شنبه، 7 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ده ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ اراﺿﻲ را در ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن(ﻋﺞ) وﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اوﻗﺎف ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ– رﺋﻴﺲ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﻪ زور وﻗﻒ ﻣﺬﻛﻮره را در ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار داد– ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل اﻳﻦ وﻗﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ ﺧﻮاﺳﺘﺎرم ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎاﻳﻦ ﭘﻮل ﭼﻪ ﻛﻨﻢ؟ 1- آﻳﺎ ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﻳﻚ اداره دﻳﻨﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ داد و ﻧﻴﺰ 2- آﻳﺎ ﺑﻪ زور ﻛﺴﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﻗﻒ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
1. ﭘﻮل اﮔﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻗﻒ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ واﻗﻒ و زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ وﻗﻒ و ﺑﻪ ﺻﻼح وﻗﻒ ﺻﺮف ﺷﻮد و ﺗﺤﻮﻳﻞ آن ﺑﻪ ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ. 2. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف در وﻗﻒ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ وﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.