چهارشنبه، 4 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

از دﻳﺮﺑﺎز اﻓﺮاد ﺧﻴﺮ و ﻧﻴﻚ اﻧﺪﻳﺶ ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻣﻮال ﺧﻮد را وﻗﻒ (ﻋﺎم و ﺧﺎص) ﻣﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ روﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت را اﻋﻢ از ﻋﺎم و ﺧﺎص از ﻳﺪ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن و ادارات اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺧﺎرج و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﻪ زارﻋﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺴﻖ واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺘﺎء از ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺒﺎرک اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ: آﻳﺎ زارﻋﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ اﺳﺘﻨﺎد ﻛﺮده و ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را اﻋﻢ از ﻋﺎم و ﺧﺎص در ﺗﺼﺮف ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟ آﻳﺎ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻓﺮﻗﻲ ﺑﻴﻦ وﻗﻒ ﻋﺎم و ﺧﺎص وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ؟ آﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﻚ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺠﺪدا ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را وﻗﻒ (ﻋﺎم و ﺧﺎص) ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
زﻣﻴﻦ وﻗﻒ، ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻚ در ﻧﻤﻲآﻳﺪ و ﻓﺮﻗﻲ ﻣﻴﺎن وﻗﻒ ﻋﺎم و وﻗﻒ ﺧﺎص ﻧﻴﺴﺖ و اﻣﺮ زﻣﻴﻦﻫﺎی اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما