاب ذهنی از خصایص این دوره می باشد . این تحولات نیاز به ساز گاری روانی را افزایش می دهد و برای ایجاد دیدگاه ها ، ارزش ها و علایق نوین ، ضروری به نظر می رسد .

نوجوانی ، یک دوره انتقال ( برزخی ) است .

انتقال به معنی یک وقفه یا تغییر از آنچه که قبلاً انجام شده نمی باشد ، بلکه بیشتر عبور از مرحله ای از رشد به مرحله دیگر می باشد . این به آن معنا است که آنچه قبلاً واقع شده ، نشانه خود را روی آنچه که در زمان حال و آینده اتفاق می افتد ، باقی می گذارد . کودکان در زمانی که از خردسالی به بزرگسالی می رسند ، باید جنبه های کودکانه را کنار بگذارند و آنها باید همچنین الگو های جدید رفتاری و نگرشی را بیامورند تا جانشین آن چیز هایی شود که ترک کرده اند به هر حال این مهم است که ترک کنیم آنچه قبلاً واقع شده است ، نشانه های خود را باقی گذاشته است و بر الگو های نوینی از رفتار ها و نگرش های فرد اثر می گذارد . همچنانکه « استریس » شرح داده است : ساختمان های بدنی نوجوان پایه هایی در کودکی دارد و بسیاری از خصوصیاتی که معمولاً به عنوان معرف ظهور نوجوانی در نظر گرفته می شدند ، قبلاً در طول اواخر کودکی حضور داشته اند . تغییرات بدنی که در سال های اولیه نوجوانی اتفاق می افتد ، بر رفتار موزون شخص اثر می گذارد و به ارزیابی مجدد ارزش ها و سازگاری اجتماعی آنها منتهی می شود . در طی هر مرحله انتقالی وضع و جایگاه فرد مبهم است و نوعی گم گشتگی در باره نقش هایی وجود دارد که فرد انتظار دارد آنها را ایفا کند . نوجوان در این زمان نه کودک و نه بزرگسال است ؛ اگر نوجوانان مانند کودکان رفتار کنند ، به آنها گفته می شود که به مانند سن خودشان عمل کنند . اگر آنها سعی کنند نظیر بزرگسالان عمل کنند ، اغلب متهم می شوند که برای شلوار های کوتاه خود ، خیلی بزرگ شده اند و برای این تلاشی که انجام می دهند تا مثل بزرگتر ها عمل کنند ، مورد سرزنش واقع می شوند . از طرف دیگر ، آزمودن شیوه های مختلف زندگی به آنها یاد می دهد تا آنها تصمیم بگیرند که چه الگو های رفتاری ، ارزشی و نگرشی بهتر می توانند نیاز های آنان را تأمین نمایند .

نوجوانی ، یک دوره تغییر است.

میزان تغییر در نگرش ها و رفتار در طی دوره نوجوانی با میزان تغییر در وضعیت بدنی برابر است . در طی سال های اولیه نوجوانی ، زمانی که تغییرات بدنی با سرعت انجام می شود ، تغییرات در نگرش ها و رفتار همچنین با شتاب به وجود می آید . همچنان که تغییرات بدنی آرام به پیش می رود ، به همان نسبت نگرش ها و رفتار نیز تغییر می یابند . تقریباً پنج نوع تغییرات ملازم و عمومی وجود دارد که در طی دوره نوجوانی واقع می شود :
▪ حیات عاطفی ( انفعالی ) توسعه می یابد ، شدت آن به سرعت و میزان تغییرات بدنی و روانی بستگی دارد که در این زمان واقع می گردد . زیرا این تغییرات ، معمولاً در اوایل نوجوانی سریعتر اتفاق می افتد . توسعه حیات عاطفی معمولاص در آغاز نو جوانی بیشتر از انتهای نوجوانی مطرح می شود .
▪ سرعت تغییراتی که با رشد جنسی همراه است ، نوجوانان را ازخودشان و از استعداد ها و علایقشان نا مطمئن می سازد . آنها قویاً احساس بی ثباتی می کنند ، احساسی که اغلب با تعابیر مبهمی که آنها از سوی معلمان و والدین دریافت می کنند ، تشدید می شود .
▪ تغییراتی که در بدن ، علایق و نقش هایی که در گروه های اجتماعی از آنان انتظار می رود ایفا نمایند ،به وجود می آید و مسایل جدیدی را می آفریند . برای نوجوانان کم سن و سال ، این تغییرات بسیار زیاد است و کمتر از آنجه که قبلاً تصور می کردند قابل حل به نظر می رسد . قبل از اینکه آنها مسایل شان را حل کرده و به رضایت برسند ، با خودشان و مسایل شان درگیر خواهند بود .
▪ همچنانکه الگو های علایق و رفتار تغییر می یابد ، ارزش ها نیز متغییر خواهند بود . آنچه که در زمان کودکی برایشان مهم بود ، اکنون که در آستانه بزرگسالی قرار دارند ، کمتر اهمیت پیدا می کند ؛ به عنوان مثال ، برای بیشترین نوجوانان مسئله دوستانی که از همسالان همتیپ و جذاب باشند ، مهم تر از تعداد زیادی دوست می باشد که سنخیت روحی با او نداشته باشند ، آنها اکنون به مسئله کیفیت ، بیشتر از کمیت ، اهمیت می دهند .
▪ بیشتر نوجوانان در مورد تغییرات ، حالتی دمدمی دارند . زمانی که آنها درخواست و تقاضای استقلال دارند ، اغلب از مسئولیت هایی که همراه با استقلال و ارزیابی توانایی آنهاست هراس دارند .

نوجوانی یک سن مسئله آفرین است.

گر چه هر سنی مسایل خاص خودش را دارد ، با این حال ، مسایل نوجوانان اغلب برای پسران و دختران به گونه ای است که آنها به سختی از عهده حلشان بر می آیند . دو دلیل برای این مسئله وجود دارد :
۱) در سر تا سر دوره کودکی ، به مسایل آنها بالاخره توسط والدین و معلمان حل می شود ، در حالی که بسیاری از نوجوانان به دلیل بی تجربگی ، به تنهایی از عهده حل مسایل شان بر نمی آیند. ۲) نوجوانان دوست دارند احساس کنند که افرادی مستقل و آزاد هستند . آنها درخواست ارائه راهی را دارند که خودشان بتواننداز عهده حل مسایل برآیند و کوشش هایی را که از جانب والدین و معلمان برای کمک به آنها ارائه می شود نمی پذیرند . به دلیل ناتوانی نوجوانان در غلبه بر مسایل شان به تنهایی ، به همان اندازه که آنها اعتقاد دارند از توانایی برخوردارند ، بسیاری از آنها حل مسایل و مشکلات را مافوق انتظارات خود می یابند .
همچنانکه « آنا فروید » شرح داده است :
بسیاری از شکست هایی که اغلب با نتایج غم انگیزی در این رابطه همراه است ، آنچنانکه تصور می شود به دلیل بی استعدادی فرد نیست . بلکه صرفاً مبتنی بر این حقیقت است که این گونه درخواست هایی که از او در لحظه هایی از زندگی اش وجود دارد ، انرژی های اورا به کار می گیرد ؛ انرژی هایی که در تلاش برای حل اکثر مسائلی که به وجود می آیند ، کافی به نظر نمی رسد .

نوجوانی ، زمان جستجوی هویت است .

در سراسر سن گروه گرایی اواخر کودکی ، انطباق با معیار های گروه به مراتب بسیار مهم تر از فردگرایی است . همچنانکه قبلاً اشاره شد ، کودکان ارشد در لباس ، گفتار و رفتار علاقه مندند که تقریباً و در حد امکان شبیه افراد گروه باشند . هر گونه انحراف از معیار گروه به تهدید علیه تعلق به گروه شباهت دارد . در سال های اولیه نوجوانی تطابق با گروه هنوز برای دختران و پسران حائز اهمیت است . به تدریج آنها در صدد جستجوی هویت برمی آیند و تمایل چندانی به اینکه شبیه همسالان خود در گروه باشند ، ندارند . به هر حال موقعیت مبهم نوجوان در فرهنگ امروز ما یک مسئله غامض را به وجود می آورد و موجب می شود که در این زمینه بیشترین همکاری را با نوجوان داشته باشیم . مسئله « بحران هویت » با مشکل « هویت خود » همچنانکه « اریکسون » شرح داده است بدین قرار می باشد :
هویتی را که نوجوان درصدد است که تا به طور روشن با آن مواجه شود این است که « اوکیست » ؟ نقشی را که باید در جامعه ایفا نماید ، چیست ؟ آیا او یک کودک است یا بزرگسال ؟ آیا او توانایی آن را دارد که روزی به عنوان یک همسر یا پدر باشد ؟ آیا او علیرغم نژاد ، مذهب یا زمینه های ملی که او را از نظر مردم کم ارزش جلوه می دهد احساس اعتماد به نفس داد ؟
« اریکسون » در سطور بعدی توضیح می دهد که جستجوی هویت بر رفتار های نوجوان اثر می گذارد :
در جستجوی آنها برای احساس جدیدی که از استمرار و یکنواختی دارند ، نوجوانان باید مبارزه ای را از نو آغاز کنند . اگر چه آنها ناچار باشند که کار هایی را تصنعی انجام دهند و در نظر مردم افرادی خوش نیت تلقی شوند و نقش حریف را در مبارزه اجرا کنند و آنها به هر حال آماده هستند تا آرمان ها و معبود های ثابت را به مانند نگاهبان هویت نهایی برای خود بنا کنند . اکنون یکپارچگی شکل می گیرد و در هیأتی از هویت خود که بیشتر از شخصیت سازی دوران کودکی است ، تجلی می یابد . یکی از راه هایی که نوجوانان تلاش می کنند تا خود را به مانند افراد بزرگسال نشان دهند این است که از موقعیت های نمادین ( سمبلیک ) نظیر ماشین ها ، لباس ها و سایر وضعیت های قابل مشاهده بهره گیرند . آنها امیدوارند در این راه افرادی قابل توجه و جذاب به نظر برسند . اهمیت موقعیت های نمادین در نوجوانی ، در مباحث بعدی توضیح داده خواهد شد .

نوجوانی یک سن هراس می باشد .

همچنانکه « ماژریس » اشاره نموده است بسیاری از عقاید عمومی درباره نوجوانان ، به طور مدلل به شرح وضعیت آنها و ارزیابی هایی در این زمینه پرداخته است و متأسفانه تعدادی از آنها ، حاوی نظری منفی نسبت به نوجوانان می باشد . پذیرش قالب های فرهنگی در مورد « تین ایجرها » ( ۱۳تا ۱۹ ساله ها ) ( افرادی نامرتب و غیر قابل اعتماد که دارای استعداد تخریب ، ویرانگری و رفتار ضد اجتماعی هستند . ) بسیاری از بزرگسالانی را که باید راهنمایی و حمایت از نوجوانان را عهده دار شوند به این مرحله هدایت کرده است که از چنین مسئولیتی در قبال نوجوانان بهراسند و در نگرش های خود نسبت به آنان و تدابیری که در رابطه با رفتار نوجوانان باید اتخاذ شود ، احساس همدلی نداشته باشند .
کلیشه های عمومی همچنین بر تصوری که نوجوانان از خود و نگرش هایشان دارند تأثیر می گذارد . همچنانکه « آنتونی » در گفتگو های خود از قالب های فرهنگی نوجوانان شرح داده است :
قالب های فرهنگی باید همچنین به عنوان آینه ای که عکس العمل های مناسب اجتماع را در خود منعکس و به معرض نمایش نوجوان می گذارد ، عمل نماید . چنین تصویری که به عنوان نوجوان ارائه می شود ، به تدریج او را به عنوان فردی قابل اعتماد در نظر می آورد و بر طبق آن رفتار خویش را شکل می دهد .
پذیرش این کلیشه ها ( قالب ها ) توسط نوجوانان و اعتقاد به اینکه بزرگسالان ، نگرش حقیرانه ای نسبت به آنها دارند انتقال آنان را به مرحله بزرگسالی دشوار می سازد . چنین امری در نوجوانان ، به حساسیت زیادی نسبت به والدین آنها منجر می شود و مانعی بین آنها و والدین شان ایجاد می کند و از برگشتن نوجوانان به سوی آنها برای کمک خواستن در حل مسایل شان جلوگیری می کند .

نوجوانی ، مرحله آرمان گرایی است .

نوجوانان تمایل دارند که به زندگی از ورای عینک سایه و روشن نگاه کنند . آنها به خود و سایرین آن چنان می نگرند که دوست دارند بهتر از آنچه که هستند خود را باور کنند . این مطلب به ویژه در مورد آرزو های نوجوانان صادق است این آرزو های غیر واقعی نه فقط درباره خودشان بلکه ، همچنین برای وابستگان و دوستان آنها نیز وجود دارد . این آرزو ها در اوایل نوجوانی با توسعه عواطف همراه هستند . بیشتر حالات غیر واقعی آنان شامل رنجش زیاد ، آزار و ناکامی است و نوجوانان زمانی که احساس کنند دیگران آنها را دست کم بگیرند و یا به اهدافشان دست نمی یابند این حالات را از خودشان نشان می دهند . با توسعه تجارب اجتماعی و شخصی و با افزایش قدرت تفکر عقلانی ، نوجوانان رشد یافته تر ، به خود ، خانواده دوستان و زندگی به طور کلی واقع بینانه تر می نگرند . درنتیجه آنها کمتر از ناامیدی و توهم نامعقول رنج می برند و نسبت به سال هایی که جوانتر بودند واقع گراتر می باشند . این یکی از موقعیت هایی است آنهارا در شادی های بیشتری که خاص نوجوانان رشد یافته تر است ، مشارکت می دهد . همچنان که دوره نوجوانی ادامه می یابد دختران و پسران به طور یکسان از آرمان گرایی متأثر می شوند . آرمانگرایی که از زندگی سبکبار ، بی خیال و مجرد ناشی می شود . نوجوانان به تدریج خود را از آرمان گرایی رها نموده و به موقعیت بزرگسالان نایل می شوند . احساس اینکه دوره نوجوانی از دوره بزرگسالی و مسایل مربوط به آن از قبیل نیازمندی ها و مسئولیت هایش ، شاد تر و بانشاط تر است ، تمایلی را به وجود می آورد که نوجوانی را به یک دوره فریبنده ، شاد و سبکبار مبدل نماید .

نوجوانی ، آستانه بزرگسالی است .

همچنان که نوجوانان به بلوغ قانونی می رسند ، آنها نگران کنار گذاشتن کلیشه های تین ایجرها ( ۱۳تا ۱۹ ساله ها ) بوده و می خواهند این باور را پیدا کنند که نزدیک بزرگسالان هستند ، مثل آنها لباس می پوشند و مانند آنهاعمل می کنند ولی با این حال تصور می کنند که اینها کافی نیست . بنابراین ، آنها روی رفتار هایشان متمرکز می شوند تا بتوانند با بزرگسالان معاشرت نمایند . نوجوانان معتقدند که این رفتار ها تصویری دلخواه از آنان را به وجود می آورد .
منبع:سایت آفتاب


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
آشنایی با نرم افزار ادونس گت (Advanced Get) برای تحلیل تکنیکال بورس
آشنایی با نرم افزار ادونس گت (Advanced Get) برای تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با نرم افزار ادونس گت (Advanced Get) برای تحلیل تکنیکال بورس

جایگاه دفاع مقدس در تمدن نوین اسلامی
جایگاه دفاع مقدس در تمدن نوین اسلامی

جایگاه دفاع مقدس در تمدن نوین اسلامی

آشنایی با نرم افزار متا استاک (MetaStock) برای تحلیل تکنیکال
آشنایی با نرم افزار متا استاک (MetaStock) برای تحلیل تکنیکال

آشنایی با نرم افزار متا استاک (MetaStock) برای تحلیل تکنیکال

همه چیز درباره قرص آسپرین
همه چیز درباره قرص آسپرین

همه چیز درباره قرص آسپرین

نماهنگ «از سر گذشتند»/ حاج صادق آهنگران
نماهنگ «از سر گذشتند»/ حاج صادق آهنگران

نماهنگ «از سر گذشتند»/ حاج صادق آهنگران

انفجار مهیب در شهرک «عین قانا» در لبنان  + گمانه زنی ها
انفجار مهیب در شهرک «عین قانا» در لبنان + گمانه زنی ها

انفجار مهیب در شهرک «عین قانا» در لبنان + گمانه زنی ها

تذکر شدید رهبر انقلاب درباره عدم استفاده از خودروی دولتی
تذکر شدید رهبر انقلاب درباره عدم استفاده از خودروی دولتی

تذکر شدید رهبر انقلاب درباره عدم استفاده از خودروی دولتی

آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس
آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس

۳۰۰ ثروتمند اول دنیا به اندازه ۳ میلیارد نفر ثروت دارند
۳۰۰ ثروتمند اول دنیا به اندازه ۳ میلیارد نفر ثروت دارند

۳۰۰ ثروتمند اول دنیا به اندازه ۳ میلیارد نفر ثروت دارند

آشنایی با نرم افزار داینامیک تریدر (Trader Dynamic) برای تحلیل تکنیکال بورس
آشنایی با نرم افزار داینامیک تریدر (Trader Dynamic) برای تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با نرم افزار داینامیک تریدر (Trader Dynamic) برای تحلیل تکنیکال بورس

حقوق کارکنان کمیته امداد از پول صندوق‌های صدقات داده می شود؟
حقوق کارکنان کمیته امداد از پول صندوق‌های صدقات داده می شود؟

حقوق کارکنان کمیته امداد از پول صندوق‌های صدقات داده می شود؟

نماهنگ «خواب راحت ندارم بابایی»/ میثم مطیعی
نماهنگ «خواب راحت ندارم بابایی»/ میثم مطیعی

نماهنگ «خواب راحت ندارم بابایی»/ میثم مطیعی

آشنایی با نرم افزار نینجا تریدر (Ninja Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس
آشنایی با نرم افزار نینجا تریدر (Ninja Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با نرم افزار نینجا تریدر (Ninja Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس

ایام اسارت خاندان اهل بیت(ع) شب اول/ استاد حامد کاشانی
ایام اسارت خاندان اهل بیت(ع) شب اول/ استاد حامد کاشانی

ایام اسارت خاندان اهل بیت(ع) شب اول/ استاد حامد کاشانی

لحظه روشن شدن کرم شب‌تاب
لحظه روشن شدن کرم شب‌تاب

لحظه روشن شدن کرم شب‌تاب

علت آتش سوزی کارخانه لبنیات میهن چه بود؟
علت آتش سوزی کارخانه لبنیات میهن چه بود؟

علت آتش سوزی کارخانه لبنیات میهن چه بود؟

آشنایی با نرم افزار متاتریدر (Meta Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس
آشنایی با نرم افزار متاتریدر (Meta Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با نرم افزار متاتریدر (Meta Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس

فقه و مسئله ای با عنوان ساب النبی
فقه و مسئله ای با عنوان ساب النبی

فقه و مسئله ای با عنوان ساب النبی

صدای باصفای شهید علی چیت‌سازیان
صدای باصفای شهید علی چیت‌سازیان

صدای باصفای شهید علی چیت‌سازیان

اهمیت ثبات قدم در دین/ استاد رفیعی
اهمیت ثبات قدم در دین/ استاد رفیعی

اهمیت ثبات قدم در دین/ استاد رفیعی

دست تحریف، در کمین دفاع مقدس
دست تحریف، در کمین دفاع مقدس

دست تحریف، در کمین دفاع مقدس