0
دفاع با تانک تیر اندازی

دفاع با تانک

در این بازی باید با هدف گیری دقیق تانک های مقابل را از بین ببرید.
جدال در آسمان تیر اندازی

جدال در آسمان

در این بازی با کنترل موشک به مقابله با موشک های دیگر بروید.
هلیکوپتر کوچک تیر اندازی

هلیکوپتر کوچک

در این بازی شما باید با کنترل هلیکوپتر در جهات مختلف قبل از شلیک دیگران به آن ها شلیک کنید.
 راه بازگشت فکری و تمرکزی

راه بازگشت

در این بازی شما باید با جابه جایی بلوک ها به ماریو کمک کنید که برای بازگشت به منزل مناسب ترین راه را انتخاب کند.
خرچنگ گرسنه فکری و تمرکزی

خرچنگ گرسنه

در این بازی شما باید به خرچنگ گرسنه کمک کنید تا غذاهایی که به سمت او می آید را بدست بیاورد.
جور کردن مکعب ها فکری و تمرکزی

جور کردن مکعب ها

شما در هر مرحله تعدادی مکعب رنگی دارید و باید آنها را به طریقی کنار هم قرار بدهید که با هم یکی شده و حذف گردند.
دفاع از قلعه تیر اندازی

دفاع از قلعه

از وسیله هایی که در اختیار دارید استفاده کنید و اجازه ندهید که هیچ موجودی به قلعه برسد.
حدس الماس فکری و تمرکزی

حدس الماس

در این بازی از بین چهار تا موش الماس پیش یکی از آنهاست و باید آن را پیدا کنید.
جزیره ی ستاره فکری و تمرکزی

جزیره ی ستاره

در این بازی باید به ستاره کمک کنید که ستاره های بازی را جمع کند.
ربات جنگنده تیر اندازی

ربات جنگنده

در این بازی شما وظیفه دارید تا ربات های کوچک را با پرتاب کردن تیر از بین ببرید.