0
ویژه نامه ها

نوروز و پندار وگفتار نیک

خرد و آرزوی نیک و امید بزرگ برای یافتن و خواستنی بهترین نیکی برای همه نیکان و نیک اندیشان و نیک گفتاران و نیک کرداران هفت کشور زمین. از دادار اورمزد بخواهیم و از درگاهش بطلبیم که برای همه خیرخواهان جهان، در این سال و در هر سال خیر و شادی و برکت ارزانی دارد و تندرستی و خواسته فراوان.
نوروز و پندار وگفتار نیک
تجلی پندار وگفتار نیک در نوروز
 
چکیده:
خرد و آرزوی نیک و امید بزرگ برای یافتن و خواستنی بهترین نیکی برای همه نیکان و نیک اندیشان و نیک گفتاران و نیک کرداران هفت کشور زمین. از دادار اورمزد بخواهیم و از درگاهش بطلبیم که برای همه خیرخواهان جهان، در این سال و در هر سال خیر و شادی و برکت ارزانی دارد و تندرستی و خواسته فراوان.
 
تعداد کلمات: 1259 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه
 
نوروز و پندار وگفتار نیک
نویسنده: کتایون مزداپور
 
پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک؛ با راهبری اندیشه نیک بنگریم که براستی، راستی بهترین چیست برای گیتی و مینو. خرد و آرزوی نیک و امید بزرگ برای یافتن و خواستنی بهترین نیکی برای همه نیکان و نیک اندیشان و نیک گفتاران و نیک کرداران هفت کشور زمین. از دادار اورمزد بخواهیم و از درگاهش بطلبیم که برای همه خیرخواهان جهان، در این سال و در هر سال خیر و شادی و برکت ارزانی دارد و تندرستی و خواسته فراوان.
 
بهمن امشاسپند نماد اندیشه نیک و راهبر خرد است بسوی راستی و یکتایی خداوند و بارگاه دانایی و داد او. از او دو فره و دو نعمت بزرگ به جهانیان ارمغان می آید، یکی نگاهبانی و نگاهداری از زندگانی و حیات نیک مردم و جانوران هرمزدی، و دیگر آشتی و آرامش خاطر و دوستانه نگریستن به آفاق و انفس. از این روی است که در روز بهمن و روزهایی که به نام مینوان همکار بهمن امشاسپند نامزد است، یعنی ماه و گوش و رام، نابر و پرهیز رسم است از آزردن جانوران دیگر این که بهمن منشی» نیک منشی و آشتی است و این است آن که آرامش و آسودگی می آورد برای مردم روزگار.

    بیشتر بخوانید :  نوروز از نگاه شریعت

آن اندرز عملی و آیینی را که می گوید در روزهای «نابر» گوسپندان را میازارید، زیرا که بهمن امشاسپند حامی و نگاهدار و پاسدارشان است، به آسانی می شناسیم و به آن عمل می کنیم. بنیان این اندرز و دستور دینی تفکر و اندیشه ژرفی است که ریشه های استوارش به آموزه های اصولی و آسمانی پیامبر زرتشت بازمی گردد و شاخ و برگهایش را دانش دینی کهنسال شاگردان و پیروان او پرورش داده است. ما با این آیینها و رسمها بخوبی آشنایی داریم و آنها را حرمت می گذاریم و گرامی میشماریم؛ اما چرا می گویند که «داد و آیین بهمن امشاسپند آشتیخواهی است؛ خواستش آنست که آشتی خواه باید بود؛ جویای جنگ نباید بود»(1) میان آشتی خواهی و اندیشه نیک چه ارتباطی هست؟
 
پاسخ این پرسش آن سخن است که زادسپرم پسرگشن جم، موبد بزرگ و خردمند قرن سوم هجری، آن را در کتاب خود در آن هنگام می آورد که شرح می دهد چگونه پیامبر را نماد منش و اندیشه نیک، یعنی بهمن امشاسپند، به همپرسی مینوان می برد و میگوید که چگونه پیامبر با اندیشه نیک حقیقت و راستی را شناخت و پیام آسمانی را برای هدایت و راهنمایی کل جهانیان دریافت کرد: در آن هنگام، بهمن «پرسید از زردشت که کیستی و از چه کسانی و تو را چه بیش آرزو است و تو را به چیست کوشش؟(2)

این پرسش که سرچشمه آن پیام آسمانی ابو زرتشت، گیاهان پاگاتها البته همان دعوت به خودشنایی و شناختن خویش است و همان اصیانی است که همواره دیگران آن را با آواز بلند فریادی کرده اند و تا جایی که سیار و ملوکی از آن در تاریخ بر جای مانده انبیت، آن را دیور جیپین پین پی پی ای می بینیم: «و ترا: هنگامی پان کی شناختم، اعی مزدا اجوراء آنگاه که بهمن به سوی، من آمد و از من پرسید که کیست و از آن گیرائم کی هستیها پاسخ چنین پرمشی را جز با اندیشیدون درست و فکر کردن نمی شود یافت، و همین ابزار و معیار است که جایگاه «خود» و «خویشتن» را در جهان و در میان جهانیان معلوم می دارد و تکالیف و «خویشکاوی» وا معین می کند و دل را آرامش و صفا می بخشد. هر گیاه بهمن، یعنی اندیشه نیکی و نیکی منشی و نیکی در ذهن و ضمیری نباشد، جای او را درا کو من» که دیو و سالار دیوان و هماورد بهمن امشاسپند است خواهید گرفت و از راهی که انیوریشی بد به دانی میپایی، آشفتی و دوستی میان مردم از میان می رود و بدخوانیمی و کین توزی و ناسازگاری به جامعه رانه پیدا میکند. در اینجا است که نفاق و ناهملولی به جای تفاهم و هماهنگی پدید می آید و سیلی بنیانگی را روانۂ خیانه های ما می کنید که جز نابودگری و ویرانی جاعلانی ندارد..
 بهمن امشاسپند نماد اندیشه نیک و راهبر خرد است بسوی راستی و یکتایی خداوند و بارگاه دانایی و داد او. از او دو فره و دو نعمت بزرگ به جهانیان ارمغان می آید، یکی نگاهبانی و نگاهداری از زندگانی و حیات نیک مردم و جانوران هرمزدی، و دیگر آشتی و آرامش خاطر و دوستانه نگریستن به آفاق و انفس. از این روی است که در روز بهمن و روزهایی که به نام مینوان همکار بهمن امشاسپند نامزد است، یعنی ماه و گوش و رام، نابر و پرهیز رسم است از آزردن جانوران دیگر این که بهمن منشی» نیک منشی و آشتی است و این است آن که آرامش و آسودگی می آورد برای مردم روزگار.
در پرتو اندیشیلین و دوست انیو پشیلران انست که نخست خود را خواهیم شناخت و خدای خود را، و آنگاه آفریدگان اور را. ابزار بزرگی جهان امروز که علم مدرن است در نور معرفت و دانایی به دست آبعلوم البیت و اخلاقی نیز هادی همین دانشی و هنر اندیشیدن است. عشق به آفرینشی و حقیقت جز با همین ابزار به دست نمی آیند و جزیبا آن نمی توان به خود هرمزدی رسپید که چراغ راه رهروان و امید نیکنان و داتاییان است به چکم خرد است که ببر و ظلم و بیلواد را جز با داد و عدلی و قانونی نباید و نمی توان پاسخ داد از این راه است  دو اندرز زرین زرتشت را در کتاب گزیده های نوزاد سپرم می توان پیروی گود: «نخست این که به پیی به پیگاوگان مفتوی دیگر، اگر شما را به بیداد برآیند، داد پیش آورید یعنی با عدالت به جنگ بی عدالتی و ظلم باید رفت و این اندوز «شکوهمند» چیزی نیست جز شناخت آدم و حالم و ارگ طبیعت نیکوی زیستن به شیوه آدمیان و مردان نیگو! ادراک نیگوی طبیعت و هستی به آدمیان امکان می دهد که با یاری بهمن امشاسپند به فینگی مردم را بشناسند و بستایند و هر بندی واگه نمی بیند ہا نیگی پاسخ گویند و با وأه و قانون و عدالت، انو این نظرگاه نیکو است که اندیشه نیک به همنشی و دلی نیگو می پیوندد و نیگ اندیشی جهان و جهانیان را در منظری از نیگدلی و مخیر می بیند و نیکخواه می شود و آشتی خواه!
 
اندیشه نیک و پندارنیگی میان فرهنگهای بیگانه و دلهای دور از نفسم آشتی و تفاهم پدید خواهد آورد، زیرا با بازی اندیشیدن است که نیگی را در دیگران کشف می کنیم و آن را باز می شناسیم و این است هدیه نوروزی مردم در دیدار با یگدیگر.
 
چنین است که براستی برگردان دقیق و دوست نخستین آموزه اشو زرتشت را باید گفت که بدرستی همان «پندار نیگ» است: تصور و ذهنیت نینگ داشتن نسبت به دیگران! بنیاد پندار نیک نقصان نیگی مخفی و لیگ اندیشی است و همین پندار و تصور و ذهنیت خونی است که سرچشفة فرنگی و آشتی است و بر آن پایه است که نظرگاه نیگ پدید می آید و باز اندیشه نیک از آن حاصل می گردد. با پندار و خیال نیک است که سپس باز اندیشیدنی بداویستی و صحت امگان می یابد و خود و دانایی را نجز بر این پایه استوار نمی شود پذیرفت که بنیان گیرد و صورت بنده در آغاز خجسته این سال فرخنده از دادار اور خود بخوانیم و از صمیم دل آرزو کنیم که ما را یاری دهد تا با پندار نیگ با جهان و جهانیان روبرو گردیم؛ گفتار نیک را با راستی بنوشیم و به آن دل سپاریم و خوف عنه انه بگویم تا با خود و دیگران راست گفتار باشیم و نه به خود و نه به دیگران دروغ نگوییم و تا جایی که براستی در توان ما هست، گفتارمان نیک باشد. آنگاه است که به یاری اورمزد و امشاسپندان و ایزدان، امید خواهیم بست که به ما کردار نیک ارزانی دارند و به خیر و آبادانی و شادی برای نیکان و نیکوکرداران و نیکخواهان هفت کشور زمین با خرد و منش درست بیندیشیم تا بشناسیم و دریابیم که بهترین کار و بهترین اندیشه کدام است و بهترین راستی چیست؟
 
پینوشت:
١- خرده اوستا (جمله خورده اوستا)، چاپ ۱۲۷۰ یزدگردی. به کوشش آموزنده این شیرمرد و رستم موید رشید خورسند. بمبئی، ص ۴۴۳
۲- مهرداد بهار، ۱۳۷۶. پژوهشی در اساطیر ایران، تهران: اگه، ص ۲۵۴.

منبع:
چند سخن ، کتایون مزداپور، به کوشش ویدا نداف ، تهران: فروهر (1389)

    بیشتر بخوانید :
  جشن نوروز از مظاهر و شعارهای شیعه
  نوروز در روایات شیعه و در کتاب التاج جاحظ بصرى
  جامعه شناسی نام‌های تاریخ اسلام

 
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
آموزش انواع مختلف اسنک
آموزش انواع مختلف اسنک

آموزش انواع مختلف اسنک

آموزش تهیه انواع نوشیدنی تابستانی
آموزش تهیه انواع نوشیدنی تابستانی

آموزش تهیه انواع نوشیدنی تابستانی

دستور تهیه چند نوع نوشیدنی خنک
دستور تهیه چند نوع نوشیدنی خنک

دستور تهیه چند نوع نوشیدنی خنک

آموزش مرحله به مرحله سه نوع اسنک
آموزش مرحله به مرحله سه نوع اسنک

آموزش مرحله به مرحله سه نوع اسنک

طرز تهیه چند مدل نوشیدنی خنک
طرز تهیه چند مدل نوشیدنی خنک

طرز تهیه چند مدل نوشیدنی خنک

دستور تهیه 8 مدل دمنوش
دستور تهیه 8 مدل دمنوش

دستور تهیه 8 مدل دمنوش

امام خمینی (رحمه الله) و مدیریت نرم امنیت ملی
امام خمینی (رحمه الله) و مدیریت نرم امنیت ملی

امام خمینی (رحمه الله) و مدیریت نرم امنیت ملی

پند | هر چه کنی به خود کنی
پند | هر چه کنی به خود کنی

پند | هر چه کنی به خود کنی

حکمت (نسخه اینستاگرام) | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان
حکمت (نسخه اینستاگرام) | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان

حکمت (نسخه اینستاگرام) | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان

چالش ساسی مانکن ها در فضای مجازی
چالش ساسی مانکن ها در فضای مجازی

چالش ساسی مانکن ها در فضای مجازی

حکمت | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان
حکمت | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان

حکمت | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان

زندگی به وقت احسان و نیکوکاری
زندگی به وقت احسان و نیکوکاری

زندگی به وقت احسان و نیکوکاری

انواع دمنوش خوشمزه و مقوی
انواع دمنوش خوشمزه و مقوی

انواع دمنوش خوشمزه و مقوی

آشنایی با درست کردن انواع اسنک
آشنایی با درست کردن انواع اسنک

آشنایی با درست کردن انواع اسنک

دستور تهیه 7 مدل دمنوش
دستور تهیه 7 مدل دمنوش

دستور تهیه 7 مدل دمنوش

آشنایی با دستور تهیه اسنک به سه روش
آشنایی با دستور تهیه اسنک به سه روش

آشنایی با دستور تهیه اسنک به سه روش

طرز تهیه سه مدل اسنک بسیار خوشمزه
طرز تهیه سه مدل اسنک بسیار خوشمزه

طرز تهیه سه مدل اسنک بسیار خوشمزه

نحوه درست کردن انواع دمنوش
نحوه درست کردن انواع دمنوش

نحوه درست کردن انواع دمنوش

بسته تحلیلی خبری (چهارشنبه 13 اسفند99)
بسته تحلیلی خبری (چهارشنبه 13 اسفند99)

بسته تحلیلی خبری (چهارشنبه 13 اسفند99)

آموزش چند مدل فینگر فود با طعم و عطری بی نظیر
آموزش چند مدل فینگر فود با طعم و عطری بی نظیر

آموزش چند مدل فینگر فود با طعم و عطری بی نظیر

احسان و نیکوکاری در فضای سایبری
احسان و نیکوکاری در فضای سایبری

احسان و نیکوکاری در فضای سایبری