چهارشنبه، 4 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ﺷﺨﺼﻲ رﻗﺒﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل از ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺘﻮﻟﻲ وﻗﺖ ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻣﺒﻠﻐﻲ را ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻛﻨﻮن ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮف ﻣﻨﻘﻀﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻳﻨﻚ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺪ اﺟﺎره ﺳﺎﺑﻖ و ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ اوﻟﻴﻪ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺎز ﻣﺠﺎز در ﺗﺼﺮف زﻣﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺪ اﺟﺎره و ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ، دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق واﻗﻌﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ اﺳﺖ در ﻓﺮض ﻣﻮﺻﻮف ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺣﻜﻢ اﷲ را ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
در ﻓﺮض ﻣﺮﻗﻮم ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺪون ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﺣﻘﻲ ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﺼﻠﺤﺖ وﻗﻒ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎره را ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.