فصلنامه آذري
فصلنامه آذري

دوره انتشار: فصلنامه

زبان: تركي - فارسي

موضوع: فرهنگي ، اجتماعي ، ادبي و هنري

صاحب امتياز: بهزاد بهزادي

مدير مسئول: بهزاد بهزادي

مدير اجرايي: حسن رياضي

محل انتشار: تهران

پست الکترونيک: azari_eldili@yahoo.com