شنبه، 7 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 40 ﺳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮوک ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻗﺒﻮر از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺳﻴﺪ اﻟﺴﺎﺟﺪﻳﻦ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺴﻤﺘﻲ را ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﻫﺎی ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧﻈﺮﺗﺎن را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی:
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن وﻗﻒ اﻣﻮات و ﻳﺎ ﻣﻠﻚ ﺷﺨﺼﻲ اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺒﺶﻗﺒﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﺸﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺪارد.
منبع: اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف، مهر1390.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.