شنبه، 7 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﺷﺪه ﺑﻌﻀﻲ اﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﺨﺸﻲ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن را ﻣﻮرد ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻗﺮار داده اﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ زﻣﻴﻦ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﺗﺼﺮف ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻫﺘﻚ و ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ، ﺣﺎل ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻳﻢ ﻛﻪ از آن ﻣﻘﺎم ﻋﻈﻤﺎی وﻻﻳﺖ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را درﻳﺎﺑﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮد و اﮔﺮ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻴﺎز و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از ﻗﺒﻴﻞ اﺣﺪاث ﻣﺪرﺳﻪ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ... ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی:
ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش و ﺗﺼﺮف ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﻛﻮل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ذﻳﺮﺑﻂ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ، واﷲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
منبع: اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف، مهر1390.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.