0
ویژه نامه ها

نوجوانان

نسل دانش آموزكشورما، حساس ترين نسل نوجوان درطول تاريخي است كه دركشورخوددرگذشته ويا احتمالاًدرآينده خواهيم داشت چراكه در مقطع وبرهه ي حساسي مسؤوليت راعهده دارخواهدشد.نسل نوجوان ماقبل ازپيروزي انقلاب وظايفش اين قدرحساس نبود اما نوجوانان ما به هنگامي مسؤول اداره ي كشورخواهندبود كه انقلاب ازآغاز خود فاصله گرفته ونسلي كه انقلاب را به وجودآورده تعدادشان كم است و درچنين دوران دشواري كه يقيناً توطئه هاو سوء نيتها از سوي عوامل داخلي وخارجي بيشترو فعالتر از امروزخواهدبود،لازم است كه براي دانش آموزان سرمايه گذاري شود.
نوجوانان
نوجوانان
نوجوانان
نويسنده:
منبع:

حساسيت نقش نسل نوجوان

نسل دانش آموزكشورما، حساس ترين نسل نوجوان درطول تاريخي است كه دركشورخوددرگذشته ويا احتمالاًدرآينده خواهيم داشت چراكه در مقطع وبرهه ي حساسي مسؤوليت راعهده دارخواهدشد.نسل نوجوان ماقبل ازپيروزي انقلاب وظايفش اين قدرحساس نبود اما نوجوانان ما به هنگامي مسؤول اداره ي كشورخواهندبود كه انقلاب ازآغاز خود فاصله گرفته ونسلي كه انقلاب را به وجودآورده تعدادشان كم است و درچنين دوران دشواري كه يقيناً توطئه هاو سوء نيتها از سوي عوامل داخلي وخارجي بيشترو فعالتر از امروزخواهدبود،لازم است كه براي دانش آموزان سرمايه گذاري شود.1

پيوستگي ناگسستني

بزرگسالان، پدران ومادران ومربيان ومعلمان واستادان بايدبدانند كه تعليم وتربيت اين نسل (نوجوان)، نه درتعليم وتربيت رسمي منحصر ونه ازتعليم وتربيت عمومي جداست، زيراكه اين دونسل به هم پيوسته ووابسته اندونسل پويا،شريك طبيعي كليه ي فعاليتهاي سياسي،اجتماعي،اقتصادي وفرهنگي نسل پيشين است.2

مقابله باكيد دشمن

شكل گيري وقالب گيري شخصيت هرفرد غالباًدرايام نوجواني وسال هاي بلوغ انجام مي گيرد به همين دليل حضودجبهه ي دين وانقلاب درمركزآموزشي ازجمله دبيرستان ها بسيار لازم است چراكه درغيراين صورت دشمن در محيط جوان ها ونوجوان ها حضورمي يابدوبا استفاده ازويژگي اين سنين ازجمله آمادگي پذيرش افكارجديد، نظريات منفي خودرابه آن ها القاخواهد كرد.3

اسلامي كردن محيط آموزشي

انجمن هاي اسلامي رادر همه جا مي پسندم ازجمله مدارس، به خصوص درمدارس راهنمايي ودبيرستان ووظيفه ي عمده ي آن هارا هم اين مي دانم كه محيط مدرسه رايك محيط اسلامي كنند واين با اخلاق خوب وتدبير واستفاده از مظاهر اسلامي بيشتر ممكن است تابا استفاده اززورو تلخگويي.4

برنامه ي صحيح

برنامه ي اشتغال صحيح وقت دانش آموزان درتابستان نيز امر فوق العاده مهمي است. اغلب فسادها از بيكاري ناشي مي شود وهمين بيكاري است كه آن جوشش وشور وشوق دروني انسان راكه باعث پيشرفت او مي شود ازبين مي بردوياضعيف مي كند.5

نوجواني ، اساس آينده

نوجواني دوره اي است كه براي رقم زدن آينده ي هرفرد نقش حساس وتعيين كننده اي دارد. كساني كه دراين مرحله به رشد معنوي،علمي،فكري وكار آيي وقدرت جسمي برسند،آينده اي درخشان را براي خود تضمين خواهند كرد. بنابر اين پرداختن به كارتعليم وتربيت اين قشراز جامعه و به ويژه مسأله ي بسيج كه يك امر همه جانبه ي مادي ومعنوي محسوب مي شود، حايز اهميت است.6

شكوه ايستادگي

بايدكاري كنيم كه اين نوجوان وجوان كه امروز دراين دوران حساس ومهم وتعيين كننده ي انقلاب ونظام زندگي مي كند، امام را نديدن است،جنگ رانديده است،انقلاب رانديده است با آن ايماني بار بيايد كه بتواند در مقابل مطامع دشمنان، در مقابل تجاوز بيگانگان، درمقابل سلطه گري آمريكا، درمقابل نفوذ طلبي دستگاه هاي مستعمره اي كه يك عمر اين كشور واين ملت را چاپيدند ودستخوش ملعبه ي خودشان كردند، مثل كوه ومحكم بايستند.7

چشانيدن شربت حياتبخش قرآن

همه به قرآن عشق مي ورزندو احترام مي كنند؛اما عده ي كمي همواره آن راتلاوت وعده ي كمتري درآن تدبّرمي كنند براي رفع اين نقيصه كه كاري ممكن وروان است،درگام اول بايد جوانان ونوجوانان رابا متن وترجمه ي قرآن آشناكرد وازشربت گوارا وحياتبخش قرآن، به ذايقه ي آنان چشانيد.8

درس شجاعت و طهارت از شهدا

تصوير آن چهره هاي مقدس(شهدا)درهاله اي ازنورو طهارت، روزبه روز بايد درذهن ملت مابا عظمت تروچون چهره هاي اسطوره اي قهرمانان بزرگ،محبوبترورفيع تر گردد ونام آنهاو يادآنها به همه، مخصوصاً جوانان ونوجوانان، درس عظمت وشجاعت وتقوا وصفاوطهارت بدهدوخواهدداد.بخش مهمي از اين كار، وظيفه ي نويسندگان وهنرمندان است.9

تقويت ايمان از طريق بشارت وانذار

برغم لزوم توجه به مسأله ي فعاليت سياسي وتعميق فهم وتحليل سياسي جوانان،تقويت وماندگار كردن ايمان در نوجوانان وجوانان اساس همه ي اموراست و در درجه ي اول اهميت قرارداد. براي اين كار نيز بايد ازروش هاي معمول اديان آسماني استفاده كرد ومخاطبان را به ثواب الهي بشارت داد و فراتر از تأثير جريان هاي جامعهبايددرنظرداشت كه توجه به مسايل جوانان ونوجوانان جداي ازروند كلي جريان هاي سياسي واقتصادي واجتماعي صحيح ويا ناصحيح جامعه، نادرست وبي بنياد است وبرنامه ريزان اين امورازجمله خودجوانان ونوجوانان بايدفراتراز تأثيروجود فضاي حاكم كه معمولاً سطحي، مقطعي وزودگذر است به كار خطير وارزشمند خود بپردازند.10

حضور آگاهانه در همه ي صحنه ها

حضور دانش آموزان جوان كه اميدانقلاب اسلامي اند هم درصحنه ي نبرد بادشمن خارجي وهم درصحنه ي پيكارباضدانقلاب داخلي، حضوري آگاهانه وخودجوش بوده و هست. آنان درهمان حال كه در مرزهاي كشور بادشمن خارجي مي جنگيدند، درمحيط مدرسه نيزبا عوامل ضدانقلاب سرگرم نبرد بودند. هوشياري اين جوانان حق طلب وخداجو، درهمه ي صحنه ها، نقشه ي دشمنان اسلام وانقلاب را خنثي كرده است وبه حول وقوه ي الهي ازاين پس نيز خنثي خواهدكرد.11

منابع

1. (مقام معظم رهبري،ديداربافرهنگيان،13/2/66)
2. مقام معظم رهبري،پيام به مجمع بررسي مسايل جوانان ونوجوانان،19/3/66)
3. (مقام معظم رهبري،ديداربااعضاي شوراي مركزي اتحاديه ي انجمن هاي اسلامي،12/6/75)
4. (مقام معظم رهبري،مصاحبه با مجله ي آينده سازان،21/7/65)
5. (مقام معظم رهبري، ديدار بامربيان امور تربيتي،9/3/62)
6. (مقام معظم رهبري،ديداربااعضاي ستاديادواره ي شهيدفهميده،7/8/75)
7. (مقام معظم رهبري،ديدار با معلمان،9/2/77)
8. (مقام معظم رهبري، حديث ولايت،ج 2، ص 281)
9. (مقام معظم رهبري،حديث ولايت،ج 6،ص 211)
10. (مقام معظم رهبري، پيام به مجمع بررسي مسايل جوانان و نوجوانان، 19/3/1366)
11. (مقام معظم رهبري،ديداربافرهنگيان،13/2/66)

نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
معنی اسم اترک و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم اترک و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال

معنی اسم اترک و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال

گزارش تصویری حضور راسخون در نمایشگاه دستاوردهای وقف 1400 - روز اول
گزارش تصویری حضور راسخون در نمایشگاه دستاوردهای وقف 1400 - روز اول

گزارش تصویری حضور راسخون در نمایشگاه دستاوردهای وقف 1400 - روز اول

معنی اسم اتابک و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم اتابک و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال

معنی اسم اتابک و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال

بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت؛ مهره جدید آمریکا برای تسویه حساب با مقاومت لبنان/ بیش از 60 نفر مجروح شدند
بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت؛ مهره جدید آمریکا برای تسویه حساب با مقاومت لبنان/ بیش از 60 نفر مجروح شدند

بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت؛ مهره جدید آمریکا برای تسویه حساب با مقاومت لبنان/ بیش از 60 نفر مجروح شدند

معنی اسم ابوطالب و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم ابوطالب و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال

معنی اسم ابوطالب و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال

معنی اسم ابوریحان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم ابوریحان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال

معنی اسم ابوریحان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال

درباره به حکومت رسیدن عباسیان (بخش دوم)/ استاد پیشوایی
درباره به حکومت رسیدن عباسیان (بخش دوم)/ استاد پیشوایی

درباره به حکومت رسیدن عباسیان (بخش دوم)/ استاد پیشوایی

درباره به حکومت رسیدن عباسیان (بخش اول)/ استاد پیشوایی
درباره به حکومت رسیدن عباسیان (بخش اول)/ استاد پیشوایی

درباره به حکومت رسیدن عباسیان (بخش اول)/ استاد پیشوایی

چرا عمار یاسر و خانواده اش شکنجه میشدند؟/ استاد جباری
چرا عمار یاسر و خانواده اش شکنجه میشدند؟/ استاد جباری

چرا عمار یاسر و خانواده اش شکنجه میشدند؟/ استاد جباری

ذبیح حضرت ابراهیم(ع) چه کسی بود؟/ استاد محمدرضا جباری
ذبیح حضرت ابراهیم(ع) چه کسی بود؟/ استاد محمدرضا جباری

ذبیح حضرت ابراهیم(ع) چه کسی بود؟/ استاد محمدرضا جباری

گشایش نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
گشایش نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

گشایش نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

معنی اسم ابوتراب و نام های هم آوا با آن
معنی اسم ابوتراب و نام های هم آوا با آن

معنی اسم ابوتراب و نام های هم آوا با آن

چرا ماسک بازیگران «نون خ» زیر چانه هایشان بود!؟
چرا ماسک بازیگران «نون خ» زیر چانه هایشان بود!؟

چرا ماسک بازیگران «نون خ» زیر چانه هایشان بود!؟

تست شتاب و سرعت ب‌ام‌ و M3 V10 در اتوبان
تست شتاب و سرعت ب‌ام‌ و M3 V10 در اتوبان

تست شتاب و سرعت ب‌ام‌ و M3 V10 در اتوبان

بی تو هوای زمونه سرده / کلیپ آغاز امامت امام زمان (عج)
بی تو هوای زمونه سرده / کلیپ آغاز امامت امام زمان (عج)

بی تو هوای زمونه سرده / کلیپ آغاز امامت امام زمان (عج)

تیزر موزیک جدید سینا شعبانخانی به نام "جادوی سیاه"
تیزر موزیک جدید سینا شعبانخانی به نام "جادوی سیاه"

تیزر موزیک جدید سینا شعبانخانی به نام "جادوی سیاه"

سفر رئیس جمهور به استان فارس
سفر رئیس جمهور به استان فارس

سفر رئیس جمهور به استان فارس

توصیه های مفید برای یادگیری زبان انگلیسی در منزل در کمترین زمان ممکن
توصیه های مفید برای یادگیری زبان انگلیسی در منزل در کمترین زمان ممکن

توصیه های مفید برای یادگیری زبان انگلیسی در منزل در کمترین زمان ممکن

آشنایی بیشتر با موقوفات عزاداری امام حسین(ع)
آشنایی بیشتر با موقوفات عزاداری امام حسین(ع)

آشنایی بیشتر با موقوفات عزاداری امام حسین(ع)

افتتاح نمایشگاه «دستاوردهای نهاد وقف» 1400 و مرکز نوآوری نوفل لوشاتو
افتتاح نمایشگاه «دستاوردهای نهاد وقف» 1400 و مرکز نوآوری نوفل لوشاتو

افتتاح نمایشگاه «دستاوردهای نهاد وقف» 1400 و مرکز نوآوری نوفل لوشاتو

سیستم‌های زیست محیطی بسته
سیستم‌های زیست محیطی بسته

سیستم‌های زیست محیطی بسته