روزنامه ابرار

دوره انتشار: روزنامه

زبان: فارسي

صاحب امتياز: سيد محمد صفي زاده

مدير مسئول: سيد محمد صفي زاده

سردبير: سيد محمد صفي زاده

محل انتشار: تهران

تلفن: 88708340-88700804 (021)

فاكس: 88700827 (021)

نشاني: تهران، تهران خيابان شهيد بهشتي خيابان قائم مقام فراهاني خيابان شهيد ميرزا حسني پلاك 8

صندوق پستي: 499-15655

وب سايت: www.abrarnews.com