شنبه، 7 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ﻋﺪه ای از ﺧﻴﺮﻳﻦ ﻇﺮوﻓﻲ را ﺟﻬﺖ اﻃﻌﺎم ﻃﻌﺎم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰاداری اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ(علیه السلام) و اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺰء اﻣﻮال ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻇﺮوف ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺧﺒﺮ از ﻧﻴﺖ اﻫﺪاء ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ وﻗﻒ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ، در ﻓﺮض ﻣﺬﻛﻮر آﻳﺎ ﻣﻲﺷﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮوش، اﻳﻦ ﻇﺮوف را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ ﻧﻤﻮده و ﻇﺮوف ﺟﺪﻳﺪ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻛﺮد؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی:
در ﻓﺮض ﻣﺮﻗﻮم اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻇﺮوف اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ آن ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺮوش، آن را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ ﻧﻤﻮد.
منبع: اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف، مهر1390.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما