شنبه، 7 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮای ﺣﻤﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﻞ وﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪه در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ ﺣﻤﺎم در آن ﻣﻜﺎن ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﺪه اﻛﻨﻮن دﻳﮕﺮ در آن زﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻣﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻧﺠﻤﻦ و ﺷﻮرا و ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن آن زﻣﻴﻦ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﺑﻬﺎء آن را ﺑﺮای اﻣﻮرات ﺧﻴﺮﻳﻪ (ﻣﺴﺠﺪ و ﭘﻞ) و ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﺎ اﻫﺎﻟﻲ را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻛﺎری ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﺷﺪ؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی:
ﻓﺮوش آن ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻴﺴﺖ، و اﮔﺮ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺣﻤﺎم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در راه ﺧﻴﺮ دﻳﮕﺮ، از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ، واﷲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
منبع: اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف، مهر1390.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما