چهارشنبه، 4 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻠﻚ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺑﺮﭘﺎﻳﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰادارى ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪاء(ع) در روﺳﺘﺎ وﻗﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ، وﻟﻰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻮﻟﻰ وﻗﻒ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ اﻗﺎﻣﻪ ﻋﺰا در روﺳﺘﺎى ﻣﺬﻛﻮر در وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ را ﻧﺪارد، آﻳﺎ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ در ﺷﻬﺮى ﻛﻪ در آن اﻗﺎﻣﺖ دارد ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰادارى ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﺪ؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
اﮔﺮ وﻗﻒ، ﻣﺨﺼﻮص اﻗﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰادارى در ﻫﻤﺎن روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻗﻒ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻛﻴﻞ ﺑﺮاى آن، درﻫﻤﺎن روﺳﺘﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖ ﻧﺪارد آن ﻣﺠﺎﻟﺲ را ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ ﺑﻠﻜﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻓﺮدى را ﻧﺎﻳﺐ ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ در آن روﺳﺘﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰادارى ﺑﺮﭘﺎ ﻛﻨﺪ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.