چهارشنبه، 4 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

اﮔﺮ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺮاى اداره اﻣﻮر وﻗﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻰ در اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﻛﻨﺪ، آﻳﺎ ﺑﺮﻛﻨﺎرى او از ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻮد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮد دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى ﺗﺼﺪى ﺗﻮﻟﻴﺖ وﻗﻒ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
ﻣﺠﺮد ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى در اداره اﻣﻮر وﻗﻒ ﻣﺠﻮز ﺷﺮﻋﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮﻛﻨﺎرى و ﻋﺰل ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﻮب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮد دﻳﮕﺮى ﺑﺠﺎى او ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد ﺗﺎ او را وادار ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎى وﻗﻒ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﮔﺮ اﻟﺰام او ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ از وى ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ وﻛﻴﻞ ﺻﺎﻟﺤﻰ را ﺑﺮاى اداره اﻣﻮر وﻗﻒ از ﻃﺮف ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﻛﻢ ﻓﺮد اﻣﻴﻨﻰ را ﺑﻪ او ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.