چهارشنبه، 4 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب و ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻘﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ و وﻗﻒ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی زﻳﺎدی ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻟﻲ آن ﻣﻨﺰل ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ واﮔﺬار ﺷﺪ آﻳﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داراﻟﻘﺮآن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
وﻗﻒ اول ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ واﻗﻒ اول ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داراﻟﻘﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما