احکام روزه مسافرآیت الله نوری همدانی

فردی که مسافر است نمی تواند روزه بگیرد، باید قصد دهه کند الا اینکه نذر کرده باشد که روزه روز معینی را بگیرد و در نیت آن ذکر کرده باشد که چه در سفر باشد و چه نباشد روزه اش را انجام بدهد.
شنبه، 29 آبان 1400
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: زینب علی پور
موارد بیشتر برای شما
احکام روزه مسافرآیت الله نوری همدانی
 دین اسلام دینی کامل و جامع است و در هیچ مساله ای  در زندگی بشر از نیست که درباره آن حکم یا راه و چاه نداده باشد، احکام شرعی هم از این قضیه مستثنی نیست علاوه بر آن خود احکام شرعی به شاخه های متعددی تقسیم می شود و به طور جداگانه احکام به خصوص خود را دارند. همانند روزه که مساله مورد نظر ما هم هست که به این صورت که احکام روزه از احکام روزه قضا یا احکام روزه بیمار یا احکام روزه مسافر و... تشکیل شده است و علاوه برآن هر کدام از مراجع بزرگوار به تفضیل و جداگانه برای مقلدین خود این احکام را ارائه کرده اند هدف ما در این مقاله و در مقاله های قبلی این بوده که مقلدین هر مرجع بتوانند به راحتی به مساله یا احکام شرعی مورد نظر خود دست یابند.
در مورد روزه مسافر در مقالات قبلی احکام روزه مسافر آیت الله سیستانی و احکام روزه مسافر آیت الله خامنه ای را برای شما ارائه کرده ایم این بار احکام روزه مسافر آیت الله نوری همدانی را در ذیل آورده ایم:
 

1. باطل کردن  عمدی روزه و قصد مسافرت:

آیا شخصی که عمدا روزه خود را با یکی از مبطلات روزه باطل کرده باشد، می تواند برای فرار از کفاره قصد مسافرت کند؟
پاسخ: کفاره روزه برای چنین فردی چه قبل از اذان ظهر و چه بعد از اذان ظهر قصد مسافرت کند، (البته برای فرار از کفاره روزه) بر او واجب است و همچنین برای شخصی که پیش از اذان ظهر مسافرتی حادث شود هم احتیاطاب کفاره بر او واجب می شود

2. مجبور کردن همسر به جماع در حال سفر:

آیا شخصی که در مسافرت است می تواند همسر خود را که در حال روزه داری است مجبور کند که با او جماع کند؟
پاسخ: نمی تواند این کار را انجام دهد اما چنانچه این کار را انجام داد و همسرش را مجبور کرد کفاره ای بر مرد واجب نمی باشد.
 

3. ندانستن تعداد روزهایی که در مسافرت بودن:

وقتی که فردی که نمی داند چه وقت به مسافرت رفته یا چه وقت از مسافرت برگشته، چه وظیفه ای برای قضای روزه هایش دارد؟
پاسخ: چنانچه شخصی به دلیل مسافرت یا عذر چند روز را روزه نگیرد؛ سپس شک می کند که چه موقع از مسافرت برگشته در این حالت باید زمان کمتر را ملاک قرار بدهد، بر فرض مثال فردی که قبل از ماه رمضان به سفر رفته است، و نمی داند که پنجم ماه رمضان از مسافرت برگشته است، یا ششمین روز ماه رمضان. که در این صورت می تواند مقدار کمتر که همان پنج روز را روزه بگیرد و همچنین فردی که نمی داند که در چه زمانی به مسافرت رفته می تواند مدت زمان کمتر را برای قضا گرفتن ملاک قرار بدهد، همانند فردی که در روزهای آخر ماه رمضان به مسافرت برود و بعد از پایان یافتن ماه رمضان از مسافرت برگردد و نمی داند که مثلا روز بیست و پنجم ماه رمضان به مسافرت رفته یا روز بیست و ششم که در این حالت ملاک را روز بیست و ششم قرار بدهد و مقدار کمتر که همان پنج روز است را روزه قضا انجام دهد.

 
4. ادامه دار شدن عذر و یا ایجاد شدن عذری دیگر مثل مسافرت تا ماه رمضان بعدی:

فردی که بیماری اش تا ماه رمضان بعدی ادامه دار شود، یا عذر دیگری برایش ایجاد شود حکم روزه های انجام نشده اش چگونه است؟
فردی که به دلیل بیماری نتوانسته روزه ماه رمضان خود را انجام دهد، و بیماری او تا ماه رمضان بعدی ادامه دار شود قضای روزه ها دیگر بر او واجب نیست و باید کفاره یک مد طعام را که حدود ده سیر می باشد به فرد فقیر بدهد قرض از طعام یعنی گندم یا چو و امثال آن. اما چنانچه به دلیل عذری دیگر مانند مسافرت نتواند روزه هایش را انجام بدهد و تا ماه رمضان سال بعد ادامه دار شود، روزه هایش قضا دارد و بنابر احتیاط مستحب برای هر روزی که روزه نگرفته به اندازه یک مد  طعام به فرد فقیر بدهد.

 
احکام روزه مسافرآیت الله نوری همدانی

5. حکم روزه مسافر:

به چه فردی مسافر گفته می شود؟
فردی که نمازهای چهار رکعتی ظهر و عصر و عشا را به صورت دو رکعتی می خواند، نباید در این حالت روزه بگیرد.
 

6. روزه داری در حال سفر:

در چه صورتی فرد می تواند در حال سفر روزه بگیرد؟
پاسخ: شخصی که شغل یا کارش سفر باشد، یا مسافرتی که رفته، سفرش سفری معصیت است، باید در حال سفر روزه هایش را انجام بدهد.
 

7. حکم مسافرت در ماه رمضان؟

آیا سفر کردن در ماه رمضان حرام است؟
پاسخ: سفر در ماه رمضان بدون است اما چنانچه سفر او به قصد فرار روزه باشد، کراهت دارد.
 

8. حکم مسافرت برای فردی که روزه ای مانند روزه نذر بر ذمه دارد:

شخصی که روزه ای معینی غیر از روزه ماه رمضان مانند روزه نذر بر شخص واجب باشد؛ آیا می تواند به مسافرت برود؟
پاسخ: فردی که روزه ای به غیر از روزه ماه رمضان بر ذمه دارد مثلا روزه معینی مثل روزه نذر بر عهده دارد که باید در روز خاصی آن را انجام بدهد، احتیاط واجب آن است که روزه اش را انجام دهد و تا جایی که به ناچاری نیفتد نمی تواند به سفر برود، و چنانچه در آن روز معین در سفر باشد، احتیاط لازم بر آن است که قصد ده روزه کند و در همان مکان بماند و روزه نذر خود را انجام بدهد.

 
9. حکم انجام روزه نذر غیر معین در سفر:

شخصی که روزه نذری برذمه دارد اما روز آن مشخص نیست، آیا می تواند آن را در حال سر انجام بدهد؟
پاسخ: خیر نمی تواند در حال سفر روزه نذر بگیرد اما اگر نذر او به گونه ای باشد که چه در مسافرت بوده و چه نبوده موظف به انجام آن است در این حالت باید روزه را خود حتی اگر در سفر است  انجام بدهد. همچنین اگر نیت کرده باشد که در روز معینی چه در سفر باشد و چه نباشد روزه بگیرد، اگر آن روز را در مسافرت بود باید روزه بگیرد.
 

10. روزه حاجت در مدینه منوره:

آیا مسافر می تواند در حال سفر در مدینه برای برآورده شدن حاجتش روزه بگیرد؟
پاسخ: بله می تواند برای برآورده شدن حاجت سه روز روزه در مدینه منوره روزه مستحبی انجام بدهد.
 

11. ندانستن حکم برای روزه گرفتن در حال سفر:

شخصی که به این مساله آگاهی ندارد که فرد مسافر نمی تواند روزه بگیرد و روزه گرفته، درمیانه روز متوجه می شود که شخص مسافر نمی تواند روزه بگیرد، در این صورت حکم روزه او چگونه است؟
پاسخ: چنانچه در میانه روز متوجه مساله شد، روزه او باطل است و چنانچه تا اذان مغرب متوجه مساله نشود روزه او صحیح است.
 

12. فراموش کردن مسافر بودن و انجام روزه در حال سفر:

شخصی که فراموش کند مسافر است یا این که از یاد ببرد که مسافری که روزه بگیرد روزه اش باطل می شود، در این حالت حکم این مساله چیست؟
پاسخ: صرف فراموش کردن مساله و این که در سفر روزه بگیرد، روزه او صحیح نیست.

احکام روزه مسافرآیت الله نوری همدانی


13. حکم مسافرت روزه دار قبل از ظهر و بعد از ظهر:

حکم روزه فردی که قصد دارد قبل از اذان ظهر به مسافرت برود چیست؟ برای بعد از ظهر چه طور؟
پاسخ: اگر بعد از اذان ظهر قصد سفر کند باید روزه خود را تمام کند و چنانچه قبل از اذان ظهر به مسافرت برودریال زمانی که به جایی که حد ترخص است برسد در واقع جایی که دیگر دیوار های شهر دیده نشودو صدای اذان هم شنیده نشود باید نیتی برای انجام روزه نداشته باشد و چنانچه قبل از رسیدن به حد ترخص روزه خود را با
یکی از مبطلات روزه باطل نماید، احتیاط واجب کفاره بر این فرد واجب می شود.
 

14. رسیدن فرد روزه دار به وطنش و انجام روزه:

اگر شخصی تا قبل از اذان ظهر به وطنش برسد، یا مکانی که قصد ماندن ده روز آن را دارد، آیا می تواند نیت روزه کند؟
پاسخ: اگر هیچ کدام از مبطلات روزه را انجام نداده باشد،می تواند روزه هایش را انجام دهد و چنانچه مبطلی را انجام داده، دیگر نمی تواند روزه آن روز را بگیرد.
 

15. رسیدن مسافر بعد از اذان ظهر به وطنش:

اگر شخص مسافر بعد از اذان ظهر به وطنش برسد آیا می تواند روزه آن روز را انجام بدهد؟
پاسخ: وقتی بعد از ظهر برسد نباید روزه آن را را بگیرد.
 

16. خوردن و آشامیدن فرد مسافر در ماه رمضان:

فردی که مسافر است یا به دلیل عذر نتوانسته روزه ماه رمضان را انجام دهد، آیا می تواند بخورد یا بیاشامد یا با همسر خود نزدیکی داشته باشد؟
پاسخ:  نزدیکی با همسر مکروه است اما برای خوردن و آشامیدن نباید به اندازه ای بخورد که سیر شود.
 


منبع:

سایت شهید آوینی


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط