در ازدواج با خواستگار جدید و قدیم مردد هستم


پس از خواستگاری و تایید اولیه، پدرم حالا مخالف ازدواجم با شخص مورد نظر شده


مخالفت خانواده با ازدواج به زن مطلقه بچه دار


بی حرمتی همسرم به من، راهکار شما چیست؟


چرا خواستگار ندارم؟!


منو همسرم تو عقدیم زود از من دلخور میشه؛ چکار کنم ؟


در انتخاب کسی که به دلم ننشسته ولی وضعیت مالیش خوبه موندم!


آیا واقعا من هم می توانم یک روز ازدواج کنم؟


اصلا روم نمیشه مادر همسرم رو مامان صدا کنم


خانوادم نمی گذارند با کسی که از شهر ما نیست، ازدواج کنم!