0
ویژه نامه ها

خانوادم نمی گذارند با کسی که از شهر ما نیست، ازدواج کنم!


ترس و اضطراب از ازدواج دارم، چه کنم؟


ازدواج با یک زن بیوه


ارتباط همسر با خانواده و بالعکس مناسب نیست، چه رفتار داشته باشم؟


خانواده ام با من به خواستگاری نمی آیند، چطور راضی شان کنم؟


شوهرم با خانوادم قطع رابطه کرده، چه رفتاری داشته باشم؟


نمیدانم بین مادرم و ازدواج کدام را انتخاب کنم


بدبینی همسر


ازدواج


همسر م متاسفانه ناس مصرف می‌کنه چیکار کنم تا ترک کنه