شنبه، 7 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻗﺒﻮر ﺷﻬﺪاى ﻣﺪﻓﻮن در روﺳﺘﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻰ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﺎدﺑﻮد دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺪاى روﺳﺘﺎ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ دﻓﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ در آﻳﻨﺪه ﻣﺰار آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، آﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی:
ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻗﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺪاى ﻋﺰﻳﺮ اﺷﻜﺎل ﻧﺪارد، وﻟﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ آن ﻣﻜﺎن وﻗﻒ ﺑﺮاى دﻓﻦ اﻣﻮات ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان در دﻓﻦ اﻣﻮاﺗﺸﺎن ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ.
منبع: اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف، مهر1390.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.