شنبه، 7 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

اﮔﺮ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﺎدهرو در ﻳﻜﻰ از ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻌﺪادى از ﻗﺒﻮر ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺠﺎور ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ دﻓﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ، آﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی:
اﮔﺮ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺬﻛﻮر وﻗﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻗﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر اﻓﺮاد ﭘﻴﺎده ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺒﺶ ﻗﺒﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﺷﻜﺎل ﻧﺪارد.
منبع: اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف، مهر1390.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.