آیا توسل به مقام انبیا و اولیا شرک است؟


آیا طلب شفاعت از پیامبر اسلام و صالحان شرک است؟


آیا استغاثه و استعانت از اولیا و صالحان شرک است؟


آیا نام گذاری به عبدالنبی و عبدالحسین شرک است؟


آیا رفتن به غار حرا بدعت است؟


آیا طلب شفا از قبور انبیا و صالحان، شرک است؟


احتجاج امام حسن (ع) به حدیث غدیر


احتجاج حضرت فاطمه (س) به حدیث غدیر


عاقبت کتمان کنندگان حدیث غدیر


راویان حدیث غدیر از تابعین