شنبه، 7 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

در وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ اﺟﺎره ﻧﺪﻫﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺟﺎره داده ﺷﺪه و اراﺿﻲ ﺑﺴﻴﺎری را ﺑﻪ ادارات واﮔﺬارﻛﺮده اﻧﺪ، ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮن دﻳﻨﺎری ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﻓﻮت اوﻻد زاده واﻗﻒ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﻮده ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ در ﺗﺼﺮف اداره اوﻗﺎف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ اوﻻد زاده ﺑﻌﺪی از ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺗﻮﻟﻴﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻲورزد، ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
از وﻗﻒ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ و ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﺟﻬﺖ وﻗﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ، وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد، واﷲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.