چهارشنبه، 4 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺣﺪود 30 ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﺸﺎورزی را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ وﻗﻒ ﻧﻤﻮدم (ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﻮدم در ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎت ﻫﺴﺘﻢ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ زﻣﻴﻦ دارم و ﻋﺎﻳﺪات آن ﻣﺎل ﺧﻮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺧﻮدم درآﻣﺪ زﻣﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ و ﺳﻪ ﻣﺴﺠﺪ روﺳﺘﺎی ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد). در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از وﻗﻒ ﻛﺮدن زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﺸﺪه ام وﻟﻲ ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ ﺟﺎﻫﺎی ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ زﻣﻴﻦ را ﺑﻔﺮوﺷﻢ و ﻣﺜﻼ ﭘﻮﻟﺶ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎزی ﺑﺪﻫﻢ. آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ زﻣﻴﻦ را ﺑﻔﺮوﺷﻢ و ﭘﻮل آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎزی ﺑﺪﻫﻢ ﻳﺎ ﺧﺮج ﺳﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﺑﻜﻨﻢ ﻛﻪ در واﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﻮد؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﺋﻂ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ وﻗﻒ ﻗﺒﺾ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ آن را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﮕﻴﺮد . اﮔﺮ در وﻗﻒ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺒﺾ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺴﺖ، و در اﻳﻨﺼﻮرت اﺧﺘﻴﺎر زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﺗﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ در آن ﺑﻜﻨﻴﺪ، واﷲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.