0
معدن الماس

معدن الماس

به کاراکتر اصلی بازی کمک کنید بتواند با حمع کردن الماس ها از معدن بگذرد.
تمرکز اعصاب

تمرکز اعصاب

گوی سیاه رنگی را بدون برخورد با موانع به سمت اهرم ببرید.
سرهای زندانی

سرهای زندانی

در این بازی باید با جا به جایی بلوک ها سرها را در مسیر زندان هدایت کنید.
کبریت سوزان

کبریت سوزان

در این بازی شما باید با تصمیم گیری درست با تک کبریت سوزانی که دارید همه جا را بسوزانید .
نصف کردن

نصف کردن

شکلکهایی که در اختیارتان قرار میگیرد را به بخش های مساوی تقسیم کنید.
 راه بازگشت

راه بازگشت

در این بازی شما باید با جابه جایی بلوک ها به ماریو کمک کنید که برای بازگشت به منزل مناسب ترین راه را انتخاب کند.
خرچنگ گرسنه

خرچنگ گرسنه

در این بازی شما باید به خرچنگ گرسنه کمک کنید تا غذاهایی که به سمت او می آید را بدست بیاورد.
جور کردن مکعب ها

جور کردن مکعب ها

شما در هر مرحله تعدادی مکعب رنگی دارید و باید آنها را به طریقی کنار هم قرار بدهید که با هم یکی شده و حذف گردند.
حدس الماس

حدس الماس

در این بازی از بین چهار تا موش الماس پیش یکی از آنهاست و باید آن را پیدا کنید.
جزیره ی ستاره

جزیره ی ستاره

در این بازی باید به ستاره کمک کنید که ستاره های بازی را جمع کند.