اسامي امامزادگان و اماكن متبركه استان زنجان

اسامي امامزادگان و اماكن متبركه استان زنجان
پنجشنبه، 4 شهريور 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
اسامي امامزادگان و اماكن متبركه استان زنجان

اسامي امامزادگان و اماكن متبركه استان زنجان
اسامي امامزادگان و اماكن متبركه استان زنجان


 

منبع : راسخون 

رديف نوع مكان متبركه  نام مكان متبركه  جنسيت تعداد امامزاده استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادي
1 امامزاده  ابراهيم (ع) آقا  1 زنجان ابهر مركزئ   ابهررود چالچوق
2 امامزاده  ابو الخير (ع) آقا  1 زنجان ابهر مركزئ   حومه قروه
3 امامزاده  اسحاق(ع) آقا  1 زنجان ابهر مركزئ   حومه شريف اباد
4 امامزاده  يحيي(ع) آقا  1 زنجان ابهر مركزئ   درسجين ازناب
5 امامزاده  سليمان(ع) آقا  1 زنجان ابهر مركزئ   دولت آباد اميربستاق
6 امامزاده  حسين(ع) آقا  1 زنجان ابهر مركزئ   دولت آباد خوشنام
7 امامزاده  ابراهيم (ع) آقا  1 زنجان ابهر مركزئ   صائين قلعه جداقيه
8 امامزاده  ابراهيم (ع) آقا  1 زنجان ابهر مركزئ   صائين قلعه الگزير
9 امامزاده  عباس(ع) آقا  1 زنجان ابهر مركزئ   صائين قلعه چرگر
10 امامزاده  محمود(ع) آقا  1 زنجان ابهر مركزئ   صائين قلعه گاودره
11 امامزاده  اسماعيل و ابراهيم (ع) آقا  2 زنجان ابهر مركزئ     كنگه
12 امامزاده  معصومه(س) خانم 1 زنجان ابهر مركزئ   دولت آباد اميربستاق
13 امامزاده  قاسم(ع)و سارا(س) آقا-خانم 2 زنجان ايجرود حلب   ايجرودپائين صايين
14 امامزاده  جواد(ع) آقا  1 زنجان ايجرود مركزئ   ايجرودبالا اوچ تپه
15 امامزاده  عبد الله (ع) آقا  1 زنجان ايجرود مركزئ   گلابر تله جرد
16 امامزاده  طيب (ع) آقا  1 زنجان ايجرود مركزئ   گلابر خانقاه
17 امامزاده  داود(ع) آقا  1 زنجان ايجرود مركزئ   گلابر شيوه
18 امامزاده  يحيي(ع) آقا  1 زنجان ايجرود حلب   ايجرودپائين صايين
19 امامزاده  يعقوب (ع) آقا  1 زنجان ايجرود حلب   ايجرودپائين صايين
20 امامزاده  ابراهيم ومحمد(ع) آقا  2 زنجان خدابنده افشار   شيوانات مسگر
21 امامزاده  جبار(ع) آقا  1 زنجان خدابنده افشار   شيوانات قمشلو
22 امامزاده  يحيي(ع) آقا  1 زنجان خدابنده بزينه رود   بزينه رود شرور
23 امامزاده  حمد الله(ع) آقا  1 زنجان خدابنده بزينه رود   زرينه رود قره محمد
24 امامزاده  ابراهيم و اسماعيل(ع) آقا  2 زنجان خدابنده بزينه رود   زرينه رود اغوزلو
25 امامزاده  هاشم(ع) آقا  1 زنجان خدابنده بزينه رود   زرينه رود حسام اباد
26 امامزاده  جعفر(ع) آقا  1 زنجان خدابنده مركزئ   حومه ورجوشان
27 امامزاده  خير النسا(س) خانم 1 زنجان خدابنده مركزئ   حومه بلگه شير
28 امامزاده  اسماعيل(ع ) آقا  1 زنجان خدابنده مركزئ   حومه قانلي
29 امامزاده  ابراهيم (ع)علي اكبر(ع) وام كلثوم(س) آقا-خانم 3 زنجان خدابنده مركزئ   حومه توپ قره
30 امامزاده  اسماعيل(ع) آقا  1 زنجان خدابنده مركزئ   حومه داشلوجه
31 امامزاده  عبد الله (ع) آقا  1 زنجان خدابنده مركزئ   حومه چپقلو
32 امامزاده  غفار(ع) آقا  1 زنجان خدابنده مركزئ   حومه دوتپه سفلي
33 امامزاده  يحيي(ع) آقا  1 زنجان خدابنده مركزئ   خرارود جرين
34 امامزاده  عبد الله (ع) آقا  1 زنجان خدابنده مركزئ   خرارود كهل اباد
35 امامزاده  عبد الله (ع) آقا  1 زنجان خدابنده مركزئ   خرارود نوراباد
36 امامزاده  حسن(ع) آقا  1 زنجان خدابنده مركزئ   خرارود پيرگاوگل
37 امامزاده  قاسم وهاشم(ع) آقا  2 زنجان خدابنده مركزئ   خرارود خالق اباد
38 امامزاده  احمد(ع) آقا  1 زنجان خدابنده مركزئ   خرارود اينچه خدابنده لو
39 امامزاده  موسي الرضا(ع) آقا  1 زنجان خدابنده مركزئ   خرارود قينرجه
40 امامزاده  قاسم و سهرود(ع) آقا  2 زنجان خدابنده مركزئ   سهرورد سهرورد
41 امامزاده  هاشم(ع) آقا  1 زنجان خدابنده مركزئ   كرسف قلعه جوق
42 امامزاده  حيدر(ع) آقا  1 زنجان خدابنده مركزئ   كرسف بيگم اقا
43 امامزاده  اسدالله(ع ) آقا  1 زنجان خدابنده مركزئ   كرسف كسيك
44 امامزاده  سليمان(ع) آقا  1 زنجان خدابنده مركزئ   كرسف گمش تپه
45 امامزاده  مريم(س) خانم 1 زنجان خدابنده مركزئ   كرسف كرسف
46 امامزاده  عبد الغفار(ع) آقا  1 زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ شيخ موسي
47 امامزاده  احمد -محمدوعلي(ع) آقا  3 زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود چنگوري
48 امامزاده  عبد الله (ع) آقا  1 زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود دابانلو
49 امامزاده  عبد الله (ع) آقا  1 زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود كبوترك
50 امامزاده  جواد(ع) آقا  1 زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود خوش
51 امامزاده  ابراهيم(ع) آقا  1 زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود اقاجري
52 امامزاده  عبد الله (ع) آقا  1 زنجان خدابنده افشار   شيوانات مسگر
53 امامزاده  محمود(ع) آقا  1 زنجان خدابنده افشار   شيوانات مسگر
54 امامزاده  يحيي(ع) آقا  1 زنجان خدابنده مركزئ   كرسف گمش تپه
55 امامزاده  عبد الله (ع) آقا  1 زنجان خدابنده مركزئ   كرسف كرسف
56 امامزاده  سيد ابراهيم (ع) آقا  1 زنجان زنجان زنجانرود   چايپاره بالا قيطول
57 امامزاده  حسن المثني(ع) آقا  1 زنجان زنجان مركزئ   بناب امام
58 امامزاده  هاشم وحمزه(ع) آقا  2 زنجان زنجان مركزئ   تهم گلهرود
59 امامزاده  عباس(ع) آقا  1 زنجان زنجان مركزئ   زنجانرودبالا چير
60 امامزاده  حيدر(ع) آقا  1 زنجان زنجان مركزئ   معجزات ريحان
61 امامزاده  حمزه(ع) آقا  1 زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوبالا تكمه داش
62 امامزاده  محمد ابن ابراهيم(ع) آقا  1 زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپائين حاج سيران
63 امامزاده  ام البنين(س)  خانم 1 زنجان زنجان       سلمان كندي
64 امامزاده سيده مرجان(س) خانم 1 زنجان طارم مركزئ   گيلوان چمله
65 امامزاده  موسي ابن جعفر(ع) آقا  1 زنجان طارم چورزق   چورزق جزلا
66 امامزاده  محمد باقر (ع) آقا  1 زنجان طارم چورزق   چورزق كله سيران
67 امامزاده  قاسم (ع)  آقا  1 زنجان طارم چورزق   چورزق كلوييم
68 امامزاده  ابراهيم(ع) و خديجه خاتون(س) آقا-خانم 2 زنجان طارم مركزئ   درام بندرگاه
69 امامزاده  سيد احمد(ع) آقا  1 زنجان طارم مركزئ   درام وزنه سر
70 امامزاده  عبد الله (ع) آقا  1 زنجان طارم مركزئ   گيلوان صومعه بر
71 امامزاده  حيدر (ع) آقا  1 زنجان طارم مركزئ   گيلوان گيلوان
72 امامزاده  ابراهيم(ع) آقا  1 زنجان طارم مركزئ   گيلوان چمله
73 حسينيه آستانه حسينيه اعظم      زنجان زنجان   زنجان     نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط