شنبه، 7 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ﭘﺪرم زﻣﻴﻨﻲ را از ﺑﺮادر ﻣﺮﺣﻮﻣﺶ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده و در ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎت ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ را وﻗﻒ داراﻟﻘﺮآن ﻛﺮده ﺷﻮاﻫﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ وﻗﻒ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﻴﻦ در ﺟﻨﺐ اﻣﺎﻣﺰاده ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﻲ و ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن اﻣﺎﻣﺰاده ﺑﺮ ﺧﻼف ﻏﺒﻄﻪ وﻗﻒ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ را ﺑﺎﺑﺖ اﻣﻮات و ﻗﺒﺮ ﺑﻔﺮوش ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎرک را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ آﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
اﮔﺮ وﻗﻒ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ و اﻣﺮ آن ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ آن ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﺟﻬﺖ وﻗﻒ اﺳﺖ، واﷲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما