0
ویژه نامه ها

علی سلاجقه

علی سلاجقه
علی سلاجقه که دانش آموخته مهندسی آب است و ریاست سازمان جنگل‌ها را در کارنامه دارد، در مهر ماه سال 1400 ه.ش سکاندار سازمان محیط زیست شد.
 
شناسنامه
دهه 40  تولد
 -  درگذشت
 -  علت درگذشت
 -  آرامگاه
 ایرانی  ملیت
 اسلام  دین
 شیعه  مذهب
 -  دیگر نام ها
 فوق دکترا مهندسی منابع آب - رد پای آب  تحصیلات
 فلوریدا - آمریکا  دانشگاه
 فرهنگی، اجتماعی  زمینه فعالیت
 -  سبک
 از دهه 80  سال های فعالیت
 چندین کتاب تألیفی و ترجمه  آثار مهم
 -  جایزه ها
 -  وبگاه رسمی
 -  همسر
 -  فرزندان
 -  والدین

زندگی نامه

سمت ها وفعالیت ها

فعالیت های علمی
تحصیلات
علی سلاجقه دانش آموخته دانشگاه تهران است. مدرک کارشناسی خود را در  ۱۳۷۰ ه.ش در رشته  مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری از  دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۳۷۳ ه.ش در رشته مهندسی آبخیز- سیلاب از همین دانشگاه دریافت کرد. او دارای دکتری مهندسی رودخانه از دانشگاه تهران و مدرک فوق دکتری مهندسی منابع آب از فلوریدای آمریکا است.
 
فعالیت های اجرایی
سلاجقه  از سال 1387 تا 1391 ه.ش رئیس انجمن آبخیزداری ایران، از سال 1388 تا 1390 ه.ش رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ، از سال 1389 تا 1391 ه.ش معاون آموزشی اداری و مالی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، از سال 1392 تا 1395 ه.ش رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بود.

او  از سال 1386 تا 1387 ه.ش مدیر کل مشارکت های مردمی و مدیر کل دفتر اقتصاد محیط زیست سازمان محیط زیست کشور بود و در این بازه زمانی به عنوان دبیر کمیته ملی توسعه پایدار سازمان محیط زیست کشور فعالیت داشت. سلاجقه از سال 1390 تا 1391 ه.ش معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور کشور بود. او از سال 1398 ه.ش تا کنون رئیس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران و عضو انجمن مهندسی منابع آب ایران بوده است.
 
علی سلاجقه

سایر فعالیت ها
معاونت مالی و اداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 1382/05/26، 1384/04/25، ایران، تهران
عضو شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی، 1383/03/19، 1384/04/25، ایران، تهران
عضو شورای آموزشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 1383/11/19، 1384/03/01، ایران، تهران
عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی، 1383/11/19، 1384/04/25، ایران، تهران
مدیر کل دفتر توسعه پایدار ، بوم شناختی و اقتصاد محیط زیست، 1385/09/11، 1386/09/11، ایران، تهران
عضو هیئت تحریریه نشریه علمی ترویجی حفاظت آب و خاک، 1386/01/21، 1390/11/27، ایران، تهران
عضو کمیته تخصصی فرسایش و رسوب، 1386/04/05، 1388/04/05، ایران، تهران
عضو هسته برنامه ریزی درسی منابع طبیعی آب و خاک، 1386/05/16، 1390/05/20، ایران، تهران
عضو هیات مدیره انجمن آبخیزداری ایران، 1386/07/08، 1387/07/08، ایران، تهران
عضو کمیته راهبردی چهارمین همایش ملی آبخیزداری ایران، 1386/09/04، 1386/12/04، ایران، تهران
دبیر کمیته اجرایی چهارمین همایش ملی آبخیزداری د رایران، 1386/11/01، 1386/12/04، ایران، تهران
عضو کمیته علمی اولین همایش سازگاری با کم آبی، 1386/11/02، 1386/11/05، ایران، ساری
عضو هیات تحریریه مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 1387/01/01، 1389/01/01، ایران، تهران
هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی مرتع، 1387/02/12، 1390/12/29، ایران، تهران
عضو کار گروه تخصصی آبخیزداری در تدوین برنامه پنجم سازندگی سازمان، 1387/02/31، 1387/02/31، ایران، تهران
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 1387/04/18، 1389/04/22، ایران، تهران
عضو گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی شورای بورس خارج از کشور، 1387/07/09، 1388/07/09، ایران، تهران
مدیر مسئول مجله منابع طبیعی ایران، 1387/08/14، 1390/08/14، ایران، تهران
مدیریت و توسعه منابع طبیعی، 1387/08/15، 1391/08/16، ایران، تهران
عضو کمیته آب و محیط زیست دومین کنفرانس بین المللی آب محیط زیست و توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، 1387/10/02، 1388/01/12، ایران، تهران
عضو کمیسیون دائمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، 1387/11/16، 1389/12/14، ایران، تهران
عضو هیئت تحریریه مجله آب و محیط زیست، 1388/02/01، 1390/01/01، ایران، تهران
مدیر مسئول مجله مرتع و آبخیزداری، 1388/02/01، 1390/05/01، ایران، تهران
مدیر مسئول مجله محیط زیست طبیعی، 1388/02/01، 1390/01/01، ایران، تهران
رئیس انجمن آبخیزداری ایران، 1388/03/17، 1393/03/17، ایران، تهران
عضو شورای علمی گروه پژوهشی مدیریت توسعه و منابع طبیعی، 1388/11/18، 1390/11/18، ایران، تهران
عضو کمیته راهبردی ارزیابی توان اکولوژیک یکپارچه سرزمین، 1389/02/21، 1391/08/11، ایران، تهران
عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی مهندسی آب و خاک، 1389/02/21، 1392/02/21، ایران، تهران
معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور، 1389/04/07، 1390/05/12، ایران، تهران
عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی-تخصصی اکوسیستم های طبیعی ایران، 1389/07/01، 1392/07/01، ایران، تهران
عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی شورای عالی علوم تحقیقات و فن آوری، 1389/08/26، 1397/05/23، ایران، تهران
سردبیری مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 1389/10/21، 1392/10/21، ایران، تهران
عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، 1389/11/04، 1390/04/11، ایران، تهران
عضو هیات امنائ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، 1389/12/14، 1393/12/07، ایران، تهران
عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، 1390/02/22، 1393/08/21، ایران، کرمان
عضو کمیته همایش اکولوژی مناطق خشک، 1390/06/19، 1390/07/19، ایران، تهران
عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی محیط زیست، 1390/08/24، 1392/08/14، ایران، تهران
کمیته برنامه ریزی درسی محیط زیست، 1390/09/16، 1392/03/22، ایران، تهران
عضو کمیته علمی اولین همایش ملی بیابان، 1390/09/20، 1391/03/27، ایران، تهران
عضو کمیته علوم و مهندسی آب کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی شورای برنامه ریزی آموزش عالی، 1390/09/28، 1390/09/28، ایران، تهران
دبیر راهبردی ششمین همایش روز ملی محیط زیست، 1390/11/19، 1391/03/24، ایران، تهران
رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 1392/10/01، 1395/10/01، ایران، تهران
نماینده کمیسیون منابع طبیعی ، کشاورزی و آب شورای عالی عتف در طرح کلان مدیریت جامع حوزه آبخیز و رئیس کمیته راهبردی، 1392/11/06، 1397/05/08، ایران، تهران
نماینده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فن اوری در کارگروه پژوهش، تحول و فن آوری استان البرز، 1392/11/09، 1395/11/09، ایران، کرج
رئیس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران، 1393/10/08، 1400/07/20، ایران، تهران
عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان البرز، 1393/11/20، 1396/11/20، ایران، کرج
عضو کمیته علمی همایش جایگاه فن آوری هسته ایی در توسعه علمی و اقتصادی حوزه های کشاورزی و منابع طبیعی کشور، 1393/12/18، 1393/12/21، ایران، تهران
دبیر راهبردی هشتمین همایش ملی روز جهانی محیط زیست، 1394/01/09، 1394/03/09، ایران، تهران
نشست تخصصی بررسی فرصت ها و تهدیدهای ماهی تیلاپیا در ایران، 1395/07/26، 1395/07/26، ایران، تهران
عضو هیات تحریریه مجله مدیریت آب و آبیاری، 1396/07/10، 1399/11/29، ایران، تهران
عضو کمیته برنامه ریزی محیط زیست وزارت علوم، 1397/03/03، 1398/03/03، ایران، تهران
عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران، 1397/07/02، 1398/06/31، ایران، تهران
عضو کارگروه منابع طبیعی و کشاورزی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب، 1398/02/17، 1399/02/22، ایران، تهران
عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی هیات ممیزه دانشگاه تهران، 1398/08/01، 1400/08/01، ایران، تهران
مسول تدوین پیش نویس بخش " مخاطره سیل برنامه ملی کاهش خطر، سوانح و حوادث"، 1398/10/01، 1399/11/29، ایران، تهران
عضو هیات امنای پژوهشکده سوانح طبیعی کشور، 1399/08/18، 1401/09/18، ایران، تهران
مدیر مسئولی ، سردبیری و . . .
مجله آب و آبیاری، علمی پژوهشی، 1398/07/03، 1398/10/03، 178448/140
 
علی سلاجقه

آثار

کتاب‌های تألیفی
علی سلاجقه، امین صالح پور جم، محمدعلی فتاح اردکانی و مریم تاجیکی. "فنون کاربردی سامانه اطلاعات جغرافیایی در پروژه‌های منابع طبیعی. ": زانیس-کیان رایانه سبز، ۱۳۹۱.
علی سلاجقه، امین صالح پور جم، یحیی روستایی، محمدعلی فتاحی اردکانی، معصومه غریب و محسن میرزایی. "کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی. " تهران: انتشارات زانیس، ۱۳۹۱.

کتاب‌های ترجمه شده
علی سلاجقه، جلیل مبارکی، نسیم ارمان و سارو حاجی حسنی. "آبخیزداری برای کشاورزی پایدار. ": انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۷.
علی سلاجقه، محمد حسین سید علیپور و محسن حسینعلیزاده. "اصول مدیریت و حفاظت خاک. " تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۲.
علی سلاجقه و محمد خسروی. "مدل‌های حوزه آبخیز. " تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۳.
علی سلاجقه و کاوه مدنی. "محاسبه و ارزیابی رد پای آب. " تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.
علی سلاجقه. "دائره المعارف علوم کشاورزی. " تهران: نشر علوم کشاورزی کاربرد، ۱۳۹۸
 
علی سلاجقه

در نگاه دیگران

آیت‌ الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری با صدور حکمی در مهر سال 1400 ه.ش علی سلاجقه را به سمت معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد.

متن حکم حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علی سلاجقه
به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سمت «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست» منصوب می‌نمایم.
امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالت‌محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی»، «قانون‌مداری»، «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» و تعامل با هیأت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.
تفصیل مأموریت‌ها و انتظارات از آن معاونت به پیوست این حکم ابلاغ می‌شود.
توفیقات آن جناب در انجام وظایف محوله، خدمت‌رسانی به مردم، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
سید ابراهیم رئیسی

منابع:
1. خبرگزاری ایسنا
2. پایگاه اطلاع رسانی جماران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
شکر خدا حسین که سینه زن شدم/ امیر کرمانشاهی
شکر خدا حسین که سینه زن شدم/ امیر کرمانشاهی

شکر خدا حسین که سینه زن شدم/ امیر کرمانشاهی

ای به فدای کرمت/ محسن عرب خالقی
ای به فدای کرمت/ محسن عرب خالقی

ای به فدای کرمت/ محسن عرب خالقی

خواب دیدم تو حرمت مقبل با محتشمت/ نریمان پناهی
خواب دیدم تو حرمت مقبل با محتشمت/ نریمان پناهی

خواب دیدم تو حرمت مقبل با محتشمت/ نریمان پناهی

روز و روزگارم بر وفق مراده/ حمید علیمی
روز و روزگارم بر وفق مراده/ حمید علیمی

روز و روزگارم بر وفق مراده/ حمید علیمی

این خیمه به اون خیمه این روضه به اون روضه/ حاج حسن جمالی
این خیمه به اون خیمه این روضه به اون روضه/ حاج حسن جمالی

این خیمه به اون خیمه این روضه به اون روضه/ حاج حسن جمالی

تو آسمون هایی پیش خدایی/ بنی فاطمه
تو آسمون هایی پیش خدایی/ بنی فاطمه

تو آسمون هایی پیش خدایی/ بنی فاطمه

نظری کن به حال این دل مضطر/ پیام کیانی
نظری کن به حال این دل مضطر/ پیام کیانی

نظری کن به حال این دل مضطر/ پیام کیانی

من ضرر کردمو تو معتمد بازاری/ امین قدیم
من ضرر کردمو تو معتمد بازاری/ امین قدیم

من ضرر کردمو تو معتمد بازاری/ امین قدیم

بی حرف و حدیث دوست دارم/ محمد حسین پویانفر و عبدالرضا هلالی
بی حرف و حدیث دوست دارم/ محمد حسین پویانفر و عبدالرضا هلالی

بی حرف و حدیث دوست دارم/ محمد حسین پویانفر و عبدالرضا هلالی

دفتر کل توزیع شده
دفتر کل توزیع شده

دفتر کل توزیع شده

رنگ عوض کردن آفتاب پرست
رنگ عوض کردن آفتاب پرست

رنگ عوض کردن آفتاب پرست

تلاوت آیه 39 سوره فصلت/ استاد عبدالفتاح شعشاعی
تلاوت آیه 39 سوره فصلت/ استاد عبدالفتاح شعشاعی

تلاوت آیه 39 سوره فصلت/ استاد عبدالفتاح شعشاعی

نمایشگاه سوریه با برندهای تجاری ایران!
نمایشگاه سوریه با برندهای تجاری ایران!

نمایشگاه سوریه با برندهای تجاری ایران!

فراز زیبای آیه 31 سوره رعد/ استاد مصطفی اسماعیل
فراز زیبای آیه 31 سوره رعد/ استاد مصطفی اسماعیل

فراز زیبای آیه 31 سوره رعد/ استاد مصطفی اسماعیل

گرای ترور شهید فخری‌زاده را چه کسی داد؟!
گرای ترور شهید فخری‌زاده را چه کسی داد؟!

گرای ترور شهید فخری‌زاده را چه کسی داد؟!

سخنرای رئیسی در اجلاس اکو
سخنرای رئیسی در اجلاس اکو

سخنرای رئیسی در اجلاس اکو

از خمس نترس!/ آموزش تصویری احکام
از خمس نترس!/ آموزش تصویری احکام

از خمس نترس!/ آموزش تصویری احکام

موساد مامور ترور دانشمندان مسلمان
موساد مامور ترور دانشمندان مسلمان

موساد مامور ترور دانشمندان مسلمان

مجلس یوسف نوری را پسندید!
مجلس یوسف نوری را پسندید!

مجلس یوسف نوری را پسندید!

افتادن هولناک جرثقیل بر روی تیبا در حال حرکت در اهواز
افتادن هولناک جرثقیل بر روی تیبا در حال حرکت در اهواز

افتادن هولناک جرثقیل بر روی تیبا در حال حرکت در اهواز

مشکل مالی دارید رژیم بگیرید!
مشکل مالی دارید رژیم بگیرید!

مشکل مالی دارید رژیم بگیرید!