لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 13 شهریور

شروع مسابقه: دوشنبه، 13 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 دوشنبه، 13 شهريور 1391
توضیحات:

برای یافتن پاسخ می توانید به بخش علما و دانشمندان مقالات مراجعه کنید.
تعداد برنده : 3 نفر

جوایز:

نفر اول : قاب شاسی
نفر دوم : پک کامپیوتری
نفر سوم : ادکلن Adman

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 12 شهریور

شروع مسابقه: يکشنبه، 12 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 12 شهريور 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 3 نفر

جوایز:

نفر اول : پک اسماءالحسنی
نفر دوم: کیف راسخون
نفر سوم: نرم افزار مشاهیر

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 11 شهریور

شروع مسابقه: شنبه، 11 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 11 شهريور 1391
توضیحات:

برای یافتن پاسخ می توانید به بخش مقالات سایت مراجعه کنید.

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : کیف راسخون
9 نفر بعد : پک نرم افزاری+ اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 10 شهریور

شروع مسابقه: جمعه، 10 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 10 شهريور 1391
توضیحات:

تعداد برنده ها : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : قاب شاسی

9 نفر بعد : نرم افزار شمس الشموس + اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 9 شهریور

شروع مسابقه: پنجشنبه، 9 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 9 شهريور 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک اسماء الحسنی
9 نفر بعد: نرم افزار جواب + اعتبار حسنه

اسامی برندگان