شنبه، 7 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﺣﺘﺮام اﻣﻮات در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ و ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪاء را ﺣﺼﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، و ﺗﻌﺪادی ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ وﺳﻂ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺸﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر اﺟﺮا ﺷﻮد ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻼ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد. از ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ را ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻞ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺸﻲ ﻧﻤﻮده و ﺣﺼﺎر ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ، ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی:
اﮔﺮ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن وﻗﻒ اﺳﺖ، اﺣﺪاث ﺧﻴﺎﺑﺎن در آن ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﺟﺰء زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ، ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ و دﻳﻮارﻛﺸﻲ اﮔﺮ ﺧﻼف وﻗﻒ ﻳﺎ ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف ﻣﻲﮔﺮدد ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد.
منبع: اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف، مهر1390.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.