يکشنبه، 21 فروردين 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

زهرا احمدی نژاد

زهرا احمدی نژاد
زهرا احمدي نژاد درسال 1344 درشهرستان اليگودرز درخانواده اي مذهبي بدنيا آمد. پس از اتمام دوره دبيرستان، در سال 1362 در رشته پزشكي دانشگاه تهران پذيرفته شد وبراي ادامه نحصيل در اين رشته به تهران آمد و پس از فراغت از تحصيل در سال 1370 به مدت 13 ماه در منطقه شرق تهران (منطقه مسگرآباد) طرح نيروي انساني خود را به عنوان پزشك عمومي سپري نمود. از سال 1372 لغايت پايان سال 1375 نيز دوره دستياري رشته بيماريهاي عفوني را در دانشگاه علوم پزشكي تهران (بخش عفوني بيمارستان امام خميني) پشت سر گذاشت. سپس به مدت يكسال در شهرستان قم در دانشگاه فاطميه (بيمارستان شهيد بهشتي) خدمت نمودو ضمن انجام فعاليتهاي آموزشي درماني محوله, مسئوليت كميته كنترل عفونتهاي بيمارستاني را نيز برعهده داشت. در طي دوران تحصيل در دانشگاه جهت انجام وظائف اجتماعي, فرهنگي وسياسي در تشكلها و نهادهاي اسلامي دانشجوئي و دانشگاهي عضويت داشته و در دوران جنگ تحميلي سه نوبت با تيم هاي اضطراري پزشكي بعنوان پزشكيار در مناطق جنگي حضور يافت. وي ازسال 1376 تاكنون به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در بخش عفوني بيمارستان امام خميني مشغول به خدمت مي باشد وضمن انجام فعاليتهاي آموزشي- درماني محوله درزمينه فعاليتهاي اجرائي نيز مسئوليتهائي را به عهده داشته و دارد. گروه : علوم پزشكي رشته : پزشكي عمومي گرايش : متخصص عفوني اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : زهرا احمدي نژاد درسال1344در شهرستان اليگودرز در خانواده ا مذهبي به دنياآمد. وي تحصيلات ابتدايي، راهنمايي و نيمي از متوسطه را در آن شهر و بقيه آن را در شهرستان خرم آباد گذراند. تحصيلات رسمي و حرفه اي : زهرا احمدي نژاد تحصيلات ابتدائي و راهنمائي ونيمي از تحصيلات دوره متوسطه را در اليگودرز و مابقي را در شهرستان خرم آباد گذراند در سال 1362 در رشته پزشكي دانشگاه تهران پذيرفته شد و براي ادامه تحصيل در اين رشته به تهران آمد و پس از فراغت از تحصيل در سال 1370 به مدت 13 ماه در منطقه شرق تهران (منطقه مسگرآباد) طرح نيروي انساني خود را به عنوان پزشك عمومي سپري نمود. از سال 1372 لغايت پايان سال 1375 نيز دوره دستياري رشته بيماريهاي عفوني را در دانشگاه علوم پزشكي تهران (بخش عفوني بيمارستان امام خميني) پشت سر گذاشت. خاطرات و وقايع تحصيل : اخذ تخصص در رشته بيماريهاي عفوني از مقاطع تعيين كننده در زندگي حرفه اي و علمي زهرا احمدي نژاد بوده است. فعاليتهاي ضمن تحصيل : زهرا احمدي نژاد از سال 1358 تا 1362 ضمن تحصيل در انجمن اسلامي دبيرستان و جهاد سازندگي شهرستان اليگودرز نيز فعاليت مي نمود. او همچنين در طي دوران تحصيل در دانشگاه جهت انجام وظائف اجتماعي, فرهنگي وسياسي در تشكلها و نهادهاي اسلامي دانشجوئي و دانشگاهي عضويت داشت. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : زهرا احمدي نژاد ضمن انجام فعاليتهاي آموزشي- درماني محوله درزمينه فعاليتهاي اجرائي نيز مسئوليتهائي را به عهده داشته كه مي توان به موارد زير اشاره كرد: معاون پژوهشي گروه آموزشي بيماريهاي عفوني (خردادماه 1381× عضو هيئت نظارت طرح نظام نوين اداره بيمارستانها در بيمارستان امام×تاكنون). دبير كميته كارشناسي فرهنگي و سياسي ستاد گسترش و×خميني (اسفند ماه 1378 تاكنون). مسئول×تعميق اسلام در وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي.(تير ماه 82 تاكنون) امور مجلات دانشكده پزشكي و مدير اجرائي مجله دانشكده پزشكي و ACTA MEDICA IRANICA مسئول آموزش دانشچويان و كارورزان×(ارديبهشت ماه 1379 لغايت ارديبهشت ماه 1381). گروه بيماريهاي عفوني (فروردين ماه 1377 لغايت آبانماه 1378 و بهمن ماه 1378 لغايت مسئول ارزيابي و برنامه ريزي آموزشي دانشجويان و كارورزان×ارديبهشت ماه 1381). مسئول واحد×دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (ديماه 1377- آبانماه 1378). نظارت و ارزشيابي آموزشي دفتر نظارت و ارزشيابي دانشگاه (فروردين ماه 1377الي ديماه مسئوليت كميته كنترل عفونتهاي بيمارستاني, دانشگاه فاطميه قم- بيمارستان×1377). شهيد بهشتي (1376). فعاليتهاي آموزشي : زهرا احمدي نژاد پس از فارغ التحصيل شدن به مدت يكسال در شهرستان قم در دانشگاه فاطميه (بيمارستان شهيد بهشتي) خدمت نمود. سپس ازسال 1376 تاكنون به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در بخش عفوني بيمارستان امام خميني مشغول فعاليت شد. ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : زهرا احمدي نژاد علاوه بر انجام فعاليتهاي اجرائي متعدد، تحقيقات علمي و پژوهشي بسيار زيادي را در قالب مقاله به زبانهاي فارسي و انگليسي به رشته تحرير درآورده است. وي همچنين به عنوان يك زن پزشك در دوران جنگ تحميلي سه نوبت با تيم هاي اضطراري پزشكي بعنوان پزشكيار در مناطق جنگي حضور يافت. ________________________________________ آثار : 1 Ahmadinejad Z, Ziaee V, Aghsaeifar M, Reiskarami SR. The Prognostic Factors of Tuberculous Meningitis. The internet Journal of Infectious Disease. September 2003; 3(1). Available at: http://www.ispub.com 2 Ahmadinejad Z, Ziaee V, Aghsaeifar M, Reiskarami SR. The Prognostic Factors of Tuberculous Meningitis. The internet Journal of Infectious Disease. September 2003; 3(1). Available at: http://www.ispub.com 3 Ahmadinejad Z, Ziaee V, Aghsaeifar M, Reiskarami SR. The Prognostic Factors of Tuberculous Meningitis. The internet Journal of Infectious Disease. September 2003; 3(1). Available at: http://www.ispub.com 4 Ahmadinejad Z, Ziaee V, Aghsaeifar M, Reiskarami SR. The Prognostic Factors of Tuberculous Meningitis. The internet Journal of Infectious Disease. September 2003; 3(1). Available at: http://www.ispub.com 5 Ahmadinejad Z, Ziaee V, Aghsaeifar M, Reiskarami SR. The Prognostic Factors of Tuberculous Meningitis. The internet Journal of Infectious Disease. September 2003; 3(1). Available at: http://www.ispub.com 6 Ahmadinejad Z, Ziaee V, Aghsaeifar M, Reiskarami SR. The Prognostic Factors of Tuberculous Meningitis. The internet Journal of Infectious Disease. September 2003; 3(1). Available at: http://www.ispub.com 7 Ahmadinejad Z, Ziaee V, Aghsaeifar M, Reiskarami SR. The Prognostic Factors of Tuberculous Meningitis. The internet Journal of Infectious Disease. September 2003; 3(1). Available at: http://www.ispub.com 8 Hagiabdolbaghi M., Rassolinejad M., Mohraz M., Ahmadinejad Z., Soodbakhsh A. A Study of 17 patients with tuberculosis and HIV infection. Acta Medica Iranica. 