شنبه، 7 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

زﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻬﺮداری وﻗﺖ زﻣﺎن ﻃﺎﻏﻮت آن را ﻏﺼﺐ و ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ و در اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻐﺎزه داﻳﺮ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻠﻤﺎء ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻏﺎﺻﺒﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻛﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﻃﻠﻴﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ و ﻓﺘﻮای ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد دال ﺑﺮ وﻗﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن، اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﺷﺎﻳﺴﺘﻪای در ﻣﻮرد اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ و ﺧﻠﻌﻴﺖ ﻏﺎﺻﺒﺎن اﻧﺠﺎم داده ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع دادﮔﺴﺘﺮی ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﻃﺎﻏﻮت را ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم و ﺣﻜﻢ ﺑﻪ وﻗﻔﻴﺖ را ﺻﺎدر و از ﻏﺎﺻﺒﺎن اﻋﻼم ﺧﻠﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮده، آﻳﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر اﺟﺎره ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻏﺎﺻﺐ ﺑﻮده ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ وﻗﻔﻴﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی:
ﺑﺎ ﻓﺮض ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺮ وﻗﻔﻴﺖ از ﺳﻮی ﻣﺮﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺗﺠﺪﻳﺪ اﺟﺎره ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ و در ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ اﺟﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺮﻋﻲ اداره اﻣﻮر ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
منبع: اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف، مهر1390.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.