آموزش توالت رفتن به کودک، از چه زمانی باید باشد؟


چه موقع کودکم می‌تواند خودش توالت برود؟


کودک نوپایم بی اختیار خودش را خیس می‌کند، باید نگران باشم؟


کودک نوپایم شب‌ها جایش را خیس می‌کند. آیا باید عصرها مایعات کمتری بخورد؟


آیا کار خوبی است که قبل از خواب کودک نوپایم را توالت ببرم؟


کودکم رختخوابش را خیس می‌کند اما بازهم نمی‌خواهد تا پوشک شود، چه‌ کنم؟


کودک نوپایم هنوز هم شب‌ادراری دارد. استفاده از رختخواب جدید به او کمک می‌کند؟


کودکم 5 سال داره و هنوز هم جای خود را خیس می‌کند. آیا مشکلی وجود دارد؟


آیا می‌توانم داروهای هومئوپاتیک را مصرف کودکم از داروخانه بخرم؟


آیا درمان دارویی وجود دارد که بتواند برای شب ادراری کودکم مؤثر واقع شود؟