شنبه، 7 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ﺷﺨﺼﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻲ را ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ و ﻗﺼﺪش ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺖ اﻟﻲ اﷲ ﺑﻮده اﻣﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻛﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻇﻬﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ راﺿﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ در اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ، آﻳﺎ ﺣﻖ رﺟﻮع دارد ﻳﺎ ﻧﻪ در ﺻﻮرت ﺣﻖ رﺟﻮع داﺷﺘﻦ ﺣﻜﻢ ﻧﻤﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی:
اﮔﺮ وﻗﻒ ﻛﺮده و ﺗﺤﻮﻳﻞ داده اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ دﻳﮕﺮ در ﻓﺮض ﺳﺆال ﺣﻘﻲ ﻧﺪارد.
منبع: اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف، مهر1390.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما