0
ویژه نامه ها

عباسعلی حسن پور مقدم

عباسعلی حسن پور مقدم
عباسعلی حسن پور مقدم عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با مرتبه علمی استادیاری در دانشکده علوم قرآنی تهران مشغول به فعالیت می باشد.
 
شناسنامه
 ایرانی  ملیت
 اسلام  دین
 شیعه  مذهب
 دکترای زبان و ادبیات عرب  تحصیلات
 دانشگاه تهران  دانشگاه
 تدریس، پژوهش  زمینه فعالیت
 از دهه 80  سال های فعالیت
 تألیف مقالات  آثار مهم

سمت و فعالیت ها

فعالیت های علمی
تحصیلات
دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران، سال 1389 ه.ش
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، سال 1385 ه.ش
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1375 ه.ش
کارشناسی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1372 ه.ش

 آشنایی با زبان های خارجی
زبان عربی، پیشرفته
زبان انگلیسی، متوسط
 
تدریس
عربی پیش دانشگاهی کارشناسی
عربی پیش دانشگاهی کارشناسی
ادبیات عرب ٢ کارشناسی
ادبیات عرب ١ کارشناسی
ادبیات عرب ٣ کارشناسی
عربی پیش دانشگاهی کارشناسی
ادبیات عرب ٣ کارشناسی
ادبیات عرب ١ کارشناسی
ادبیات عرب ٣ کارشناسی
ادبیات عرب ۴ کارشناسی
ادبیات عرب ۴ کارشناسی
ادبیات عرب ۵ کارشناسی
اعراب القرآن ١ کارشناسی
عربی پیش دانشگاهی کارشناسی
ادبیات عرب ١ کارشناسی
علوم بلاغت کارشناسی
اعراب القرآن ٢ کارشناسی
ادبیات عرب ٢ کارشناسی
ادبیات عرب ٢ کارشناسی
ادبیات عرب ٣ کارشناسی
ادبیات عرب ۴ کارشناسی
علوم بلاغت کارشناسی
ادبیات عرب ۴ کارشناسی
ادبیات عرب ۵ کارشناسی
علوم بلاغت ١ کارشناسی
علوم بلاغی ١ کارشناسی
عربی تخصصی ارشد
عربی ٢ کاردانی به کارشناسی
ادبیات عرب (نحو ١) ارشد
عربی تخصصی ارشد
ادبیات عرب ٣ کارشناسی
ادبیات عرب (نحو ١) ارشد
ادبیات عرب (صرف) ارشد
ادبیات عرب ( صرف ) ارشد
ادبیات عرب ( نحو ٢ ) ارشد
ادبیات عرب ۴ کارشناسی
تجزیه و ترکیب آیات قرآن ٢ کاردانی به کارشناسی
ادبیات عرب (نحو ٢) ارشد
ادبیات عرب ( نحو ٢ ) ارشد
صرف1 کارشناسی
صرف1 کارشناسی
نحو1 کارشناسی
نحو1 کارشناسی
صرف ٢ کارشناسی
صرف ٢ کارشناسی
نحو ٢ کارشناسی
نحو ٢ کارشناسی
نحو ( ٣) کارشناسی
نحو ( ٣) کارشناسی
نحو عربی ١ کارشناسی
صرف کاربردی 1 کارشناسی
عربی تخصصی ارشد
عربی تخصصی ارشد
صرف کاربردی ٢ کارشناسی
قرائت متون عربی ١ کارشناسی
ادبیات عرب ٢ (نحو) ارشد
عربی تخصصی ارشد
صرف کاربردی ١ کارشناسی
علوم بلاغت ٢ کارشناسی
علوم بلاغت ارشد
ادبیات عرب ١ (صرف و نحو) ارشد
صرف کاربردی ٢ کارشناسی
عربی تخصصی ارشد
عربی تخصصی ارشد
عربی تخصصی ارشد
اعراب قرآن ٢ کارشناسی
اعراب قرآن ٢ کارشناسی
علوم بلاغت ٢ کارشناسی
علوم بلاغی ٢ کارشناسی
ادبیات عرب 1 ( صرف و نحو ) ارشد
ادبیات عرب 1 ( صرف و نحو ) ارشد
نحو کاربردی ٢ کارشناسی
علوم بلاغی وزیبایی شناختی قرآن٢ کارشناسی
ادبیات عرب 2 (نحو ) ارشد
ادبیات عرب 2 (نحو ) ارشد
صرف کاربردی ١ کارشناسی
صرف کاربردی ١ کارشناسی
قرائت وترجمه متون تخصصی(١) کارشناسی
صرف کاربردی ٢ کارشناسی
صرف کاربردی ٢ کارشناسی
قرائت وترجمه متون تخصصی(٢) کارشناسی

 فعالیت های علمی اجرایی
مدیر پژوهش دانشکده بجنورد 1388 ه.ش
مدیر پژوهش دانشکده بجنورد 1389 ه.ش
مدیر پژوهش دانشکده بجنورد 1390 ه.ش
مدیر بخش ادبیات عربی دانشکده تهران 1391 ه.ش
معاون اداری ، مالی و دانشجویی دانشکده تهران 1392 ه.ش
معاون اداری ، مالی و دانشجویی دانشکده تهران 1393 ه.ش
عضو شورای پژوهشی دانشکده دانشکده تهران 1393 ه.ش
عضو شورای پژوهشی دانشکده دانشکده تهران 1394 ه.ش
مشاوره علمی دانشجویان دانشکده بجنورد 1394 ه.ش
مشاوره علمی دانشجویان دانشکده بجنورد 1395 ه.ش
مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده بجنورد 1395 ه.ش
مشاور فرهنگی دانشکده تهران 1395 ه.ش
عضو دپارتمان گروه ادبیات عرب دانشکده تهران 1395 ه.ش
مدیر دپارتمان گروه ادبیات عرب دانشکده تهران 1395 ه.ش
عضو دپارتمان گروه ادبیات عرب دانشکده تهران 1396 ه.ش
مدیر دپارتمان گروه ادبیات عرب دانشکده تهران 1396 ه.ش
مسئول کمیته اجرایی همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر دانشکده تهران 1396 ه.ش
 مشاور علمی دو فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی شماره 3 دانشکده تهران 1396 ه.ش
 مشاور علمی دو فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی شماره 4 دانشکده تهران 1396 ه.ش
عضو کمینه علمی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی دانشکده تهران 1397 ه.ش
عضو کمینه ارزیابی مقالات یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی دانشکده تهران 1397 ه.ش
مسئول ستاد برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 96-97  دانشکده تهران 1397 ه.ش
مسئول ستاد برگزاری مصاحبه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده تهران 1397 ه.ش
 مشاور علمی دو فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی شماره 6 دانشکده تهران 1397 ه.ش
مدیر گروه آموزشی دانشکده بجنورد 1398 ه.ش
مصاحبه جهت گزینش اعضای هیئت علمی سازمان مرکزی دانشگاه 1398 ه.ش
مدیر گروه آموزشی دانشکده بجنورد 1399 ه.ش
مصاحبه جهت گزینش اعضای هیئت علمی سازمان مرکزی دانشگاه 1399 ه.ش
مدیر گروه آموزشی دانشکده تهران 1399 ه.ش

 شرکت در دوره ها
روش شناسی تفسیر با رویکرد ترتیب نزول بهمن 1389
اصول تعلیم و تربیت در اسلام 1390/02/20
علم و دین 1390/02/20
تفسیر موضوعی قرآن کریم 1390/04/17
معنا شناسی و تفسیر متن 1390/04/18
آموزش نرم افزار OneNote 1390/04/19
کاربرد مفاهیم و نظریه های انگیزش در کلاس درس و در محیط آموزشی مشهد 1390/06
مبانی ترجمه قرآن 1392/02/19
آسیب شناسی پژوهش های قرآنی 1392/02/20
پاسخ به شبهات قرآنی 1393/02/10
تفاوت اعجاز با سحر 1393/02/10
آموزش پژوهش محور 1393/02/11
تعلیم تربیت در اسلام 1393/05/20
بررسی مسائل روز در حوزه علوم قرآنی 1393/05/21
پاسخ به شبهات قرآنی 1393/05/21
بررسی مسائل جدید کلامی 1393/05/22
تدبر در قرآن 1393/05/23
روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم 1395/07/07
آموزش پژوهش محور قم 1396/06/13
اصول و روش طراحی و نگارش کتب دانشگاهی 1396/06/13
استخراج مقالات علمی – پژوهشی از پایان نامه ها 1396/06/13
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قم 1396/06/14
کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهش های قرآنی 1396/10/23
کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهش های قرآنی 1396/10/30
آسیب شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان در دوره معاصر 1396/11/03
قرآن کریم و روانشناسی ، ضرورت ها و زمینه های پژوهش 1396/12/14
روش شناسی تفسیر قرآن کریم 1398/03/25
مهارت ارتباطات از منظر قرآن و روانشناسی 1398/04/03
اصول و شیوه تدوین متون درسی بر اساس استانداردهای سازمان سمت 1398/04/18
برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن تهران 1398/10/18
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پژوهش 1398/10/25
علوم انسانی قرآنی 1398/11/08
سبک زندگی اسلامی ( عقل گرایی در زندگی با محوریت آیه 32 سوره مبارکه انعام ) 1399/02/30
سبک زندگی اسلامی ( ارتباط شایسته انسانی در قرآن کریم ) 1399/02/31
تمثیلی بودن داستان آدم از نگاه خلف الله مصری و علامه طباطبایی و تذکری به ضرورت اهتمام به تفسیر انفسی 1399/03/01
مفهوم شناسی متشابهات لفظی در قرآن کریم 1399/03/12
مدل های فرهنگی در قرآن کریم 1399/05/01
طرح مطالعاتی کتاب « آداب روزه داری ، احوال روزه داران » 1399/05/26

آثار

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی
اعجاز قرآن کریم در پرورش و رشد عقلی بشر، فصلنامه مطالعات علوم اسلامی انسانی، سال 1398 ه.ش
 
 مقالات در همایش های داخلی
آسیب شناسی ترجمه ساختار قصری مفعول به در ترجمه های قرآن همایش ملی نقد زبان شناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم، خوارزمی، کرج، 2/12/1998 ملی
جایگاه اسلوب تضمین نحوی در ترجمه های معاصر قرآن کریم همایش ملی نقد زبان شناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم، خوارزمی، کرج،  2/12/1998 ملی
بررسی ترجمه های واژه های شبه جمله ای در نقش صفت در ترجمه های معاصر همایش ملی نقد زبان شناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم، خوارزمی، کرج،  2/12/1998 ملی
مقایسه استعاره ای ترجمه های قرآن کریم در چندین ترجمه همایش ملی نقد زبان شناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم، خوارزمی، 2/12/1998 ملی
آسیب شناسی ساختار حال ( شبه جمله ) در  ترجمه های معاصر قرآن کریم همایش ملی نقد زبان شناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم، خوارزمی، کرج 2/12/1998 ملی
واکاوی ترجمه های واژه ایلاف همایش ملی نقد زبان شناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم، خوارزمی، کرج، 2/12/1998 ملی
ترامتنیت در قرآن و نهج البلاغه ( با محوریت خطبه ی جهاد ) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، 1398/07/10 بین المللی
 
 پایان نامه ها
بررسی نقش کلیدی واو در برخی از آیات قرآن کریم راهنمایی بجنورد کارشناسی
پیامد های بد حجابی از نگاه درون دینی داوری بجنورد کارشناسی
تفاوت اسلام و ایمان با تکیه بر قرآن و احادیث داوری بجنورد کارشناسی
آسیب شناسی روابط زوجین از نگاه قرآن داوری بجنورد کارشناسی
تجلی عدالت اجتماعی در عصر ظهور داوری بجنورد کارشناسی
بررسی امتحانهای الهی بر زندگی انسان با تاکید بر داستان های قرآن داوری بجنورد کارشناسی
ترجمه و بررسی بخشی از کتاب « البرهان فی توجیه متشابه القرآن » داوری تهران کارشناسی
تحلیل بلاغی و تفسیری تشبیهات و استعارات در اجزاء 20 و 21 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی
بررسی معنایی واژگان متفرد اجزاء 17 و 18 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی
بررسی معنایی واژگان متفرد اجزاء 23 و 24 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی
بررسی معنایی واژگان متفرد اجزاء 21 و 22 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی
بررسی معنایی واژگان متفرد جزء 15 قرآن کریم راهنمایی تهران کارشناسی
بررسی معنایی واژگان متفرد اجزاء 9 و 10 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی
تحلیل بلاغی و تفسیری تشبیهات و استعارات در اجزاء 23 و 24 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی
بررسی معنایی واژگان متفرد اجزاء 5 و 6 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی
بررسی معنایی واژگان متفرد جزء 16 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی
تحلیل بلاغی و تفسیری تشبیهات و استعارات در اجزاء 18 و 19 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی
تحلیل بلاغی و تفسیری تشبیهات و استعارات در اجزاء 12 و 13 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی
ترجمه و تحقیق « البرهان فی علوم القرآن » زرکشی نوع 47 و 48 راهنمایی بجنورد کارشناسی
بررسی معنایی واژگان متفرد اجزاء 3 و 4 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی
بررسی معنایی واژگان متفرد اجزاء 1 و 2 و 13 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی
بررسی نکات بلاغی خطبه هایی از نهج البلاغه راهنمایی بجنورد کارشناسی
تحلیل بلاغی و تفسیری تشبیهات و استعارات در اجزاء 25 و 26 قرآن کریم راهنمایی تهران کارشناسی
ترجمه و تحقیق نوع 42 و 43 « البرهان فی علوم القرآن » زرکشی راهنمایی بجنورد کارشناسی
ترجمه و تحقیق « البرهان فی علوم القرآن » زرکشی قسمتی از نوع 46 راهنمایی بجنورد کارشناسی
ترجمه و تحقیق فصل اول کتاب النداء فی القرآن الکریم راهنمایی تهران کارشناسی
بررسی فواصل آیات سوره مبارکه فرقان داوری تهران کارشناسی
نقد و بررسی مسائل نافع ابن ازرق از ابن عباس ( 50 مسأله دوم ) داوری تهران کارشناسی ارشد
معنای کلّا و بل از منظر سیاق قرآنی داوری تهران کارشناسی ارشد
تحلیل بلاغی و تفسیری تشبیهات و استعارات در اجزاء 1 و 2 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی
بررسی معنایی واژگان متفرد جزء 14 قرآن کریم داوری تهران کارشناسی
توکل در قرآن کریم با تاکید بر آرای علامه طباطبایی در تفسیر المیزان راهنمایی تهران کارشناسی
ترجمه و تحقیق نوع 44 و 45 « البرهان فی علوم القرآن » زرکشی راهنمایی بجنورد کارشناسی
جهاد و کوشش در قرآن کریم با تاکید بر آرای علامه طباطبایی در تفسیر المیزان راهنمایی تهران کارشناسی
تشویق و تنبیه در قرآن کریم با تاکید بر آرای علامه طباطبایی در تفسیر المیزان راهنمایی تهران کارشناسی
ذکر در قرآن کریم با تاکید بر آرای علامه طباطبایی در تفسیر المیزان راهنمایی تهران کارشناسی
بررسی اشتقاق کبیر در قرآن داوری تهران کارشناسی ارشد
تحلیل دلالی فعل مجهول در قرآن داوری تهران کارشناسی ارشد
بررسی جنبه های ادبی اسم فعل در قرآن و معادل یابی آن در ترجمه های معاصر قرآن داوری تهران کارشناسی ارشد
بررسی ترجمه های معاصر قرآن کریم با محوریت ایجاز حذف در اسم داوری تهران کارشناسی ارشد
تاثیر اختلاف اعراب اسامی مقصور و منقوص در ترجمه های معاصر قرآن داوری تهران کارشناسی ارشد
اعجاز علمی سوره انبیاء راهنمایی بجنورد کارشناسی
بررسی و نقد روشهای ترجمه استعاره در قرآن داوری تهران کارشناسی ارشد
بررسی معنایی واژگان متفرد جزءهای 7 و 8 قرآن کریم راهنمایی تهران کارشناسی
بررسی هنری و ادبی داستانهای کوتاه قرآن داوری تهران کارشناسی ارشد
ترجمه و تحقیق کتاب مباحث فی علوم القرآن حسین صالح حماده  بخش «ظاهره الوحی» راهنمایی بجنورد کارشناسی
بررسی و آسیب شناسی مفهوم قصر در ترجمه های معاصر قرآن کریم با تاکید بر تقدیم ما حقه التاخیر راهنمایی تهران کارشناسی ارشد
تزکیه نفس و خودسازی راهنمایی تهران کارشناسی
شخصیت پردازی پیامبران در قرآن و عهدین داوری تهران کارشناسی ارشد
آسیب شناسی ترجمه های قرآن کریم بر مبنای بررسی های نحوی بلاغی حذف حرف جر راهنمایی تهران کارشناسی ارشد
کاربرد شناسی صرفی ، نحوی ، بلاغی ، معنایی و بررسی ترجمه باب های افعال و تفعیل در قرآن کریم راهنمایی تهران کارشناسی ارشد
بررسی و آسیب شناسی ترجمه های منتخب قرآن کریم با محوریت صفت شبه جمله راهنمایی تهران کارشناسی ارشد
"ترامتنیت قرآن کریم و نهج البلاغه
با محوریت خطبه های آفرینش، شقشقیه، جهاد، قاصعه
" راهنمایی مشهد کارشناسی ارشد

منبع:
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما