مشاوره مذهبی: آیا دختر مجرد می تواند بدون اجازه ی پدر صیغه شود؟


مشاوره مذهبی: غسل حیض نکرده ام آیا امروز روزه محسوب میشود؟


می خواهم مرجع تقلیدم را به آیت الله نوری همدانی تغییر دهم آیا میتوانم؟


مشاوره مذهبی: تاتوی خط چشم یا بن مژه برای غسل و وضو مانعی دارد؟


دچار خونریزی پشت مقعد شدم میتونم روزه بگیرم؟


پدرم رباخوار بوده و پول پدرم در زندگی من هست آیا اشکال دارد؟


روزه گرفتن بدون خوردن سحری چه حکمی دارد؟


احتمال میدم فرش نجس شده، خودم فرش رو وارسی نکردم میشه گفت فرش پاکه؟


مشاوره مذهبی: فرو بردن خلط گلو، روزه را باطل می کند؟


حکم خون آبه همراه چرک بجای عادت ماهانگی چیست؟