2002; 40(3): 192-197. 9 Hagiabdolbaghi M., Rassolinejad M., Mohraz M., Ahmadinejad Z., Soodbakhsh A. A Study of 17 patients with tuberculosis and HIV infection. Acta Medica Iranica. 2002; 40(3): 192-197. 10 Hagiabdolbaghi M., Rassolinejad M., Mohraz M., Ahmadinejad Z., Soodbakhsh A. A Study of 17 patients with tuberculosis and HIV infection. Acta Medica Iranica. 2002; 40(3): 192-197. 11 Hagiabdolbaghi M., Rassolinejad M., Mohraz M., Ahmadinejad Z., Soodbakhsh A. A Study of 17 patients with tuberculosis and HIV infection. Acta Medica Iranica. 2002; 40(3): 192-197. 12 Hagiabdolbaghi M., Rassolinejad M., Mohraz M., Ahmadinejad Z., Soodbakhsh A. A Study of 17 patients with tuberculosis and HIV infection. Acta Medica Iranica. 2002; 40(3): 192-197. 13 Hagiabdolbaghi M., Rassolinejad M., Mohraz M., Ahmadinejad Z., Soodbakhsh A. A Study of 17 patients with tuberculosis and HIV infection. Acta Medica Iranica. 2002; 40(3): 192-197. 14 Hagiabdolbaghi M., Rassolinejad M., Mohraz M., Ahmadinejad Z., Soodbakhsh A. A Study of 17 patients with tuberculosis and HIV infection. Acta Medica Iranica. 2002; 40(3): 192-197. 15 o احمدي نژاد زهرا, رسولي نژاد مهرناز, محمودي مريم, رضائي نيما. تظارات گوارشي و اختلالات كبدي در بروسلوز. مجله دانشكده پزشكي. سال 1382. شماره 2: صفحه 152-144 . o سودبخش. عبدالرضا, احمدي نژاد. زهرا, سيستاني زاده اقدم. مجيد. بررسي زمان منفي شدن اسمير وكشت خلط بيماران مبتلابه سل ريه اسمير مثبت. مجله دانشكده پزشكي. سال 1382, شماره 1 صفحه56-47 . 16 o احمدي نژاد زهرا, رسولي نژاد مهرناز, محمودي مريم, رضائي نيما. تظارات گوارشي و اختلالات كبدي در بروسلوز. مجله دانشكده پزشكي. سال 1382. شماره 2: صفحه 152-144 . o سودبخش. عبدالرضا, احمدي نژاد. زهرا, سيستاني زاده اقدم. مجيد. بررسي زمان منفي شدن اسمير وكشت خلط بيماران مبتلابه سل ريه اسمير مثبت. مجله دانشكده پزشكي. سال 1382, شماره 1 صفحه56-47 . 17 o احمدي نژاد زهرا, رسولي نژاد مهرناز, محمودي مريم, رضائي نيما. تظارات گوارشي و اختلالات كبدي در بروسلوز. مجله دانشكده پزشكي. سال 1382. شماره 2: صفحه 152-144 . o سودبخش. عبدالرضا, احمدي نژاد. زهرا, سيستاني زاده اقدم. مجيد. بررسي زمان منفي شدن اسمير وكشت خلط بيماران مبتلابه سل ريه اسمير مثبت. مجله دانشكده پزشكي. سال 1382, شماره 1 صفحه56-47 . 18 o احمدي نژاد زهرا, رسولي نژاد مهرناز, محمودي مريم, رضائي نيما. تظارات گوارشي و اختلالات كبدي در بروسلوز. مجله دانشكده پزشكي. سال 1382. شماره 2: صفحه 152-144 . o سودبخش. عبدالرضا, احمدي نژاد. زهرا, سيستاني زاده اقدم. مجيد. بررسي زمان منفي شدن اسمير وكشت خلط بيماران مبتلابه سل ريه اسمير مثبت. مجله دانشكده پزشكي. سال 1382, شماره 1 صفحه56-47 . 19 o احمدي نژاد زهرا, رسولي نژاد مهرناز, محمودي مريم, رضائي نيما. تظارات گوارشي و اختلالات كبدي در بروسلوز. مجله دانشكده پزشكي. سال 1382. شماره 2: صفحه 152-144 . o سودبخش. عبدالرضا, احمدي نژاد. زهرا, سيستاني زاده اقدم. مجيد. بررسي زمان منفي شدن اسمير وكشت خلط بيماران مبتلابه سل ريه اسمير مثبت. مجله دانشكده پزشكي. سال 1382, شماره 1 صفحه56-47 . 20 o احمدي نژاد زهرا, رسولي نژاد مهرناز, محمودي مريم, رضائي نيما. تظارات گوارشي و اختلالات كبدي در بروسلوز. مجله دانشكده پزشكي. سال 1382. شماره 2: صفحه 152-144 . o سودبخش. عبدالرضا, احمدي نژاد. زهرا, سيستاني زاده اقدم. مجيد. بررسي زمان منفي شدن اسمير وكشت خلط بيماران مبتلابه سل ريه اسمير مثبت. مجله دانشكده پزشكي. سال 1382, شماره 1 صفحه56-47 . 21 o احمدي نژاد زهرا, رسولي نژاد مهرناز, محمودي مريم, رضائي نيما. تظارات گوارشي و اختلالات كبدي در بروسلوز. مجله دانشكده پزشكي. سال 1382. شماره 2: صفحه 152-144 . o سودبخش. عبدالرضا, احمدي نژاد. زهرا, سيستاني زاده اقدم. مجيد. بررسي زمان منفي شدن اسمير وكشت خلط بيماران مبتلابه سل ريه اسمير مثبت. مجله دانشكده پزشكي. سال 1382, شماره 1 صفحه56-47 . 22 ثمر گيتي, حاجي عبدالباقي محبوبه, احمدي نژاد زهرا, عمادي كوچك حميد, عمادي جمشيد. مقايسه اثربخشي داروي سفيكسيم با كلرامفنيكل در درمان بيماران تيفوئيدي مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني (79-1378). مجله دانشكده پزشكي. 1380 شماره 3. صفحه 25-18. 23 ثمر گيتي, حاجي عبدالباقي محبوبه, احمدي نژاد زهرا, عمادي كوچك حميد, عمادي جمشيد. مقايسه اثربخشي داروي سفيكسيم با كلرامفنيكل در درمان بيماران تيفوئيدي مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني (79-1378). مجله دانشكده پزشكي. 1380 شماره 3. صفحه 25-18. 24 ثمر گيتي, حاجي عبدالباقي محبوبه, احمدي نژاد زهرا, عمادي كوچك حميد, عمادي جمشيد. مقايسه اثربخشي داروي سفيكسيم با كلرامفنيكل در درمان بيماران تيفوئيدي مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني (79-1378). مجله دانشكده پزشكي. 1380 شماره 3. صفحه 25-18. 25 ثمر گيتي, حاجي عبدالباقي محبوبه, احمدي نژاد زهرا, عمادي كوچك حميد, عمادي جمشيد. مقايسه اثربخشي داروي سفيكسيم با كلرامفنيكل در درمان بيماران تيفوئيدي مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني (79-1378). مجله دانشكده پزشكي. 1380 شماره 3. صفحه 25-18. 26 ثمر گيتي, حاجي عبدالباقي محبوبه, احمدي نژاد زهرا, عمادي كوچك حميد, عمادي جمشيد. مقايسه اثربخشي داروي سفيكسيم با كلرامفنيكل در درمان بيماران تيفوئيدي مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني (79-1378). مجله دانشكده پزشكي. 1380 شماره 3. صفحه 25-18. 27 ثمر گيتي, حاجي عبدالباقي محبوبه, احمدي نژاد زهرا, عمادي كوچك حميد, عمادي جمشيد. مقايسه اثربخشي داروي سفيكسيم با كلرامفنيكل در درمان بيماران تيفوئيدي مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني (79-1378). مجله دانشكده پزشكي. 1380 شماره 3. صفحه 25-18. 28 ثمر گيتي, حاجي عبدالباقي محبوبه, احمدي نژاد زهرا, عمادي كوچك حميد, عمادي جمشيد. مقايسه اثربخشي داروي سفيكسيم با كلرامفنيكل در درمان بيماران تيفوئيدي مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني (79-1378). مجله دانشكده پزشكي. 1380 شماره 3. صفحه 25-18. 29 داوودي- ستاره. عوامل جنگي بيولوژيك, خصوصيات مشترك وويژگيهاي باليني. انتشارات تيمورزاده.1381.چاپ اول. 30 داوودي- ستاره. عوامل جنگي بيولوژيك, خصوصيات مشترك وويژگيهاي باليني. انتشارات تيمورزاده.1381.چاپ اول. 31 داوودي- ستاره. عوامل جنگي بيولوژيك, خصوصيات مشترك وويژگيهاي باليني. انتشارات تيمورزاده.1381.چاپ اول. 32 داوودي- ستاره. عوامل جنگي بيولوژيك, خصوصيات مشترك وويژگيهاي باليني. انتشارات تيمورزاده.1381.چاپ اول. 33 داوودي- ستاره. عوامل جنگي بيولوژيك, خصوصيات مشترك وويژگيهاي باليني. انتشارات تيمورزاده.1381.چاپ اول. 34 داوودي- ستاره. عوامل جنگي بيولوژيك, خصوصيات مشترك وويژگيهاي باليني. انتشارات تيمورزاده.1381.چاپ اول. 35 داوودي- ستاره. عوامل جنگي بيولوژيك, خصوصيات مشترك وويژگيهاي باليني. انتشارات تيمورزاده.1381.چاپ اول. 36 دكتر وحيد ضيائي, دكتر زهرا احمدي نژاد, دكتر عليرضا يلدا, دكترمريم باقريان, دكتر مريم بهمن. عوامل مؤثر برپيش آگهي مننژيت حاد باكتريال. مجلة علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران. تابستان 82. شماره 2: صفحه 113-106 . 37 دكتر وحيد ضيائي, دكتر زهرا احمدي نژاد, دكتر عليرضا يلدا, دكترمريم باقريان, دكتر مريم بهمن. عوامل مؤثر برپيش آگهي مننژيت حاد باكتريال. مجلة علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران. تابستان 82. شماره 2: صفحه 113-106 . 38 دكتر وحيد ضيائي, دكتر زهرا احمدي نژاد, دكتر عليرضا يلدا, دكترمريم باقريان, دكتر مريم بهمن. عوامل مؤثر برپيش آگهي مننژيت حاد باكتريال. مجلة علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران. تابستان 82. شماره 2: صفحه 113-106 . 39 دكتر وحيد ضيائي, دكتر زهرا احمدي نژاد, دكتر عليرضا يلدا, دكترمريم باقريان, دكتر مريم بهمن. عوامل مؤثر برپيش آگهي مننژيت حاد باكتريال. مجلة علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران. تابستان 82. شماره 2: صفحه 113-106 . 40 دكتر وحيد ضيائي, دكتر زهرا احمدي نژاد, دكتر عليرضا يلدا, دكترمريم باقريان, دكتر مريم بهمن. عوامل مؤثر برپيش آگهي مننژيت حاد باكتريال. مجلة علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران. تابستان 82. شماره 2: صفحه 113-106 . 41 دكتر وحيد ضيائي, دكتر زهرا احمدي نژاد, دكتر عليرضا يلدا, دكترمريم باقريان, دكتر مريم بهمن. عوامل مؤثر برپيش آگهي مننژيت حاد باكتريال. مجلة علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران. تابستان 82. شماره 2: صفحه 113-106 . 42 دكتر وحيد ضيائي, دكتر زهرا احمدي نژاد, دكتر عليرضا يلدا, دكترمريم باقريان, دكتر مريم بهمن. عوامل مؤثر برپيش آگهي مننژيت حاد باكتريال. مجلة علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران. تابستان 82. شماره 2: صفحه 113-106 . 43 سودبخش عبدالرضا, احمدي نژاد زهرا, كريم پور عليرضا. بررسي ميزان شيوع آلودگي به انگل ژيارديا در ميان دانش آموزان مدارس ابتدائي شهرستان نكاء در طي سالهاي 78-1377. مجله بيماريهاي عفوني. 1381, شماره18 ( سال هفتم): صفحه39-35. 44 سودبخش عبدالرضا, احمدي نژاد زهرا, كريم پور عليرضا. بررسي ميزان شيوع آلودگي به انگل ژيارديا در ميان دانش آموزان مدارس ابتدائي شهرستان نكاء در طي سالهاي 78-1377. مجله بيماريهاي عفوني. 1381, شماره18 ( سال هفتم): صفحه39-35. 45 سودبخش عبدالرضا, احمدي نژاد زهرا, كريم پور عليرضا. بررسي ميزان شيوع آلودگي به انگل ژيارديا در ميان دانش آموزان مدارس ابتدائي شهرستان نكاء در طي سالهاي 78-1377. مجله بيماريهاي عفوني. 1381, شماره18 ( سال هفتم): صفحه39-35. 46 سودبخش عبدالرضا, احمدي نژاد زهرا, كريم پور عليرضا. بررسي ميزان شيوع آلودگي به انگل ژيارديا در ميان دانش آموزان مدارس ابتدائي شهرستان نكاء در طي سالهاي 78-1377. مجله بيماريهاي عفوني. 1381, شماره18 ( سال هفتم): صفحه39-35. 47 سودبخش عبدالرضا, احمدي نژاد زهرا, كريم پور عليرضا. بررسي ميزان شيوع آلودگي به انگل ژيارديا در ميان دانش آموزان مدارس ابتدائي شهرستان نكاء در طي سالهاي 78-1377. مجله بيماريهاي عفوني. 1381, شماره18 ( سال هفتم): صفحه39-35. 48 سودبخش عبدالرضا, احمدي نژاد زهرا, كريم پور عليرضا. بررسي ميزان شيوع آلودگي به انگل ژيارديا در ميان دانش آموزان مدارس ابتدائي شهرستان نكاء در طي سالهاي 78-1377. مجله بيماريهاي عفوني. 1381, شماره18 ( سال هفتم): صفحه39-35. 49 سودبخش عبدالرضا, احمدي نژاد زهرا, كريم پور عليرضا. بررسي ميزان شيوع آلودگي به انگل ژيارديا در ميان دانش آموزان مدارس ابتدائي شهرستان نكاء در طي سالهاي 78-1377. مجله بيماريهاي عفوني. 1381, شماره18 ( سال هفتم): صفحه39-35. 50 عمادي كوچك حميد, سودبخش عبدالرضا, حاجي عبدالباقي محبوبه, احمدي نژاد زهرا, يلدا عليرضا. سندرم حاد تنفسي (SARS). يلدا (فصل نامه خبري- علمي سازمان نظام پزشكي زنجان). 1382؛ شماره 1, سال اول صفحه 19-15. 51 عمادي كوچك حميد, سودبخش عبدالرضا, حاجي عبدالباقي محبوبه, احمدي نژاد زهرا, يلدا عليرضا. سندرم حاد تنفسي (SARS). يلدا (فصل نامه خبري- علمي سازمان نظام پزشكي زنجان). 1382؛ شماره 1, سال اول صفحه 19-15. 52 عمادي كوچك حميد, سودبخش عبدالرضا, حاجي عبدالباقي محبوبه, احمدي نژاد زهرا, يلدا عليرضا. سندرم حاد تنفسي (SARS). يلدا (فصل نامه خبري- علمي سازمان نظام پزشكي زنجان). 1382؛ شماره 1, سال اول صفحه 19-15. 53 عمادي كوچك حميد, سودبخش عبدالرضا, حاجي عبدالباقي محبوبه, احمدي نژاد زهرا, يلدا عليرضا. سندرم حاد تنفسي (SARS). يلدا (فصل نامه خبري- علمي سازمان نظام پزشكي زنجان). 1382؛ شماره 1, سال اول صفحه 19-15. 54 عمادي كوچك حميد, سودبخش عبدالرضا, حاجي عبدالباقي محبوبه, احمدي نژاد زهرا, يلدا عليرضا. سندرم حاد تنفسي (SARS). يلدا (فصل نامه خبري- علمي سازمان نظام پزشكي زنجان). 1382؛ شماره 1, سال اول صفحه 19-15. 55 عمادي كوچك حميد, سودبخش عبدالرضا, حاجي عبدالباقي محبوبه, احمدي نژاد زهرا, يلدا عليرضا. سندرم حاد تنفسي (SARS). يلدا (فصل نامه خبري- علمي سازمان نظام پزشكي زنجان). 1382؛ شماره 1, سال اول صفحه 19-15. 56 عمادي كوچك حميد, سودبخش عبدالرضا, حاجي عبدالباقي محبوبه, احمدي نژاد زهرا, يلدا عليرضا. سندرم حاد تنفسي (SARS). يلدا (فصل نامه خبري- علمي سازمان نظام پزشكي زنجان). 1382؛ شماره 1, سال اول صفحه 19-15.


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.