0
ویژه نامه ها
زیبایی به شرط چاقو

زیبایی به شرط چاقو

زیبایی به شرط چاقو
جهانی بیندیشیم - ویژه نامه روز زمین پاک

جهانی بیندیشیم - ویژه نامه روز زمین پاک

جهانی بیندیشیم - ویژه نامه روز زمین پاک
بیماری شیرین - ویژه نامه روز ملی دیابت

بیماری شیرین - ویژه نامه روز ملی دیابت

بیماری شیرین - ویژه نامه روز ملی دیابت
پدر علوم آزمایشگاهی - ویژه نامه تولد حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی

پدر علوم آزمایشگاهی - ویژه نامه تولد حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی

پدر علوم آزمایشگاهی - ویژه نامه تولد حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی
در کنارهم، مراقب هم - ویژه نامه روز جهانی هموفیلی

در کنارهم، مراقب هم - ویژه نامه روز جهانی هموفیلی

در کنارهم، مراقب هم - ویژه نامه روز جهانی هموفیلی
تاتو ; دستمال برای سری که درد نمی کند!

تاتو ; دستمال برای سری که درد نمی کند!

تاتو ; دستمال برای سری که درد نمی کند!
سفید مثل برف - ویژه نامه روز دندان پزشکی

سفید مثل برف - ویژه نامه روز دندان پزشکی

سفید مثل برف - ویژه نامه روز دندان پزشکی
پيك سلامتي - ويژه نامه روز جهاني بهداشت

پيك سلامتي - ويژه نامه روز جهاني بهداشت

پيك سلامت - ويژنه نامه روز جهاني بهداشت
طاعون سفید - ویژه نامه روز جهانی سل

طاعون سفید - ویژه نامه روز جهانی سل

طاعون سفید - ویژه نامه روز جهانی سل
دکتر حسین میرشمسی پدر واکسن ایران

دکتر حسین میرشمسی پدر واکسن ایران

او پس از دریافت مدرك دیپلم در سال ۱۳۱۴ تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران آغاز نمود. او پس از اخذ مدرك دكترا در سال ۱۳۲۰...