چهارشنبه، 4 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ﻓﺮدى ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻰ را ﺑﺮاى ﻣﺴﺠﺪ وﻗﻒ ﻛﺮده و ﺗﻮﻟﻴﺖ آن را ﺑﺮاى ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﺮاض آﻧﺎن ﺑﺮاى اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ را در آن ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ، ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ ﻣﺘﻮﻟﻰ، ﺗﻮﻟﻴﺖ آن را ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ را ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ در آن ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻰ او ﻫﻢ ﺳﻜﺘﻪ ﻧﻤﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻴﺴﺖ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻮراى اﺋﻤﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت، ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ، آﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺒﻠﻰ از ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻋﺰل ﻣﻰﺷﻮد ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﺣﻖ دارد ﺑﺮاى اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮدى را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻛﻴﻞ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﺐ ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
اﮔﺮ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺖ آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ او اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ در ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻋﺠﺰ او از اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ درﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎرى ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ دﻳﮕﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺖ از او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺷﻮد.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما